İşsizliğin İntihar Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi

Öz İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur. Bireyin intihar eğiliminin artması da bu olumsuzluklardan biridir. Bu çalışmanın amacı işsizlik ve intihar arasındaki ilişkinin ekonometrik açıdan incelenmesidir. Çalışmada, 2005M1-2015M12 dönemi işsizlik oranı ve geçim zorluğu-ticari başarısızlık nedenli intihar oranı Türkiye verileri kullanılmıştır. Veriler, Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi Matlab 2009 programı, Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eş bütünleşme testi Gauss 10 programı ve Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizi Eviews 9 programıyla değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlar, işsizlik ve intihar arasında nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Adak, N. (2010). Sosyal Bir Problem Olarak İşsizlik ve Sonuçları. HacettepeÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet BölümüToplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 21(2), 105-116.Andre´s, A. R. (2005). Income Inequality, Unemployment, and Suicide: APanel Data Analysis of 15 European Countries. Applied Economics,37, 439-451.Beautrais, A. L., P. R. Joyce and R. T. Mulder (1998). Unemployment andSerious Suicide Attempts. Psychological Medicine, 28, 209-218.Blakely, T.A., S. C. D. Collings, J. Atkinson (2003). Unemployment andSuicide: Evidence for A Causal Association?. Journal of EpidemiolCommunity Health, 57, 594-600.Carrıon-i-Silvestre, J. L. and A. Sansó (2006). Joint Hypothesis SpecificationFor Unit Root Tests With A Structural Break. Econometrics Journal,9.Chen,V.C., J. Chou, T. Lai and C.T. Lee (2010). Suicide and UnemploymentRate in Taiwan: A Population Based Study 1978-2006. SocialPsychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45(4), 75-92.Chuang, H. and W.Huang (2007). A Re-Examination Of The Suicide Ratesin Taiwan. Social Indicators Research, 83(3), 465-485.