Kadın Yoksulluğu ve Kadın Sağlığı Üzerine Yansımaları

Cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk ve iyi olmayan sağlık durumununönemli nedenlerinden biridir. Kadınlar sosyal hayatın birçok alanındacinsiyet ayrımcılığı ile karşı karşıya kalırlar: sağlık hizmetlerindenyararlanma, eğitim, istihdam koşulları, sosyal ve ekonomik yaşam,politik haklar ve ahlaki sorumluluklar bunların bazılarıdır. Bazı toplumsalkabuller ya da ailelerin ekonomik zorlukları kız çocukların okuldanuzak kalmasına yol açabilmektedir. Eğitimsizlik ya da yetersiz eğitimise özel nitelikler gerektirmeyen ya da düşük gelir sağlayan işlerdeçalışılmasına yol açmaktadır. Bu kısıtlılıklar ve eşitsizlikler kadın sağlığıve refahı üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilere sahiptir. Eğitimli verefah sahibi kadınlar kadın sağlığı, çocuk sağlığı, aile sağlığı ve hattatüm toplumun sağlığının geliştirilmesine katkı sağlarlar. Bu çalışmanınamacı ilk olarak kadın yoksulluğu ve sağlığı arasındaki ilişkiyi tartışmakve Türkiye’ye ilişkin verilerle değerlendirmeler yapmaktır.

Gender equality or inequality is a major determinant of poverty and poor health. Women may face gender discrimination in all spheres of social life: utilization of health services, education, employment, social and economic, political rights and moral obligation. Some socially regressive beliefs or poverty of families can lead to keeping of girls away from school. Untrained or inadequately trained women who are forced to work in jobs that do not require special qualifications or underpaid. Above mentioned restrictions and inequalities have direct or indirect effects on women’s health and well-being.Women who are in education and welfare are particularly useful for improving health of women, their children, their family, and even entire communities. The purpose of this paper is to discuss firstly the relationship between poverty of women and their health, followed by an evaluation of the current situation in Turkey done on the basis of statistical relation of women’s poverty vs. health

Kaynakça

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Economic Development.

Fukuda-Parr, S. (1999). What Does Feminization Of Poverty Mean? It Isn’t Just Lack Of Income. Feminist Economics, 5(2), 99-103.

UNDP. (2013). Human Development Report 2013 The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World: United Nations Development Programme (UNDP).

Omar, N. (2010 - 2011). Female Illiteracy: A Global Crisis Impacting the Participation of Girls and Women Retrieved from http://www. iasswaiets.org/uploads/file/20121024_Global%20Female20I lliteracy%20by%20Nadiya%20Omar.doc

Worldbank. (2012(1)). Poverty Statistics, from http://povertydata. Worldbank .org/poverty/home/

Dodd, R., & Cassels, A. (2006). Health, development and the Millennium Development Goals. Annals of Tropical Medicine & Parasitology, 100(5 and 6), 379–387.

Cohen, M. (1994). Impact ofpoverty on women’s health. Canadian Family Physician, 40, 949-958.

WHO. (2013(1)). World Helath Statistics: WHO.

WHO. (2009). Women And Health: Today’s Evidence Tomorrow’s Agenda. France.

TÜİK. (2012 (1)). Yerleşim Yeri, Cinsiyet, Yaş Grubu, Eğitim Durumu Ve İşgücü Durumuna Göre Eğitim ve Öğretime Katılım Verileri. http:// webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0C11yA1pCR 0J:tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do%3Fistab_id%3D1418+&cd=2& hl=tr&ct=clnk&gl=tr

TÜİK. (2013 (1)). Kurumsal Olmayan Nüfusun Yillar Ve Cinsiyete Göre İşgücü Durumu Verileri. www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do? istab_id= 542

TÜİK. (2013 (2)). Medeni Duruma Göre İstihdam Oranı Verileri.

TÜİK. (2013(3)). İstihdam Edilenlerin Yillar Ve Cinsiyete Göre İşteki Durumu Verileri. www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=283

TÜİK. (2013(4)). İstihdam Edilenlerin Yillar ve Cinsiyete Göre İktisadi Faaliyet Kolları Verileri. www. tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?ista b_id=11 85

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008–2013, 2008 Ankara

TÜİK. (2010). İstatistiklerle Kadın 2010

TÜİK. (2013 (5)). Eğitim Durumu ve Meslek Ana Grubuna Göre Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı Verileri (2010). www.tuik.gov.tr/ PreIstatistikTablo.do?istab_id=1533

Hastalık Yükü Çalışması. (2004): Sağlık Bakanlığı.

TÜİK. (2013 (6)). Evlenme İstatistikleri Veri Tabanı Verileri. www.tuik. gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10783

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008. (2009): Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüleri.

TÜİK. (2013 (7)). Adölesan Doğurganlık Hızı Verileri. http://www.tuik. gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16048

TÜİK. (2008). Sağlık Personelinin Gözetiminde Gerçekleşen Doğumlar Verileri. www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1091

İsmet Koç, R. S., Oona Campbell, Sinan Türkyılmaz, Banu Ergöçmen, İlknur Yüksel (2005). National Maternal Mortality Study 2005. Ankara: Hacettepe University.

TÜİK. (2014). İstatistiklerle Yaşlılar, 2013, from http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=16057

TÜİK. (2012 (2)). Yaşam Memnuniyeti İstatistikleri Veritabanı from http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?aileyapi=&report=YASA M_CAPRAZ.RDF&p_yil1=2012&p_x=cinsiyet&p_y=ne_mutlu&p_ kod=1&p_dil=1&desformat=html&ENVID=aileyapiEnv

Schwab, K., Brende, B., Zahidi, S., Bekhouche, Y., Guinault, A., Soo, A., Tyson, L. D. (2013). The Global Gender Gap Report 2013: World Economic Forum

Moghadam, V. M. (July 2005). SHS Papers in Women’s Studies/ Gender Research The Feminization of Poverty and Women’s Human Rights

WHO. (2013(2)). Women’s Health Retrieved 11.05.2014, from http:// www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/

TheWorldBank. (2014). Poverty Overview Retrieved 13.05.2014, 2014, from http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

UNDP. (2014). Gender and Poverty Reduction Retrieved 20.05.2014, http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ povertyreduction/focus_areas/focus_gender_and_poverty.html