KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ ve KOBİ'LERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Öz Küreselleşmeyle birlikte, ekonomilerin işletme tipi tercihlerinde değişimler ortaya çıkmış, eski dönemin kütlesel ve seri üretim yapan, hantal, Fordist ve Taylorist üretim modelinin temsilcisi büyük boy işletmelerinin yerine küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) tercih edilir olmuştur. Sanayi sonrası toplumda, KOBİ'lerin önemi oldukça artmıştır. KOBİ'ler, küreselleşme ile birlikte dünyada yaşanan değişimle uyumlu, esnek, dinamik, yaratıcı, yenilikçi, yalın, krizlere karşı dayanıklı yapıları ile 1980 sonrası dünyasında ekonomilerin vazgeçilmez aktörleri haline gelmişlerdir. Ülkemizde de, kalkınma planlarından başlamak üzere ekonomi politikalarında KOBİ'lerin Türk ekonomisi açısından sahip olduğu önemin altı çizilmiş ve bu konuda bazı yasal ve kurumsal düzenlemelere gidilmiştir. KOBİ'lerin sosyo&ekonomik açıdan bu denli önemli ekonomik birimler oluşunun fark edilişi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de onlara yönelik olarak çok sayıda teşvik ve destek politikalarını ortaya çıkarmıştır. Günümüz dünyasında tüm ülkelerde ekonomik politikaların merkezinde, KOBİ'lerin geliştirilmesi ve korunması için uygun ortamların hazırlanması amacı bulunmaktadır. Gerçekten, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomilerin başarılı olması, çok büyük oranda KOBİ'lerin başarılı olmasına bağlıdır.

Kaynakça

Akal×n, Güneri (2002), Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiü Süreci ve Ekonomik Kriz, Ankara, TúSK Yay.

Akgemci, Tahir (2001), KOBú’lerin Temel Sorunlar× ve Saùlanan Destekler, Ankara, KOSGEB Yay.

Civan, Mehmet, Mehmet Tekinkuü, “Küçük ve Orta Boy úületmelerin Avrupa Birliùi’ne Uyum Süreci: Gaziantep Örneùi”, (Çevrimiçi): http://www.econturk.org/Turkisheconomy/P455.pdf, 19.03.2006,

'úE (2003), “Genel Sanayi ve úüyerleri Say×P×”, (Çevrimiçi): http://www.die.gov.tr/sanayi_sayimi.htm, 09/03/2006.

'úE (2003), 2002 Genel Sanayi ve úüyerleri Say×P×, Ankara, DúE Yay×Q×, Say×: B.02.01.DúE.0.10.00.906–164, 14/10/2003.

DPT (2007), Dokuzuncu Kalk×nma Plan×, (Çevrimiçi): http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf, 12.08.2007.

DPT (2007), 2006 Y×O× Program×, (Çevrimiçi): http://ekutup.dpt.gov.tr/ program/2006.pdf.

DPT (2007), Dokuzuncu Kalk×nma Plan× (2007–2013): Devlet Yard×mlar× Özel úhtisas Komisyonu Raporu (Taslak), Ankara, DPT Yay., (Çevrimiçi): http://plan9.dpt.gov.tr/oik05_devletyardimlari/ raporsontaslak.doc, 02.09.2007.

DPT (2006), Sekizinci Beü Y×ll×k Kalk×nma Plan×, 2005 Y×O× Program× Destek Çal×ümalar×: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Geliümeler, Ankara: DPT Yay.

DPT (2004), KOBú Stratejisi ve Eylem Plan×, Ankara. DPT (2001), Sekizinci Beü Y×ll×k Kalk×nma Plan×, (Çevrimiçi): http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.pdf, 12.08.2007.

DPT (2000), Sanayi Politikalar× Özel úhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beü <×ll×k Kalk×nma Plan×, Ankara, DPT Yay.

DPT (1996), Yedinci Beü Y×ll×k Kalk×nma Plan×, (Çevrimiçi): http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/vii/3.zip, 12.08.2007.

DPT (1990), Alt×nc× Beü Y×ll×k Kalk×nma Plan×, (Çevrimiçi): http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan6.pdf, 12.08.2007.

DPT (1986), Beüinci Beü Y×ll×k Kalk×nma Plan×, (Çevrimiçi): http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan5.pdf /, 12.08.2007.

Ekin, Nusret (1994), Küçük úüyerleri ve Sosyal Koruma,ústanbul, úTO Yay.

Ekin, Nusret (1989), Endüstri úliükileri, 5. bs., ústanbul, úÜ úületme Fakültesi Yay×n No: 208.

Ekinci, M. Behzat (2003), Türkiye’de KOBú’lerin Kurumsal Geliüimi ve Finansman Sorunlar×,ústanbul, ASKON AraüW×rma Raporlar×: 5.

