ÜLKEMİZDE EV HİZMETLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN YABANCI UYRUKLU İŞGÜCÜNÜN ÇALIŞMA KOŞULLARI : İSTANBUL İLİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Öz Gerek gelismis, gerekse de gelismekte olan toplumlarda hizmetler sektöründe yasanan büyüme, buna ilaveten esnek çalısma biçimlerinin yayagınlasması ve bu çalısma biçimlerinin daha çok kadınlara hitap eden özellikler barındırması, kadınların çalısma hayatına daha yoğun bir sekilde katılmasına neden olmustur. Kadınların isgücüne katılma oranlarında yasanan artıslar, onların üzerlerine atfedilmis bulunangeleneksel rollerini tam olarak yerine getirememelerine yol açmıstır. Evi ile isi arasında mekik dokuyan kadın, ev islerine ve çocuklarına gereken vakti ayıramamaktadır. Buna bağlı olarak, hemen hemen tamamı kadın çalısanlar tarafından yerine getirilen ev hizmetleri, günümüzdeki yaygın istihdam alanlarından birini teskil etmeye baslamıstır. Çalısan kadınınevi ile isi arasındaki boslukları ve yetersizlikleri doldurmak amacıyla ortaya çıkan ev hizmetleri, günümüzde çok önemli bir is alanı haline gelmistir. Bugün, özellikle orta ve üst gelir seviyelerine sahip ve her iki ebeveynin de çalıstığı pek çok aile, ev hizmetleri çalısanı istihdam etmektedir. Ev hizmetleri çalısanlarının kısmen yerli ve özellikle de yabancı isgücünden olusması ve bu isgücünün çalısma sartlarının bilinmesi gerekliliği, konunun önemini daha da artırmaktadır.

Kaynakça

ALBARRACIN, Daniel (2002). “Domestic Work Examined”, EUROFOUND–EIROnline, 22 May, (Çevrimiçi) http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/05/feature/ es0205206f.htm, 19.06.2006.

AMBROSINI, Murizio (2001). “The Role of Immigrants in the Italian Labour Market”, International Migration, Vol: 39 (3), Blackwell Publishers Ltd., pp: 61–83.

ARTILES, Antonio Martins (2006). “Role of Immigrant Women in the Domestic Services Sector”, EUROFOUND–EIROnline, (Çevrimiçi) http://www.eurofound. europa.eu/eiro/2006/04/articles/es0604029i.htm, 27.06.2006.

CASAS, Lauro Oso and GARSON, Jean–Pierren (2005). “The Feminisation Of International Migration”, Migrant Women And The Labour Market: Diversity and Challenges, OECD and European Commission Seminar, Brussels, 26–27 September 2005, pp: 1–16.

CĐNER, Özgür (2003). Halkla Đlişkiler Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DEREN KORAY YURT DIŞI EĞĐTĐM MERKEZĐ (ty). “Đngiltere’de Au Pair Olmak”, (Çevrimiçi) http://www.derenkoray.com.tr/education/aupair/index.html #nasıl%20bir% 20sistemdir, 02.03.2007.

FAUSTO, Miguelez (ty). “Women and Illegal Work”, EUROFOUND–EIROnline, (Çevrimiçi) http://www.eurofound.europa.eu, 28.06.2006.

GIOVANETTI, Monia (ty). “Migrant Women and the Road to Citizenship”, Citizenship and New Inclusion, ANNEX I.

GÜMÜŞOĞLU, Firdevs (ty). “Ders Kitaplarındaki Cinsiyetçiliğin Seksen Yıllık Serüveni”,(Çevrimiçi) http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Sayfa Dosya/ders_kitaplarindaki_cinsiyetcilik.pdf, 20.04.2008, ss. 1–12.

GÜNGÖR, Meltem (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, Derin Yayınları, Yayın No: 125, Đstanbul.

ĐLKKARACAN, Đpek (1998). “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı”, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, Đstanbul, ss. 285–302.

ĐSMEK, “Düzen ve Hijyen Sanatı”, (Çevrimiçi) http://ismek.ibb.gov.tr/ portal/brans.asp?BransCode=110.

JUREIDINI, Ray (2002). “Women Migrant Domestic Workers in Lebanon”, International Migration Papers 48.

LOPE, Andreu (2004). “Labour Market Situation of Female Immigrants Examined”, EUROFOUND–EIROnline, 28 September, (Çevrimiçi) http://www.eurofound. europa.eu/eiro/2004/09/feature/es0409209f.htm, 21.06.2002.

ÖZER, Mustafa ve BĐÇERLĐ, Kemal (2003). “Türkiye’de Kadın Đşgücünün Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, No: 1, ss: 55–82.

RENOY, Piet; IVARSSON, Staffan; WUSTEN–GRITSAI, Olga Van Der and MEIJER, Emco (2004). “Undeclared Work In an Enlarged Unıon an Analysıs of Undeclared Work: An In–Depth Study of Specıfıc Items”, European Commission Directorate–General for Employment and Social Affairs, May 2004.

TRIMIKLINIOTĐS, Nicos (2003). “Migrant Workers and Industrial Relations”, EUROFOUND–EIROnline, 03–12–2003, (Çevrimiçi) http://www.eurofound. europa.eu/eiro/2003/11/feature/cy0311103f.htm, 21.06.2006.

TÜSĐAD (2000). Kadın–Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, Aralık 2000, Yayın No: TÜSĐAD–T/2000–12/290.