İHTİYAÇLARIN MANİPÜLASYONU VE ÇALIŞMA

Öz Günümüz sosyal bilimlerinde tüketim kavramı özellikle ihtiyaçları manipüle eden yönüyle incelenmektedir. Conrad Lodziak tarafından ileri sürülen "ihtiyaçların manipülasyonu" tezi, temel varsayım olarak, toplumların tüketim toplumuna dönüştüğünü ve tüketimin bireylerin artık hür iradeleri ile değil mevcut ekonomik sistem tarafından örtük bir dayatma ile gerçekleştiğini esas almaktadır. Dolayısıyla, günümüzdeki tüketim alışkanlıkları giderek yaşamsal ihtiyaçların tatmin edilmesinden çok, mevcut ekonomik sisteme hizmet eder bir hale getirilmiştir. Bireyler ve toplumlar artık tüketebilmek için yaşayan varlıklara dönüşmüş bulunmaktadır. Tüketimin günümüz anlamıyla bir kimlik oluşturma ve statü sağlama İşlevinin de olduğu da düşünülmektedir. Bu çalışmada "ihtiyaçların manipülasyonu" tezinden hareketle bireylerin nasıl tüketici yapıldıkları, tüketim ile sağlanan yeni toplumsal kimlik ve statülerinin korunmasının da nasıl tüketim tarafından kontrol edildiği ve manipüle edilmiş ihtiyaçlar dolayısıyla kendisini tüketmek zorunda hisseden bireylerin, bu ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için modern yaşamın gerekliliği olarak sunulan yeni meslekler ve İş biçimleri de dahil olmak üzere nasıl çalışmak zorunda kaldıkları incelenmektedir Bireyler, manipüle edilmiş ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışma-tüketim sarmallarına çekilmiş bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aytaç, Ö m e r , "Tüketimcilik v e Metalaşma Kıskacında Boş Z a m a n " , Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bitimler Enstıtüsiı Dergisi, Sayı: 1 I , 2006.

B a n m a n , Z y g m u n t , Çalışım, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, (ÇIÎV: Ümit Ö k t e m ) , Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1999.

Bauldrİllard, Jean, Tüketim Toplumu, (Çev: Ferda K e s k i n ) , 2. Basım, Ayrıntı Yayınlan, İstanbul, 1997.

Bocock. Robert, Tüketim, (Çev: İrem K u t l u k ) , D o s t K i t a b e v i Y a y t n l a n , A n k a r a , 2005.

D o u b l a s , M a r y ; I s h e r w o o d , Baron, Tüketimin Antropolojim, (Çev: E r d e n A t i l l a A y t e k i n ) , Dost K i t a p e v i , A n k a r a , 1999.

Fealherson, M i k e , Postmodcrnizm ve Tüketim Kültürü, (Ç**v: M e h m e t Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2005.

G o r z , A n d r e , Elveda Proletertjn, (Çev: H . T u r a n ) , A f a Yayınları, İstanbul, 1986.

Güllüoglu, Ö z l e m , "Çocukların Tüketim Alışkanlıklarının B e l i r l e n m e s i n d e T e l e v i z y o n Reklamlarının Rolü", 2. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu, 18 Kasım 2005, Çevrimiçi: w w w . i l e t s e m . a n a d o l u . e d u . t r / b i l d i r i l e r / p d f / 1 2 , p d f , Erişim T a r i h i : 27.03.2007.

Köse, H a s a n , " M e d y a n ı n İlahları", ıvıııv.papatyam.üre. Erişim T a r i h i : 27.03.2007.

Lafar>;ue, Paul, Tembellik Hakkı, (Çev: V e d a t G ı i n y o l ) , T e l o s Yayıncılık, 7. Basım, İstanbul, 1 9 % .

Lodzıak, C o n r a d , Kapitalizm ve Kültür, İhtt\/a\ tarttı ManıpUtasyomt, (Çev: Berna K u r t ) , Çitlembik Yayınevi, İstanbul, 2003.

Sennett, R i c h a r d , Karakter Aşınması, (Çev; Barış Yıldırım), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.

Sırım, V e l i , " K r e d i Kartları ile T u t s a k Alınan H a y a t l a r " , Zaman Gazeteci, 04.09.2004.

S m i t h , A d a m , Ulusların Zenginliği, (Çev: A y ş e Y u n u s , M e h m e t Bakırcı), A l a n Yayıncılık, 2. Basım, i s t a n b u l , 1997

Yanıklar, C e n g i z , Tüketimin Sosyolojisi, B i r e y Yayıncılık, İstanbul, 2006

Yırtıcı, Hakkı, Çağdaş Kapitalizmin Mrkan-wl örgütlenmesi, İstanbul Bil^r Üniversitesi Yayınlan, İstanbul, 2005.

W i l l i a m s , R a y m o n d , Anahtar Sözcükler, (Çev: Savaş Kılıç). İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2005.