Zihinsel Engelli Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Ailenin beklentileri ile gerçek durum arasındaki farklılıklar arttıkça yaşadıkları güçlükler artmakta vegerçek durumla baş etme zorlaşmaktadır. Zihinsel engelli çocuk sahibi olan ailelerin yaşadıkları güçlükleri saptamak, yaşanılan güçlüklerde sosyo-demografik faktörlerin ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcıtipte bir araştırma olan bu çalışma 01.04.03 ile 31.02.05 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İzmir ilmerkezinde bulunan zihinsel engelli çocuklara yönelikeğitim veren 3 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören toplam 180 zihinsel engelli çocuksahibi anne ve baba araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmada anne babalarla görüşülmüş ve araştırmaya katılmak isteyen 110 anne baba örneklemgrubunu oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen formlarkullanılmıştır. Araştırmada, ailelerin %54,5’i gelecek kaygısını,%48,2’si çocuğa ilişkin sürekli bir kaza ya da yaralanma korkusunu her zaman yaşadıkları, yine ailelerin%37,3’ünün çevrelerinden hiçbir zaman sosyal destek görmedikleri saptanmıştır. Zihinsel engelli çocuğa sahip aileler kendi duyguve sorunları ile baş başa bırakılmamalıdır. Halk sağlığı hemşirelerinin aile hemşireliği uygulamalarında ailenin gereksinimleri doğrultusunda girişimlerin planlanması ve uygulanması öncelik taşımaktadır.

Review of Hardships Undergone by Families With Mentally Retarded Children

As differences between family expectations and realsituation increase, hardships that they undergo increaseand coping with the real situation becomes more difficult.This definitive-type study; aiming to determine hardshipsundergone by families with mentally retarded childrenand determine the relationship of socio-demographicalfactors in the undergone hardships; was carried outbetween 01.04.03 and 31.02.05. Universe of the studyconsists of parents of a total of 180 mentally retardedchildren educated at 3 Special Education andRehabilitation Centers that provide education formentally retarded children in İzmir city center. Parentswere interviewed in the study, and 110 parents whowanted to join the study consisted the sample group.Forms developed by researchers were used in collectionof the study.In the study, it was determined that %54,5 of thefamilies are concerned about the future, %48,2 alwayshave fear of an accident or injury for he child; and %37,3never receive any social support from their surroundings.Families with mentally retarded children should not beleft alone with their own feelings and problems. Publichealth nurses in family nurse applications; planning andapplication of attempts in accordance with family’sneeds have priority.

Kaynakça

Aksaz N.K. (1990). “Otistik Çocukların ve Öğretilebilir Zi- hinsel Özürlü Çocukların Anne Babalarının Kaygı Düzeyleri.” Psikoloji Dergisi. 7:25, 14-20.

Kırca H. (2002). “Duygusal (Görme –İşitme) Özürlü Çocu- ğa Sahip Ailelerin Çocuklarının Özürlerinden Etki- lenme Durumlarının İncelenmesi” Lisans Tezi ,İzmir.

Karataş S. (2003). “Ailede Roller Yapısı.” Aile Sağlığı Hemşireliği Dersi Yayınlanmamış Ders Notları.

Yıldızeli S. (2002), “Otistik Çocuk Sahibi Ailelerin Karşı- laştıkları Güçlüklerin İncelenmesi” Lisans Tezi, İz- mir.

Yörükoğlu A. (1998), Çocuk Ruh Sağlığı, 22.bs. Remzi Kitabevi, İstanbul. 105-122.

Akar S. ve ark. (2001) “Yoksulluk ve Çocuk.” Leman Der- gisi, 48.

Gönen E.Hablemitoğlu, Ş.Özmete E. (2004), “Yoksulluk ve Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi için Sosyal Hizmet- ler.” www.geocites.com/hablemitoğlu/yoksul- luk.htm.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı T.C. Başbakanlık Devlet İs- tatistik Enstitüsü. http://www.die.gov.tr

Eripek S. (1996). Zihinsel Engelli Çocuklar. 2. bs. Anado- lu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,137-138.

Pierce L.L.Rn C (1997). “The Framework of Systemic Organization Applied to Older Adults as Family Ca- regivers of Persons With Cronic İllness and Disabi- lity.” Gastroentorology Nursing Volume, 20:5,168- 175.

Durukan M. (2004). “Ailenin Psikososyal Fonksiyonları.” http://www.sosyalhizmetuzmanı.org/ailefonksiyon- ları.htm.

Robertson A. Ed. Whyte D.A. (2002), “A Systemic App- roach to Supporting The Families of Children With Learning Disabilities”, Explorations in Family Nur- sing 118-130.

Balo Y.S. (2003), “Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulanması”, Aile ve Toplum. 2:6,23.

Buz S. (2003). “Aile Politikalarına Mülteciler Boyutunda Bir Bakış”, Aile ve Toplum. 2:6,55.

Ohaeri J.U. (2003). “The Burden of Caregiving in Fami- lies with a Mental İllness: A Rewiev of 2002.” Curr Opin Psychiatry, 16,457-465.

Macmilan D.L. (1982). Mental Retardation in School and Society. Little,Brown and Company. 2.ed.

Karyelioğlu S. (2002) “Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ai- lelerde Karşılaşılan İletişim Sorunları.” Yüksek Li- sans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü- sü, 24-25.

Tyler C., Edman J.C. (2004)., “Down Syndrome, Turner Syndrome and Klinefelter Syndrome: Primary Care Throughout The Life Span”, Primary Care. 31:3,627-48.

Reimand T, Uibo O., Zordania R., Palmiste V., Ounap K, Tqlvik T. (2003). “Parent’s Satisfaction With Medical And Social Asistance Provided to Children With Down Syndrome: Experience in Estonia”, Commu- nity Genetics. 6:3,166-70.

Sarısoy M. (2000), “ Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Evlilik Uyumları, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,15- 25,50-56.

Özşenol F., Ünay B., Aydın H.İ., Akın R., Gökçay E. (2002) “Engelli Çocuklara Sahip Ailelerin Psiko-sos- yal Durumlarının ve Beklentilerinin İncelenmesi”, Gülhane Tıp Dergisi, 44:2,188-194.

Magana S., Seltzer MM., Krauss MW. (2004), “Culturel Context of Caregiving:Differences in Depression Between Puerto Rican and non-Latina White Mot- hers of Adults with Retardation”, Mental Retar- dation, 42:1,11.

Riddersporre B. (2003). “To Face The Unexpected. Early Parenthood to Children With Down Syndrome.” DAI-C 64/04, 1053.

Morgan SB. (1990), “The Autistic Child and Family Functioning. A Developmental Family System Pers- pective”, Journal of Autism and Developmental Disorders, 18:2,263-280.