Tutuklu / Hükümlü Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Aile Özelliklerinin İncelenmesi ve Aralarındaki Korelasyonun Belirlenmesi

Araştırma, tutuklu/hükümlü gençlerin benlik saygısıdüzeyleri ile aile özelliklerinin incelenmesi ve aralarındakikorelasyonun belirlenmesi amacıyla, Kayseriili, İncesu Çocuk Tutuklu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndatanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, 14 Ocak –14 Şubat 2008 tarihleri arasında 44 genç üzerindenyürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacıtarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu(KBF),Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri(CBSE) ve AileDeğerlendirme Ölçeği(ADÖ) kullanılmıştır. Araştırmadaelde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS paketprogramı kullanılarak değerlendirilmiştir.Gençlerinçoğunluğu; 17-18 yaşlarında, ortaokul mezunu, çekirdekaile yapısında, kalabalık ailede, orta düzeydegelire sahip, ailesi ile birlikte, gecekondu tipi evlerde,il ve ilçede yaşayan bireylerdir. Anne ve babalarınınçoğunluğu; yaşıyor, öz, ilkokul ve alt düzey eğitimlidir.Gençlerin %93.2’si aile içinde şiddete maruz kalmıştır.Aile içinde herhangi bir kabahat işlediklerinde gençlerinyarısında, aile döverek cezalandırmaktadır.%68.2’si daha önce evden kaçma davranışında bulunmuş,kuruma gelmeden önce gençlerin %79.5’i, ailelerinin%93.2’si bağımlılık yapan bir madde kullanmıştır.Gençlerin %46.8’inin ailesinde, %59.1’inin sosyalçevresinde suç işleyen bireyler vardır. Benlik saygılarıorta düzeyde, problem çözme ve davranış kontrolüdışında tüm işlevlerde ailelerini sağlıksız algılamışlardır.

An Evaluation on Self Esteem Levels And Family Characteristics of the Detaıned/ Sentenced Young Prisoners and Determining The Correlation Between Them

The research was conducted descriptively in orderto investigate self esteem levels, family characteristicsand social-circle features of the detained / sentencedjuvenile prisoners and determining the correlationbetween them at İncesu Juvenile Detention Home inKayseri Province. The research covered 44 youngprisoners from 14th. January 2008 to 14th. February2008. Personal Inquiry Form devised by the researcher,Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) andFamily Assessment Device (FAD) was used in orderto collect the data. The data obtained from theresearch were evaluated with SPSS packet programon computerized setting. Most of the young personsare between 17 and 18 years old , secondary schoolgradute and living with their crowded and nuclearfamilies in shanty houses with medium level incomesin counties or provinces. Their mothers and fathersare the persons whom are alive , real mostly primaryschool graduated . 93,2 % percent of the youngpersons are exposed to violence in the family. In caseof a mistaken made in the family environment half ofthem are beaten and punished. 68,2 % of them haveattempted to break out of their houses , prior tocoming to the institution 79,5 % of them used addictivedrugs in amount of 93,2%. 46,8 % of the youngpersons’ families have persons whom are committingcrime in their social circle in amount of 59,1%. Theyperceive their families in all functions without thecontrol of behaviour including problem solving whoseself esteem are in medium level.

Kaynakça

AKSOY A. ve ÖGEL K., Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerle İlgili Yapılan Tezlerin Özetleri. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Göze- timindeki Çocuklara Yönelik Hizmetlerin İyileşti- rilmesi Projesi İhtiyaçların Belirlenmesi Çalışma- sı, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İstanbul 2004.

ALAGÖZ N., “Kasten Adam Öldürme Suçuna Yönelmiş Ergenler İle Suça Yönelmemiş Ergenlerin Ben- lik Saygılarının Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İs- tanbul 1997.

AVCI R., “Şiddet Davranışı Gösteren ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevler, Öfke ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi” Yüksek Li

GARBARINO J., Lost Boys. Why Our Sons Turn Vi- olent and How We Can Save Them, Anchor Boks, New York 1999.

GORMAN-SMITH D., HENRY D. B., TOLAN P. H., “Ex- posure to Community Violence and Violence Perpetration: The Protective Effects of Family Functioning”, Journal of Clinical Child & Ado- lescent Psychology.2004, sayı: 33(3): Ss.: 439- 449.

GORMAN-SMITH D., TOLAN P. H., HENRY D. B., “A Developmentel-Ekological Model of The Relation of Family Functioning to Patterns of Delinquen- cy” Journal of Quantitative Criminology. 2000, sayı: 16(2): Ss.: 169-198.

GORMAN-SMITH D., TOLAN P. H., ZELLI A., HUES- MANN L. R., “The Relation of Family Function to Violence Among Inner-City Minority Youths”, Journal of Family Psychology. 1996, sayı: 10(2): Ss.: 115-117.

HAAS H., FARRINGTON D. P., KILLIAS M., SATTAR G., “The Impact of Different Family Configurati- on on Delinquenc”,. British Journal of Crimino- logy, 2004, sayı: 44: Ss.: 520-532.

HENRY DB., TOLAN PH., GORMAN-SMITH D., “Lon- gitudinal Family and Peer Group Effects on Vio- lence and Nonviolent Delinquency”, Journal of Clinical Child Psychology.2001, sayı: 30(2): Ss.: 172-186.

HUIZINGA D., LOEBER R., THORNBERRY T. P., “Ur- ban Delinquency and Substance Abuse”, U.S. Department of Justice. Office of Justice Prog- rams Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.1994, Ss.: 2-25.

JUBY H. and FARRINGTON D. P., “Disentangling The Link Between Disrupted Families and Delinqu- ency”, British Journal of Criminology, 2001, sayı: 41: Ss.: 22-40.

Adolescence. sayı: 24: Ss.: 579-596.

TÜİK-Türkiye İstatistikleri Kurumu, 2005.

TÜRKARSLAN N., “Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları”, Aile ve Toplum Dergisi: 2007: sayı: 11(3). Ss.: 99.

TÜRKERİ S., “Çocuk Islahevleri Ve Çocuk Cezaevinde- ki Çocukların Suç İşleme Nedenleri Açısından İn- celenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995.

TÜZÜN B., ELMAS İ., AKKAY E. (1996). “11-15 Yaş Gru- bu Çocuklarda Cinsel Suçlar” Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, sayı: 5(2).

WANG D., “The Study of Juvenile Delinquency and Juvenile Protection in the People’s Republic of China”, Crime and Justice: 2006, sayı: 22(94): Ss.: 4-15.

WASSERMAN G. A., KEENAN K., TREMBLAY R.E., Coie J.D., HERRENKOHL T. I., et all., “Risk and Protective Factors of Child Delinquency”, Child Delinquency Bulletin Series, 2003, April. Ss.: 1-10.

WONG DL., Health Promotion of The Adolescent and Family. Nursing Care of Infants and Children, Sixth Edition, 1990, s. 890.

YBRANT H., “The Relation Between Self-Consept and Social Functioning in Adolescence”, Journal of Adolescence, 2008: sayı: 31: Ss.: 1-16.

YÖRÜKOĞLU A., Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı ve Ruh- sal Sorunlar, 11.Basım, Özgür Yayın Dağıtım Ltd.Şti., Ss.: 13-14, İstanbul 2000.

sayı: 8(1): Ss.: 1-12.