Modernite, Kriz ve Liberal Sistemin Geleceği

Öz Bu makale, daha önceki çalışmalarımızda irdelediğimiz Modernitenin temellerinde hüküm süren yapıçözümün tarihsel ürünü Liberal üstyapı kurumlarında da devam ettiğini iddia etmektedir.

Kaynakça

Arslan, M. (2012). Newtoncu Kronoloji, Marksizm ve Felsefi Çıkmaz:Marksist ve Liberal Geleneklerde Yakınsama ve Yapıçözüm. Orhan,S., Koloğlugil, S., Yalçıntaş, A. (Ed.), İktisatta bir hayalet: Karl Marx,(ss. 211-237). İstanbul:İletişim Yayınları.Arslan, M. (2011a). İktisadi Okulların Felsefi Kökenleri ve Çoğulculuk.İşler, O., Yılmaz, F. (Ed.), İktisadı Felsefeyle Düşünmek, (ss. 59-69).İstanbul: İletişim Yayınları.Arslan, M. (2011b). İktisatta Yeni Yaklaşımlar, Heterodoks İktisat veYapıçözüm: Karmaşıklığın Bilimi ve Postmodern Bilim SöylemiBağlamında Bir Değerlendirme. Eren, E., Sarfati, M., (Ed.), İktisattaYeni Yaklaşımlar, (ss. 47-57). İstanbul:İletişim Yayınları.Federal Reserve System (2011). Monthly Report on Credit and LiquidityPrograms and the Balance Sheet, October 2011. Washington:Federal Reserve Board PublicationsArslan, M. (2008). Modelleme ve Yeni Yükselen Paradigmalarla BaşlayanFarklılaşma: Kaos, Gödel Sonrası Matematik, Fuzzy Mantık, SanalGerçeklik ve Gaia Hipotezi ve Postmodern Bilim Söylem. BilimdeModern Yöntemler Sempozyumu, BMYS’2008. 15-17 Ekim, Eskişehir.Cline, W. R. (2008). Global Warming and Agriculture. Finance &Development, 45, 23-27.