Beden Eğitimi ve Spora Katılımda Aile Faktörü

Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi ve spora katılımda aile faktörünün önemi ve ailelerin çocukların beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılımına yönelik düşüncelerini literatüre dayalı olarak değerlendirmektir. Çocukların beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılımı, büyük ölçüde anne-babalarının konuya olan bakış açısıyla ilgilidir. Ailelerin bu konudaki yaklaşımı, çocuklarının bu aktivitelere katılıp katılmamaları noktasında neredeyse en belirleyici unsurdur. Bazı aileler, beden eğitimi ve sporun çocuk gelişimi ve sosyalleşme süreci üzerindeki olumlu etkisinin bilincinde olup çocuklarının bu aktivi­telere katılımını desteklerken çoğu aile ise; çocuklarının bu faaliyetlere katılımına sıcak bak­mamaktadır. Toplumumuzda genel bir kanı haline gelen sporun akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediği fikri ve sakatlanmalara neden olduğu düşüncesi, ailelerin çocuklarının beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılımına yönelik olumsuz tutum sergilemesinde başlıca etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde aileler eskiye göre spora daha olumlu yaklaşmakta ve çocuklarını spora yönlendirmektedir. Halen spor aktivitelerinin çocuğun derslerdeki başarısını engellediğini düşünen aileler bulunmakla birlikte çok sayıda aile de belli bir ücret ödemeyi göze alarak çocuklarını sporla ilgili kurslara kayıt ettirmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Beden eğitimi, spor, aile

Family Factor in Physical Education

The objective of this study is to reveal the importance of parental factor in physical training and sports participation and to analyse the point of view of parents about participation of their children into physical training and sports activities based on the literature on this subject. Participation of children into physical training and sports activities is highly related to the point of view of their parents on this issue. The attitude of the parents towards this issue is almost the most decisive element in whether or not their children would participate into such activities. Some parents are aware of the positive effect of physical training and sports on child's development and socialization process and support their children's participation into such activities whereas most parents do not welcome their children's participation into such activities. The idea which is very common in the society that sports have a negative effect on scholar success and cause injuries is the leading factor that leads parents to display a negative attitude towards participation of their children in physical training and sports activities. Today parents' approach to the sports is much more positive than it used to be in the past, and they encourage their children to do sports. Although there are still parents who think that sports activities impede the scholar success of their children, there are many parents who pay an amount of money to recruit their children to the sports-related courses.

Kaynakça

Açıkada, C., Ergen, E., Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık, Ankara, 1990. s.183.

Australian Sports Commission., "Participation in Exercise, http://www.ausport.gov.au/fulltext/2003/scors/ERAS S.pdf, 12 Nisan 2006. and Sport," 2002,

Babkes, M.L., VVeiss, M.R., "Parenta Influence on Children's Cognitive and Affective Respönses to Competitive Soccer Participation," Pediatric Exercise Science, 11,1999, 44-62.

Baumgatner.T.A., Jackson, A.S., Measurementfor Evaluation in Physicai Education and Exercise m

T em m uz-A ğ ustos-E ylü 2006 Science, Wm.C.Brown,1987. Edicion, Dubuque, i

Baxter-Jones, A.D., Maffulli, N. (TOYA Study Group), "Parental influence on Sport Participation in Elite Young Athietes", Journal Sports Medicine Physical Fitness, 2003, Jun;43(2),pp.250-255.

Erman,Öncü, "Beden Eğitimi ve Spora Katılımda Ailenin Rolü Konusunda Beden Eğitimi Öğretmen­ leriyle Yapıian Görüşme," Mersin, 14 Nisan 2004.

Brustad, R.J., "Who Will Go Out and Play? Parental and Psychological influences on Children's Attraction to Physical Activity", Pediatric Exercise Science, 5, 1993, pp.210-213.

Brustad, R.J., "Parental and Peer İnfluence on Childeren's Psychological Development Through Sport, İn:" Smoll, F.L., Smith, R.E. (Eds): Children and Youth in Sport: A Biopsychosocial Perspec- tive, Madison, Wl: Brown and Benchmark, 1996, pp.112-124.

Coakley, J„ Social Dimensions of İntensive Training and Participation in Youth Sports, İntensive Participation in Children's Sports, Cahili, B. R. and Pearl, A. J. , Human Kinetics Publishers, Champaign ,1993, p.77.

Çağlayan, A., Çalık, F., Sivrikaya, K., Kahveci, M., "12-15 Yaş Grubu Spor Yapan Öğrencilerle Spor yapmayan Öğrencilerin Okul Başarıları Yönünden Karşılaştırılması", 10. ICHBER-SD Avrupa Kongresi ve SBD 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 17-20 Kasım 2004. | f |

DeFrancesco, C., Johnson, R, "Athlete and Parent Perception in Junior Tenis", Journal of Sport Behavior, 20, 1997, pp.29-36. 12. DİE., Türkiye istatistik http://www.die.gov.tr/yillik/03_Nufus.pdf, 12 Nisan 2006. Yıllığı (2004),

Donuk, B., Balcıoğlu, İ., Şenduran, F., Ülker, İ., "İstanbul'da Yaşayan 14-16 Yaş Grubu Genç Basketbol Sporcularının Psikososyal ve Demografik Özellikleri", 10. İCHBER-SD Avrupa Kongresi ve SBD 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 17-20 Kasım 2004.

Dönmezer, S., Sosyoloji, Savaş Yayınları, Ankara, 1984, s.214.

Dwyer, T., Sallis, J. F„ Biizzard, L., Lazarus, R., Dean, K.,"Relation of Academic Performance to Physical

EOTİM -KÛlTÛJt ve ASAŞTIMU DEREISI

Activity and Fitness in Children",

Exercise Science, 2001, 13,pp.225-238. Pediatric

Erkal, M., Güven, Ö., Ayan, D., Sosyolojik Açıdan Spor, 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul,1998, s.114.

Family Support Affects Kids' Sports Participation, http://www.china.org.cn/english/SO-e/24505.htm, 11 Haziran 2005.

Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J. M., Sosyal Psikoloji, Çev: Ali Dönmez, İmge Kitabevi, 4.Baskı, Ankara, 2003, s.435.

GSGM.,Federasyonlara Göre Sporcu Sayıları, http://www.gsgm.gov.tr, 12 Nisan 2006.

GSGM., Spora Başlama Yaşı, http://www.gsgm. gov.tr, 20 Şubat 2006.

Güçlü, A., "Spor Başarıyı Etkiler", Milliyet Gazetesi, 9 Mart 2005.

Hanlon,T., Sport Parent, Human Kinetics Publishers, Champaign, 1994.

Haris, K.W., "Parental Expectations of High School Interscholastic Athletic Activities, Faculty of Virginia Virginia,1999, pp.25,30. Institute", (phD),

Hergüner, G., "Çocuğun Spora Yönelmesinde Ailenin Rolü ve Önemi", Ondokuz Mayıs Üniver­ sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:6, 1991, s.87.

Hergüner, G., "Farklı Liselerdeki Sporcu Öğrenci­ lerin Problem ve Beklentilerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması", Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2001, s.88.

http://www.pelinks4u.org/naspe/pr032200.htm, 6 Haziran 2005.

Kağıtçıbaşı, Ç., Yeni İnsan ve İnsanlar, 10.Baskı, Evrim Yayınevi, İstanbul,1999, s.119.

Küntay, E., "Çocuk ve Gençlerde Davranış Bozukluğunu Düzeltici Önlem Olarak Spor", Ed; Erdemli, A., Türk-Alman Kültür Dialoğunda Spor Ahlâkı Sempozyum Kitabı, Meya Matbaacılık, İstanbul, 1991, s.155-158. Yeni Yaklaşımlar

Larson, C.A., Curriculum Foundation and Standarts for Physical Education, Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.

Linder, K. J., "Sport Participation and Perceived Academic Performance of School Children and

T e m m u z -A ğ u sto s-E ylü l 2006 v e Toplum itnEhîEiaiUjiıuuDin Youth", 1999,pp.129-144. Science, 11,

Lumpkin, A., Physlcal Education And Sport: A Contemporary Introduction, TimesMirror/Mosby College Publishing, Missouri,1990,s.8.

McPherson, B.D., Curtis, J.E., Loy J.W., The Sociai Significance of Sport, Human Kinetics Publishers, Champaign, 1986, s.40.

Morris, M., Dont Rush Your Kids, Human Kinetics Publishers, Champaign, 1978, s.334.

Munn, N.L., Fernald, L.D., Fernald, RS., Introduc- tion to Psychology, L. Carmicheal (Ed.), Houghton Mifflin, Boston, 1969, s.610. 35. National Girls & VVomen in Sports Day,

http://www.northnet.org/stlawrenceaauw/sport

day.htm, 12 Nisan 2006.

Orlick, T.D.,Sport Participation: A Process of Shaping Behavior, Human Factors, 16, 1974, pp.558-561.

Özbek, O., "Sporda Etik Dışı Davranış Alanları ve Etik İlkeler", Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Sayı: 4, 1999, s.38.

Özgüven, M., Topium Bilimlerine Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 1996, s.43.

Özkalp, E., Aile Kurumu, (Ed): Zıllıoğlu, M.: Davranış Bilimleri, A.Ü.A.Ö.F. Yayınları, No: 59, Meteksan, Ankara,1987, s.134.

Öztürk, Füsun, Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1998, s.61.

Perkins, D.F.: Parents Making Youth Sports A Positive Experience, Report Availabie From Collage of Agricultura Sciences, Penn State Üniversity, 2000, http://pubs.cas.psu. edu/freepubs /pdfs /ui349.pdf, 12 Nisan 2006.

Seraslan, M.Z., "Spor Talebini Yönlendiren ve Etki den İç ve Dış Pazarlama Çevresi Faktörlerine İlişkin Araştırma", Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 2. Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, 8-9 Mayıs 1997.

Shephard R.J.: "Curricular Physical Activity and Academic Performance", Pediatric Exercise Science, 9,1997,pp.113-125.

Sunay, H., Saracaloğlu, A.S., "Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri İle Spora Yönelten Unsurlar", Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, AIESER Singapur, 4-6 Aralık 1997. 90

T e m m u z-A ğ u sto s-E ylü l 2006