ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Emek piyasasını düzenleyen uluslararası normlar, iş olanaklarının daha yaygın kitlelere ulaşmasını sağlamak ve niteliklere uygun arz ve talebi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için de, işletmelerin gereksinmeleri ile işçilerin korunması arasında bir denge sağlamaya çalışmaktadır. Bir tarafta, faaliyetlerini kar gayesi güderek yapan özel istihdam bürolarına kuşkuyla bakılırken, diğer tarafta, küresel anlamda rekabetin artması sonucu resmi istihdam kurumlarının, işletmelerin ihtiyaç duydukları alanda en uygun ve vasıflı işçileri bulma ve seçme işlevini tek başlarına sürdürmelerinin güçleştiği görülmektedir. Bununla birlikte, istihdam hizmetlerinin sunumu ile ilgili tarihi ve sosyal koşullar, farklı yaklaşımların benimsenmesine neden olmuştur. Bu denge arayışı ve istihdam alanında olumsuzlukları giderme çabası, ILO normlarındaki tarihi süreçte de görülmektedir. Çalışmada, özel istihdam bürolarının Türkiye’deki oluşumu incelenmeye çalışılmıştır.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International norms arranging the labor markets ensure job opportunities to job seekers and try to match suitable labor supply with demand. Meanwhile they seek to sustain the balance between undertaking needs and employee protection. In one hand there has been a considerable suspicion around private employment agencies operated for profit making purposes, on the other hand, it has been realized that public employment offices alone are unable to meet employers’ recruiting needs with employees satisfy best fitted to employers’ needs as a result of global competition. As a result, ILO norms reflect approaches aimed to deal with supplying employment services which reflect the trends in historical and social factors. In this paper, the way private employment agencies in Turkey operate has been examined. 

Kaynakça

Cam, Erdem: (2008), “Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri Çerçevesinde Özel Đstihdam Büroları ve Çeşitleri”, Cimento Isveren Review, Vol: 22, Issue: 1, Jan. 2008, pp. 20–31.

Erdut, Zeki: (1998), “Đstihdam Politikaları Açısından Đş–Kur: Đstihdam Hizmetlerinin Yeniden Örgütlenmesi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri Đlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve Đşlevleri, Turkish Industrial Relations Association (TIRA), III. 3rd International Industrial Congress, Oct. 1998, pp. 149–171.

IIBK (Turkey Public Employment Institution) (1991), Batı Avrupa Ülkelerinde Đstihdam Kurumları, IIBK External Relations Working Group Publ., Istanbul.

ILO: (1994), The Role of Private Employment Agencies in the Functioning of Labour Market, International Labour Conference 81st Session, Report VI, International Labour Office Publ., Geneva.

ILO: http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm, (April 03, 2008).

ILO: http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm, (April 03, 2008).

ISKUR 1 (Turkey Public Employment Institution): http://statik.iskur.gov.tr/tr/ istihdam/oib_anatablo.pdf, (March 26, 2008).

ISKUR 2 (Turkey Public Employment Institution): http://www.iskur.gov.tr/Load ExternalPage.aspx?uicode=statozelistihdamburofaal, (March 26, 2008).

Muntz, Anne–Marie : (2007), “AB Ülkelerinde Dönemsel Çalışma ve Yeni Eğilimler”, AB Ülkeleri Deneyimleri Işığında Özel Đstihdam Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Konulu Sosyal Politika Gündemi Toplantısı, Mövempick Hotel, Sept. 13, 2007, Istanbul.

OIBD: http://www.oibd.org/html/uyelerimiz2.html, (March 26, 2008). RecruitmenTurkey:http://www.recruitmenturkey.com/danisman_sirketler/danismanli k_sirketleri.html, (May 11, 2005).

Sanal, M. Engin: (2006), “Türkiye’de Özel Đstihdam Bürolarının Etkinliği”, Mercek Review, Issue: 44, MESS Publ., Oct. 2006, pp. 131–138.

Sayın, Ali Kemal : (2002), Emek Piyasasında Aracılık ve Özel Đstihdam Büroları, Turkey Public Employment Institution Publ., No:324, Ankara.

Thuy, Phan; Ellen Hansen, and David Price: (2001), Değişen Đşgücü Piyasasında Kamu Đstihdam Hizmeti, (Translation: Metin Çulhaoğlu), International Labor Office Publ., Ankara.

TISK (Turkish Confederation of Employer Associations): (no date), Đşgücü Piyasalarında Özel Đstihdam Bürolarının Önemi, TISK Publ., No: 16, Ankara.

Tuncay, A. Can, and F. Burcu Savaş: (2007), “Özel Đstihdam Büroları Gerçek ve Çağdaş Fonksiyonlarına Artık Kavuşturulmalıdır”, Mercek Review, Issue: 48, MESS Publ., Oct. 2007, pp. 66–77.

Tuncay, A. Can: (1995), “Bir Seminerin Ardından: Özel Đstihdam Büroları”, Cimento Isveren Review, Vol: 9, Issue: 1, Jan. 1995, pp. 3–12.