ÇİN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE 1980 SONRASI DÖNEMDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLER

Öz Çin Halk Cumhuriyeti (Çin) endüstri ilişkileri sistemi 1980 yılında ülkenin liberalleşme sürecine girmesi ile birlikte yeni bir aşamaya geçmeye başlamıştır. 1980 öncesi planlı ekonomik dönemde üç demir yemek tabağı olarak da bilinen ve çalışanlara iş garantisi, beşikten mezara sosyal güvenlik ve devletin çalışanı sürekli himayesini içeren düzenlemeleri, yerlerini piyasa ekonomisi düzenlemelerine bırakmaktadır. İşveren sıfatını halen belirli sektörlerde koruyan devlet aynı zamanda endüstri ilişkileri süreçlerinde ILO’nun önerdiği üçlü müzakere teşkilatlanması çerçevesinde ‘devlet–işçi–işveren’ oluşumunun bir ayağı olarak yerini almaya çalışmaktadır. Çalışmada Çin endüstri ilişkileri sisteminin 1980 sonrası dönemde geçirdiği değişiklikler vurgulanmakta ve liberalleşme sürecinin Çin’de endüstri ilişkileri sisteminde de köklü değişikliklere yol açtığı ve piyasa ekonomisi yapısına uygun çağdaş endüstri ilişkileri sisteminin oluşmaya başladığı fikri öne sürülmektedir.

Kaynakça

Asia Monitor Resource Center (2008), Report on Industrial Relations and Working Conditions in IMF Related TNCs in China, Commissioned by the International Metalworkers Federation.

Blecher, Marc (2008), “When Mal–Mart Wimped Out”, Critical Asian Studies, Vol. 40, Issue 2, Routledge Taylor & Francis Group, pp. 263–276.

Chen, Yu–Fu, Michael Funke (2008), “China’s New Labor Contract Law: No Harm to Employment? ”, Bank of Finland Discussion Papers, No 29, Institute for Economies in Transition.

EUROFOUND (2008), Working Time in The EU and Other Global Economies– Industrial Relations in The EU and Other Global Economies 2006–2007,

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Hall, Richard (2006), Industrial Relations, A Current Review, Sage Publications.

Hyman, Jeff, Bob Mason (1995), Managing Employee Involvement And Participation, London: Sage Publications.

ILO (2009), “Tackling the Impact of Global Crisis on Employment & Promoting Decent Work: A High Level of Tripartite Meeting to Mark the ILO 90th Anniversary”, Basın Bildirisi, ILO Pekin Bürosu.

International Law Update (2006), “New Chinese Labor Law May Price Some US and Other Foreign Companies Out of China”, Transnational Law Associates, LLC, USA.

Isabelle Wan (1998), China Labor and Social Security Law: Essential Facts Explained, Hong Kong: Trans Asia Ltd.

Knight, John, Lina Song (1999), “Employment Constraints And Sub–Optimality In Chinese Enterprises”, Oxford Economic Papers, No. 51, pp. 28–99.

Leung, Wingyue (1998), Smashing The Iron Rice Pot: Workers and Unions in China’s Market Socialism, Hong Kong: Asia Monitor And Resource Center.

Shostak, Arthur B. (2007), “Chinese Labor Unions and Cyber Unionism”, Nature, Society and Thought, Vol. 20. No. 3–4.

Smith, S. A. (2002), Like Cattle and Horses, Nationalism and Labor in Shangai, 1895–1927, Durham and London: Duke University Press.

Taylor, Bill, Chang Kai, Li Qi, Industrial Relations in China, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edvard Elgar Publications.

Topkaya, Özgür (2009), Çin Endüstri İlişkileri Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE.

Unger, Jonathan, Anita Chan (1995), “Corporatism and The East Asian Model”, The Australian Journal of Chinese Affairs, No: 29, pp. 29–53.

Walder, Andrew (1986), Communist Neo–Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry, California: California University Press.

Waldron, Scott, Colin Brown, John Longworth (2006), “State Sector Reform and Agriculture in China”, The China Quarterly, Cambridge University Press, Vol. 186, pp. 277–294.

Warner, Malcolm (2000), Changing Workplace Relations in The Chinese Economy, New York, NY, USA: Palgrave Publisher.

Xiaoyang, Zhu, Anita Chan (2005), “Staff And Workers’ Representative Congress”, China Sociology and Antropology, Vol. 37, No. 4, Summer, pp. 6–33.