TÜRKİYE'DE NİSPİ YOKSULLUĞUN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

Öz Bu çalışmada Türkiye'de nispi yoksulluğun nedenleri ve boyutları incelenmektedir. Çalışma aylık ortalama fert gelirleri ölçüt alınarak, Türkiye'de nispi yoksulluğun boyutları ölçülerek, yoksulluk profillerini ve göreli yoksulluğun sebeplerini belirleyerek bu meselenin çözümüne katkı yapmayı amaçlamaktadır. İncelemede temel veri kaynağı olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı hanehalkı Bütçe ve Tüketim Harcamaları anketleri esas alınmıştır. Bu anketlerdeki toplam aylık fert gelirleri kıstas alınarak Türkiye'de 2000'li yıllarda nispi yoksulluğun nedenleri ve boyutları ölçülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye'de nispi yoksulluk eğitim bakımından eğitim düzeyi çok düşük kişiler arasında, istihdam bakımından yevmiyeli veya geçici çalışanlar ile tarım sektöründe çalışanlar ve nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar arasında, yaş bakımından ise 60 yaş ve üzerinde olanlar arasında, cinsiyet bakımından ise kadınlar arasında diğer gruplara göre daha yaygındır. In this study, the reasons and dimensions of relative poverty in Turkey will be studied. It plans to contribute to the solution of this problem by taking the average income per capita as an index, measuring the dimensions of relative poverty in Turkey and identifying the poverty profiles and reasons of relative poverty. The household Budget and Consumption survey conducted by the Turkish Statistical Institute has been taken as the basic data source for this study. The reasons and dimensions of relative poverty in the 21st century Turkey have been measured by comparison to the monthly per capita income in those surveys. According to the results of this study, relative poverty in Turkey is highest among the least educated, temporary workers and the people who are employed on a daily basis, workers who work in jobs that don't require skills, people who are 60 and above and the females among all the related groups.
Anahtar Kelimeler: