The Effect of Globalization and Localization Process on Local Governments in Turkey

Öz Globalization process that affects all the countries of the world in the twenty-first century has fundamentally affected all cultural, social, administrative and economic systems. Public administration, which has difficulties in responding to the demands of the society and the individual, is also involved in the process of change. Under the influence of globalization process, reforms that have spread all over the world under the name of “new public administration” have caused significant changes in public administration and local governments. This process, which led to the changes in the concept of classical state as well as in public administration, brought together the two different phenomena such as globalization and locality. The nation-state, which is the decision maker in economic arena, has delegated some powers to local governments, which are the main foundations in terms of economy. This situation forced local governments to undergo structural and functional changes on the axis of globalization-localization. It should be noted that strengthening localization, promoting local values and empowering local governments would be of great help in dealing with the inequality that emerges with globalization of liberal policies.

Kaynakça

Akbulut, M. U. F., ve Göküş, M. (2017). Küreselleşme ve Yerelleşme SürecindeBölgesel Kalkınma Ajansları. Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerMeslek Yüksek Okulu Dergisi, 20 (1),79-88 (Regional DevelopmentAgencies in the Process of Globalization and Localization)Bauman, Z. (1996). Glokalisierung oder: Was für die einen Globalisierung,ist für die anderen Lokalisierung. Das Argument- Berlin, 38, 653-664Çelik, M. Y. (2012). Boyutları ve Farklı AlgılarıylaKüreselleşme. Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat BölümüDergisi, 2(32). 57-74 (Dimensions and Globalization with DifferentPerceptions)Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Sekizinci BYKP Küreselleşme Özelİhtisas Komisyonu Rapor. Ankara: DPT Yayınları (Eighth Report onthe Specialization Commission on BYRP Globalization)Eraydın, A, (2001). Prof.Dr. Cevat Geray’a Armağan: Küreselleşme-Yerelleşme ve İşlevleri Farklılaşan Kentler. Ankara: MülkiyelilerBirliği Yayınları. (Prof. dr. Gift to Cevat Geray: Globalization-Localization and Functions of Different Cities)Eryılmaz, B. (1995). Küreselleşen Dünyada Yerel Yönetimlerin Yeri. ÇağdaşYerel Yönetimler Dergisi, 4, 89-92 (The Role of Local Authorities inthe Globalizing World)Eryılmaz, B. (2004). Kamu Yönetiminde Değişim. II. Kamu YönetimiForumu Bildirileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.(Change in Public Administration)Falay, N. (1997). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısına İlişkinEğilimler.