Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizim düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD2
Görüntülenme :
878
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan bu çalışmanın amacı ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyini belirlemek ve örgütsel sinizm düzeyinin cinsiyet, yaş, pozisyon, eğitim durumu gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Örneklem olarak 2010–2011 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kilis il merkezinde ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 296 öğretmen seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş olan "Örgütsel Sinizm Ölçeği" kullanılmıştır. SPSS 17.0 programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Frekans, Yüzdelik ve Aritmetik Ortalama, T testi, Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. 8statistikler sonucu öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu, pozisyon, aynı okuldaki görev süreleri ile sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yaş, branş, öğretmenlik mesleğinden memnuniyet düzeyleri ve çalıştıkları okuldan ayrılmak istemeleri ile sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda alanyazına öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine organizational cynicism level of the primary school teachers and to examine whether organizational cynicism level of the primary school teachers changes relating to variables like gender, age, position and learning situation. The study is a kind of survey method descriptive study. The sample is 296 teachers who are working in primary schools in Kilis in fall term of 2010-2011 edeucational year. Formed by Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) Organizational cynicism scale was used as data gathering method. The datas were analysed by the software of SPSS 17.0. Frequency, Percentile, Mean, T test (8ndependent Samples) and One-Way Anova were used for analysing datas. As the result of the statistics significant could not be found between organizational cynicism level and the teacher's gender, position, learning situation and the tenure at the same school. Significant could be found between the organizational cynicism level and the age, branch, the level of job satisfaction and the desire of leave from the current workplace. Due to this findings suggestions were offered to the literature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :