Avrupa Birliği'ne Aday Doğu Avrupa Ülkelerinde Sosyal Diyalog: AB ile Bütünleşme Süreci Açısından Bir Değerlendirme

Öz Sosyal diyalog, AB sosyal modelinin ve kurumsal müktesebatının en önemli unsurlarından biridir. AB'ye aday tüm ülkelerin her düzeyde işleyen bir sosyal diyalog mekanizması geliştirmesi ve ilgili müktesebatı uygulaması gerekmektedir. AB'ye aday Doğu Avrupa ülkeleri geçiş sürecinin ilk yıllarından itibaren sosyal diyalog yapıları oluşturmaya başlamıştır. Ancak bu yapılar henüz bu konuda mevcut AB standartlarını karşılamaktan uzak görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: