Türkiye-AB İlişkileri Perspektifinde Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hukuku Reformu

Öz iler ne kadır Avrupa Birliği ülkeleri nüfus cnmm ve yıışlıırıınııaı olgusuyla daha erken “mums olu dı "sağlık" konustum hiçbir amını bağrımı: bir uyun fıslı olm-ık ele ılnıımııtır. Sağlık Imam: lm unkind: dulu zıyııle som mlinkılır ııltııidıı yaşım ruminant-mm geliştirilme-i kıpumıııdı ele alınmıştır. Amını Birligi. bu lıunuyu mutter uyum lışlıklırı "ısındı temel bir eenweye oturun—lığı gm ııılısidinrite ilkesi uyar-ıncı işlemeyi tereilı «minim Topluluk mnkıesehıtı içerisinde dulu ııı lingual: nlmıı Melligıne whip olan sığlık kmum. sağlık hizmetlerinin ııı—gırnirısyonu. lir—mmm ve umuma whamm- Birliğe üye ülkelerin ıtmımlıılugunn hıııkılmırııı. Bu noktadır. Birlik Üyesi ülkeler. suyu] politikıltınnı tım ıııltımıyltı uyurnlıştırınn. tek tıp veya (ilkeler M lı'tr »»an politika uygulıımn yönünde bir düzenlemeye gitmemlşlenlir. Başka bir deyişle. Avrupıı Birligi. üye ülkelerine tek tip bir sağlık politikası uygulama veya uygulumlırı tını ıınlııııııylıı uyumlaştırmıı zorunlulugu getiruıem'uıir. Tam tenine üye ülkelerin kendi ugh]: politihlmm ıtıılıip olmılırı liked benimsenmistir. Dolnyuıylı. Birliğe üye ülkeler kendilerine 00230 saglık politikıılırınıi animeler ve bu sığlık lı'ınnetlerı' ulusal dün.-yık ampulu edilmektedir. Arıcak he: ne kudur ülkeler umutlu “glisin limanını. lıiıınet sunumu. hailed uygulamaları ve cıglık mew-luau karınlarında farklılıklır güve em dalıı Amını Birligi'ne uyum süreci cerceve—inde. am ttrıee de lıılıseldigi üzere. tıblıı bilgi ve teknolojinin gelişmeme pantie olnrıık beklenen yaşım ıürelerinın ımıınıısınıı ve. Mellikle. midi hımlıklırlıı ılgılı tıbbi müdahele ılnnlıırının genişletilmesıne yllrıelik çul ısmılıır yürütülürkeıı'. lıimıetin orguııiznııymu ve idaresi ile ilgili olarak yapılan Win ve yürütülen uyum çnlışmıılıırı aralık alumna en genış hukuksıl düıeıılemelerin oldugu ılıınlıııılıın lıiri inline gelmiş ve kamların. inclik meslegi nıensuplınıım. sağlık kurum ve kuruluşlıınnın ve devletin tır-ıf oldugu saglık lnılrııktı kıvamının önem kazanmam sebep olmuştur. [)olıyısıyln. Avı-tıpı Birligi uyum yınluıı eereeveaimle gerek sağlık ılıınımn ommıiıııyım. idare ve denetlenmesi gerek saglık alnnmdıki müdıhılelenn ulna] vc uluslırınısı
Anahtar Kelimeler: