TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ

Birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteren hasta yatış süresinin sağlık hizmetleriüzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hasta yatışsüresini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla 1 Ocak-31 Aralık 2010dönemi arasında Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olanüniversite hastanesi, özel hastane, vakıf üniversitesi hastanesi ve diğer hastanelerde(belediye, dernek ve yabancı/azınlık) yatarak tedavi görmüş 2.255.836 hastaçalışma kapsamına alınmıştır. Hasta verileri MEDULA Sistemi’nden elde edilmişve istatistiksel analizler SPSS 18.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Hasta yatış süresini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde t-testi, tek yönlü varyansanalizi ve multinomial lojistik regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Ortalama hastayatış süresi 3.93 gün (SS = 5.882) olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan tümbağımsız değişkenlere göre (yaş, cinsiyet, hastalık türü, hasta yatış türü, eşlik edenhastalık olup olmama durumu, uygulanan ameliyat türü ve ameliyat sayısı, yatışyapılan mevsim, hastane mülkiyet durumu/yatak kapasitesi/yerleşim yeri/hizmettürü, hastanenin faaliyet gösterdiği coğrafik bölge) ortalama hasta yatış süresininistatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmadan eldeedilen sonuçlara göre, hasta yatış süresinin cinsiyet, eşlik eden hastalık olup olmamadurumu ve hastanenin bulunduğu coğrafik bölge açısından negatif yönde, yaş, hastaneyatak kapasitesi, hastane mülkiyet durumu, yatış yapılan mevsim, hastane hizmettürü ve hastane yerleşim yeri açısından pozitif yönde etkilendiği ortaya konulmuştur.

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING LENGTH OF STAY WITH MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION IN TURKEY

Length of stay (LOS) has important implications in various aspects of health services,can vary according to a wide range of factors. It is noticed that LOS has been neglectedmostly in both theoratical studies and practice of health care management in Turkey.The main purpose of this study is to identify factors related to LOS in Turkey. Aretrospective analysis of 2.255.836 patients hospitalized to private, university,foundation university and other (municipality, association and foreigners/minorityhospitals) hospitals which have an agreement with Social Security Institution (SSI) inTurkey, from January 1, 2010, until the December 31, 2010, was examined. Patient’sdata were taken from MEDULA (National Electronic Invoice System) and SPSS18.0 was used to perform statistical analysis. In this study t-test, one way anovaand multinomial logistic regression are used to determine variables that may affectto LOS. The average LOS of patients was 3,93 days (SD = 5,882). LOS showed astatistically significant difference according to all independent variables used in the study (age, gender, disease class, type of hospitalization, presence of comorbidity,type and number of surgery, season of hospitalization, hospital ownership/bedcapacity/ geographical region/residential area/type of service). According to theresults of the multinomial lojistic regression analysis, LOS was negatively affectedin terms of gender, presence of comorbidity, geographical region of hospital and waspositively affected in terms of age, season of hospitalization, hospital bed capacity/ownership/type of service/residential area.

Kaynakça

Kjekshus, L. Erik. (2005). Primary Health Care and Hospital Interactions: Effects