REFAH DEVLETİNDE KRİZ VE YENİDEN YAPILANMA

Öz Refah devletinin krizde olduğunu ve sürdürülmesi için toplumsal talebin ve desteğin artık değiştiğini söyleyebiliriz. Devletin uygulamaları Drucker'in dediği gibi kolay değişmemekte ve bu yüzden toplumsal beklentileri karşılamaktan uzak kalmaktadır. Toplumsal yapıdaki değişme küresel rekabetin ağırlık kazanması, devletin sorumlulukları ve politika tercihlerini de değiştirecektir.Refah devletlerinin karşı karşıya kaldığı gerçek sorunları ve arkasından gelen yapısal bir krizi aşacak yolları belirlemek için değişmez bir biçimden mevcut sosyal kurumların ve normların değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bunlar gerçekten modernizasyonu meydana getirecek işleve doğru mümkün olan yolları göstermektedir.

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can: Toplumsal Dönüşüm ve Türkiye, İstanbul, Milliyet Yayınları,1999.

Aktan, Coşkun Can :Müdahaleci devletten Sınırlı Devlete, No.3, Ankara, Yeni Türkiye, 1999.

Alper Yusuf , “ Yeni Bir Yüzyıla Girerken Yeniden Yapılanmanın Eşiğindeki Sosyal Güvenlik,” Çimento İşveren, Cilt.13, Sayı.2, Mart 1999, s.10-23.

Alper, Yusuf: “ Yeniden Yapılanmanın (Dönüşümün) Eşiğindeki Sosyal Güvenlik,” Mercek, Yıl.3, Sayı.11, Temmuz 1998, s.55-62.

Andersen,Gosta Esping : “ After the Golden Age: the Future of the Welfare State in the New Global Order,” World Summit for Social Development, Geneva, UNRISD, 1994.

Başbuğ, Aydın: “ Cumhuriyetin 75.Yılında Sosyal Hukukun Konumu,” Türkiye Günlüğü, Sayı.52, Eylül-Ekim 1998, s.37-42.

Bozkurt, Nilüfer: “ Globalleşme ve Devlet,” İktisat Dergisi, Sayı.382,

Eylül 1998, s.47-57.

Butare Theopiste, “ Social Needs and the Roles of Goverments and Markets : The Case of Retirement Pensions,” International Social Security Review, Vol.51, 3/98, s.37- 62.

Drucker, Peter F.: Yeni Gerçekler, Çev. Birtane Karanakçı, 6.B., No.315, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998.

Ekin, Nusret-Alper, Yusuf-Akgeyik, Tekin : Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma, Yayın No.1999-69, İstanbul, İTO, 1999.

Hoskins Dalmer D., “ Developments and Trends in Social Security, 1990-1992 : Overview of Principal Trends, ” Social Security Bulletin, C.55, No.4, Winter 1992

ISSA : “ Developments and Trends in Social Security 1990-1992 Part I : Overview of Principal Trends,”, International Social Security Review, Report of The Secretary General, Vol..45, 4/92.

ISSA :Responding to Changing Needs: Developments and Trends in Social Security Throughout the World (1990-1992), XXIVth General Assembly

(Acapulco, 22 Kasım-1 Aralık 1992), Report-I, 1.B., Geneva, 1993.

ISSA : Developments and Trends in Social Security Throughout The World 1993-1995, 25th General Assembly (Nusa Dua, 13-19 November 1995), “Social Security in 90s: The Imperatives of Change” Geneva, 1996.

Koçdemir, Kadir : “Küreselleşme ve Türkiye,” Türk İdare Dergisi, Sayı.418, Mart 1998, s.57-81.

Lindbeck, Assar-Şimşek, Ayça-Özkıvrak-Özlem : “ İleri Refah Devletinin Sonuçları,” Yeni Türkiye, Sayı.29, Eylül-Ekim 1999, s.241-256.

Mahçupyan Etyen : “ Devlet Liberalizm ve Kapitalizm, ” Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl.1, Sayı.1, Kasım-Aralık- Ocak 1997,

Maydell, Bernd Von : “ Perspectives on the Future of Social Security,” International Labour Review, C.133, No.4, 1994, s.501-510.

Merrien, François-Xavier : “ Governance and Modern Welfare State,” International Social Science, Vol.155, (Mart 98), s.57-67.

Özlem, Doğan : “Hukuk Devletini Sosyal Devlet İçinde Düşünmek”, Doğu-Batı Dergisi, Kasım,Aralık,Ocak 2000-01, Yıl.4, Sayı.13

Poggi, Gianfranco : Çağdaş Devletin Gelişimi : Sosyolojik Bir Yaklaşım, Çev. Şule Kut- Binnaz Toprak, 1.B., İstanbul, Hürriyet Vakfı, 1991.

Porrit, Jonathan: Yeşil Politika, Çev. Alev Türker, No.5, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1988.

Reid, Pauline Barett :“ Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlikte Uluslararası Gelişmeler,” Çev. Mustafa Delican, Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri, Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, II .Endüstri İlişkileri Kongresi (İstanbul ,), Kamu-İş Yayını, Ankara, t.y. , s.79-91.

Reid, Pauline Barett : “ The Roles and Responsibilites of Goverments, Social Security Institutions, Social Partners and Beneficiaries in Relation to the Govarnance of Social Security,” European Series, No.24, Geneva, ISSA, 1995, s.57-66.

Serter, Nur : Sosyal Devlet, İstanbul, İ.Ü. İktisat fakültesi Yayınları, t.y.

Şeylan, Gencay: Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, No.109, Ankara, İmge, 1994.

The OECD Observer, No.206, (April/May1997).