Gök, Mehmet (2004), úügücü Piyasas× ve KOBú’ler, Ankara, Roma Yay.

HALKBANK (2006), 2005 Y×O× Faaliyet Raporu, (Çevrimiçi): http://www.halkbank.com.tr/pb/resim/content/hb2005_faaliyet_raporu.p df, 17.7.2006.

Hazine Müsteüarl×ù×, (Çevrimiçi): http://www.hazine.gov.tr/stat/ kobitesvik_ist.htm, 05.08.2007.

KOSGEB (2007), 2006 Y×O× Faaliyet Raporu, Ankara, KOSGEB Yay.

KOSGEB (2005), 2004 Y×O× Faaliyet Raporu, (Çevrimiçi): http://www.kosgeb.gov.tr/Ekler/Dosyalar/Duyuru/589/2004_FAALIYET _RAP_SON.doc, 17.7.2006,

KOSGEB (2005), 2002 Y×O× Genel ve Sanayi úüyerleri Say×P×: úmalat Sanayi Deùerlendirmesi, Ankara, KOSGEB Ekonomik ve Stratejik AraüW×rmalar Merkez Müdürlüùü Yay.

KOSGEB (2003), KOBú Ekonomisi, (Tarihi Geliüme), Ankara, KOSGEB Yay. KOSGEB (2002), KOBú Rehberi, Ankara, KOSGEB Yay.

KOSGEB, (Çevrimiçi): http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler, 19.02.2006. Küçük, Orhan (2005), Giriüimcilik ve Küçük úületme Yönetimi, Ankara, Seçkin Yay.

Maliye Bakanl×ù×, Gelirler údaresi Baükanl×ù×, Çeüitli Vergi ústatistikleri, (Çevrimiçi): http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/ VI/CVI/Tablo_46.xls.htm’de yer alan verilerden derlenmiütir (02.08.2007).

OECD (2005), SME and Entrepreneurship Outlook 2005, OECD Publ.

OECD Raporu (2004), Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli úületmeler: Mevcut Durum ve Politikalar, (KOSGEB Raporu), Haziran 2004, (Çevrimiçi): http://www.oecd.org/dataoecd/37/37/ 33705673.pdf,

Özdemir, Süleyman, H. Yunus Ersöz, H. úbrahim Sar×Rùlu (2006), úüsizlik Sorununun Çözümünde KOBú’lerin Desteklenmesi,ústanbul, úTO Yay. Özdemir, Süleyman, H. Yunus Ersöz, H. úbrahim Sar×Rùlu (bask×da), “Giriüimciliùin ve KOBú’lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem úçindeki Yeri ve úüsizliùi Önlemedeki Rolü”, Giriüimcilik Dergisi, Çanakkale Üniversitesi, úúBF Yay., <×l: 1, Say×: 2, 45 s. Özsaù×r, Arif (1999), “Bir ústihdam Politikas× Olarak Küçük ve Orta Boy úületmelerin (KOBú’lerin) Desteklenmesi: Gaziantep Örneùi”, (Yay×nlanmam×ü Doktora Tezi), ústanbul, úÜ SBE.

230 SÜLEYMAN ÖZDEMúR – HALúS YUNUS ERSÖZ – HALúL úBRAHúM SARIOøLU SSK (2007), (Çevrimiçi): http://www.ssk.gov.tr/sskdownloads/anasayfa/ istatistik/temmuz_2007.xls, 02.09.2007.

SSK (2006), 2006 Y×O× ústatistikleri, (Çevrimiçi): http://www.ssk.gov.tr/ sskdownloads/anasayfa/istatistik/istatistik2006/T1–15–2006–Karne.XLS, 02.08.2007.

SSK (2006), (Çevrimiçi): http://www.ssk.gov.tr/sskdownloads/anasayfa/ istatistik/nisan_2006.xls, 12.03.2006.

Süzer, Hande (2006), “KOBú Peüindeki Banka Say×V× Artt×”, Capital, 1 Mart 2006, (Çevrimiçi): http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_ KOD=3364, 23.03.2006,

TESK, (Çevrimiçi): http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/soneko.html, 11.06.2006.

Tokol, Aysen (2005), Türk Endüstri úliükileri Sistemi, Ankara, Nobel Yay×n Daù×W×m. TÜúK, (Çevrimiçi): http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=556, 02.08.2007.

Uludaù, úlhan, Vildan Serin (1991), Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli úületmeler, ústanbul, úTO Yay.

<×lmaz, Figen (2003), “Türkiye’de Küçük ve Orta Boy úületmeler (KOBú’ler)”, (Çevrimiçi): http://http://www.isbank.com.tr/dosya/ekon– tr_kobiler2004.pdf, úü Bankas× Yay.

Yüksel, Ayhan (2005), BASEL–II’nin KOBú Kredilerine Muhtemel Etkileri, Ankara, BDDK Yay.