Endüstri 4.0 ve Beşeri Sermayenin Geleceği

Hergeçen yıl hayatımıza yeni bir teknoloji giriyor ve bildiğimiz şeylerideğiştiriyor.  İki yüz yıl önce, batıdadokuma tezgâhlarının mekanikleşmesiyle başlayan sanayi devrimi bugün yerinisiber fiziksel sistemler tarafından karakterize edilen bir devrime bıraktı. Üretimde veyaşamda teknolojik gelişmelerin ve yapay zekanın önem taşıdığı Endüstri 4.0devriminde tüm sektörlerin başarısı, devamlılığı ve geleceği için beşerisermaye kritik önem arz etmektedir. Bu başarının ve sürdürülebilirliğinsağlanması için teknolojik alanda olduğu gibi beşeri sermayede de eğitim, deneyimve bilgi konularında yatırım yapılmış olması gereklidir. Beşeri sermayeteorisi, bilginin bireylere daha fazla bilişsel beceri kazandırdığını, böyleceetkinliklerini geliştirmek için verimliliklerini ve verimlilik potansiyellerinietkilediğini düşünmektedir. Bu çalışma kapsamında Endüstri 4.0 devrimiylebirlikte değişen koşulların beşeri sermaye üzerinde etkileri analiz edilmeyeçalışılacaktır. 

Industry 4.0 and the Future of Human Capital

Every few years, a new technology enters our lives andchanges the things we know. Two hundred years ago, the industrial revolution,which began with the mechanization of weaving looms in the west, was replacedby a revolution characterized by cyber-physical systems. In the Industry 4.0revolution where technological developments, and artificial intelligence areimportant in production and life, human capital is critical for the success,continuity and future of all sectors. For this success, continuity performanceand human capital should be invested in education, experience, and knowledge asmuch as technological developments. The human capital theory states thatknowledge brings more cognitive skills to individuals, thus affecting theirproductivity and productivity potentials to improve their effectiveness. Withinthe scope of this study, the effects of changing conditions on human capitalwill  be analyzed.

Kaynakça

Agolla, E. (2018). Human Capital in the Smart Manufacturing and Industry 4.0 Revolution. "Digital Transformation in Smart Manufacturing”, InTech.

Aksu, L. (2016). Türkiye’de beşeri sermayenin önemi: İktisadi büyüme ilişkisi, sosyal ve stratejik analizi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 3, 68–129.

Alayoğlu, N. (2010). İnsan kaynakları yönetiminde yeni döenm. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 68–97.

Amaratunga, D., & Baldry, D. (2002). Moving From Performance Measurement to Performance. Facilities, 20(5-6).

Armstrong, M. (2017). Armstrong’un stratejik insan kaynakları yönetimi el kitabı. İstanbul: Nobel Yayınevi.

Battal, A. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Kodlama Eğitimi Hangi Seviyede, https://www.teknolugat.com/dunyada-ve-turkiyede-kodlama-egitimi-hangi-seviyede/

Bhaskar, V. (2017), Industry 4.0 and Future of HR, https://www.linkedin.com/pulse/industry-40-future-hr-varun-bhaskar/

Buckingham, M., & Vosburgh, R. (2001). The 21st century human resources function: It's the talent, stupid! Human Resource, 17–23.

Çırpan, H. ve Şen, A. (2009). İşletmelerde yenilikçiliği geliştirmede etkili bir araç: yetenek yönetimi. Çerçeve Dergisi, 110–116.

Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların kendilerie doğru yolculuk yönetimi: Yetenek yönetimi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 145–166.

Doğan, S. (2006). Personel güçlendirme. Ankara: Kare Yayınları.

Filizöz, B. ve Orhan, U. (2018). İnsan kaynakları yönetimi bağlamında endüstri 4.0 : Bir yazın çalışması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 110–117.

Fırat, O. Z. ve Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 yolculuğunda trendler ve robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 211–223.

Helvacı, A. (2002). Performans yönetimi sürecinde performans değerlendirmenin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2).

Hiltrop, J. M. (1999). The quest for the best: Human resource practices to attract and retain talent. European Management Journal, 17(4), 422–430.

İren, D. (2016). Dördüncü Endüstri Devrimi Sanayinin Dijitalleşmesi. Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu: https://www.endustri40.com/dorduncu-endustri-devrimi-sanayinin-dijitallesmesi.

İsmet, B. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Kaye, B., & Sharon, J. E. (2003). From Assets to Investors. T+ D, 57(4), 40–49

TÜBİTAK, (2016). Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası. 1-26

Mastercard. (2019). 2017 Dijital dönüşüm endeksi. Smart Pro: https://smartpro.com.tr/2017-dijital-donusum-endeksi.

Mucha, T. R. (2004). The art and science of talent management. Organization Development Journal, 96–100.

Özcan, S. (2019) Blockhain ve Dağınık Hesap Defteri Arasındaki Farklar. https://www.koinbox.net/blockchain-ve-daginik-hesap-defteri-arasindaki-farklar/ e.t. 08.06.2019

Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 41–64.

Palmer, M., & Winter, J. (1993). Fundamentals of human resources. İstanbul: Rota Yayınları.

Qin, J., Ying, L., &bGrosvenor, R. (2016). A categorical framework of manufacturing for industry 4.0 and beyond. Procedia CIRP, 173–178.

Reynolds , J. (2004). Helping People Leard. London: CIPD.

Think Tech. (2015). Robotik, Otomasyon ve Yapay Zekâ Sektör Değerlendirme Raporu,https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/1472017132135436_satm_bb_17_0200_sektor_raporlari_robotik_260417.pdf

Ulusoy, G., Özlü, E., Kılıç, K., Altekin, F. T., Çatay, B., Karaata, S., . . . Siamak, V. (2017). Sanayide Dijitalleşme Eğitimi Çalıştayı. Sabancı Üniversitesi.

Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 546–556.