ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ ETİĞİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Öz Arastırmamız iki bölümden olusmaktadır. Birinci bölümde is ahlakı, is etiği, is etiğinin isletmeler için önemi ve is yasamında is etiğininöneminin artmasına yol açan faktörler anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise, çalısanların is etiğini etkileyen faktörlere iliskin algılamaları ve isletmelerin is etiği konusundaki çalısmaları üzerine yaptığımız arastırma sunulmaktadır. Arastırma kapsamında 534 çalısan ile görüsme yapılmıstır. Görüsmelerden elde edilen bulgular sunulmus ve değerlendirilmistir.
Anahtar Kelimeler:

Ahlak, Etik, İş Etiği

Kaynakça

Abbas, J. Ali & Azim, Ahmed. (2001); ‘Work Ethic and Loyalty in Canada’, The Journal of Social Psychology, Vol.35, No.1, ss.31–37.

Adams, S. James. (2001); ‘Codes of Ethics as Signals for Ethical Behavior’, Journal of Business Ethics 29, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, ss.199–210 .

Akbulut, Emine Ebru. (2000); ‘Etik Davranış Kuralları ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları İçin Öneri’, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ankara, Ekim, http://www.spk.gov.tr/yayinlar/kye/2000_eebruakbulut.pdf (25.05.2007).

Alsop, Ronald J. (2004); ‘Corporate Reputation: Anything But Superficial –the Deep But Fragile Nature of Corporate Reputation’, Journal of Business Strategy, Vol.25, No.6, ss.21–29.

Anell, Barbro I. & Wilson, Timothy L. (2000); ‘The Flexible Firm and The Flexible Coworker’, Journal of Workplace Learning: Employee Counselling Today, Vol.12, No.4, ss.165–170.

Aras, Güler. (2001); ‘Toplantı Sonuç Raporları’, İş Etiği: Eski Sorunlar, Yeni Kavramlar, Yeni Yaklaşımlar, Friedrich Ebert Stiftung Yayını, İstanbul, ss.49–62.

Argyle, Michael. (1990); The Social Psychology of Work, Penguin Books, England.

Arslan, Mahmut. (2001); İş ve Meslek Ahlakı, Nobel Yayınları, Ankara.

Aşçıgil, F. Semra. (2001); ‘Toplantı Raporları’, İş Etiği: Eski Sorunlar, Yeni Kavramlar, Yeni Yaklaşımlar, Friedrich Ebert Stiftung Yayınları, İstanbul, ss.5–45.

Blanchard, Ken. (2002); ‘Değerlerle Yönetim’, Executive Excellence Dergisi, Sayı:64, Temmuz, ss.22–23.

Boatright, John R. (2003); Ethics and the Conduct of Business, Prentice Hall, New Jersey.

Gorz, Andre. (1995); İktisadi Aklın Eleştrisi, (Çev. Işık Ergüden), İnceleme Dizisi:57, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Gök, Sibel (2008); “İş Etiği ile İş Ahlakı Arasındaki İlişki ve Çalışma Yaşamında İş Etiğini Etkileyen Faktörler” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5 Sayı:1, ss.1–19.

Grint, Keith. (1998); Çalışma Sosyolojisi, (Çev. Veysel Bozkurt), Yayın No:513, Alfa Yayınları, Bursa.

Harvey, Eric. (2003); ‘Etik Görevlileri’, Executive Excellence Dergisi, Sayı:73, Nisan, s.24.

Hegel, W.F. George. (1991); Hukuk Felsefesinin Prensipleri, (Çev. Cenap Karakaya), Sosyal Yayınları, İstanbul.

Kanungo, R. N. (1998); ‘Masumiyete Çağrı’, Kariyer Dünyası Dergisi, Sayı:8, ss.84–85.

Kilcullen, Maureen & Kooistra, Judith Ohles. (1999); ‘At Least Do No Harm: Sources on the Changing Role of Business Ethics and Corporate Social Responsibility’, Reference Services Review, Vol.27, No.2, ss.158–178.

Maclagan, Patrick. (2007); ‘Hierarchical Control or Individuals’ Moral Autonomy? Addressing A Fundamental Tension in the Management of Business Ethics’, Business Ethics: A European Review, Vol.16, No.1, January, ss.48–61.

Mc. Avoy, Sherrie G. (2001); ‘Ahlaki Değerleri Öne Çıkarırken Kurallara Uyma Gereğini de Unutmayın’, Executive Excellence Dergisi, Sayı:52, Temmuz, ss.17–18.

McHugh, P. Francis. (1992); Ethics–İş Ahlakı–, Tüsiad Yayınları, İstanbul.

NBES (2000), The National Business Ethics Survey, http://www.ethics.org/

Osthaus, Carl R. (2004); ‘The Work Ethic of the Plain Folk: Labor and Religion in the Old South’, The Journal of Southern History, Vol.70, Issue 4, November, ss.745–782.

Özkalp, Enver & Kırel, Çiğdem. (2004); Örgütsel Davranış, 2. Baskı, Yayın No: 1468, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ekim, Eskişehir.

Öztuğ, Nafiye. (2004); Etik ve iş Etiğine İlişkin Yaklaşımlar, Marmara Ünv.(SBE).

Rodin, David. (2005); ‘What's Wrong with Business Ethics’, International Social Science Journal, Vol.57, Issue185, September, ss.561–571.

Schbracq, Marc J. & Cooper, Cary L. (2000); ‘The Changing Nature of Work’, Journal of Managerial Psychology, Vol.15, No.3, ss.227–241.

Serbest, Hamit. (2001); ‘İnsan ve Etik’, Işık Binyılı Dergisi, Sayı:7, Sonbahar, www.lightmillenium.org (20.05.2007).

Sidani, Yusuf Munir & Gardner, William L. (2000); ‘Work Values Among Lebanese Workers’, The Journal of Social Psychology, Vol.140, No.5, ss.597–607.

Steyn, Carly & Kotzé, Hennie. (2004); ‘Work Values and Transformation: The South African Case 1990–2001’, Society in Transition, Vol.35, Issue 1, ss.145–164.

Tansal, Sabih. (2002); ‘Etik Değerlere Evrensel Yaklaşım’, Executive Excellence Dergisi, Sayı:64, Temmuz, ss.10–11.

Tınar, Mustafa Yaşar. (1999); Çalışma Psikolojisi, Necdet Bükey Yayınları, İzmir.

Ural, Ayhan & Kılıç, İbrahim. (2006); Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 2. Baskı, Detay Yayınları, Ankara.

Tierney, P. Elizabeth. (1997); İş Ahlakı, (Çev. Günhan Günay), Rota Yayınları, İstanbul.

Weber, John A. (2007); ‘Business Ethics Training: Insights from Learning Theory’, Journal of Business Ethics, Vol.70, Springer, ss.61–85.

Yuspeh, R. Alan. (2002); ‘Etik Değerleri Canlandırmak’, Executive Excellence Dergisi, Sayı:64, Temmuz, s.14.