Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne Uyumu: Panel Veri Analizi

Bu çalışma, Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne girmesi ya da girmemesi gerekliliğini geleneksel panel veri modellerini kullanarak çözmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel sorusu, Türkiye Avrupa Parasal Birliği’ne girmeli mi girmemeli mi şeklinde formüle edilebilir. Sorunun çözümü için endüstri-içi ticaret ve sendikalaşma temel değişkenler; şehirleşme ve kamu borcu ise kontrol değişkenleri olarak alınmıştır. Bu verilere ilişkin olarak 1995-2010 yılları arasında Grubel-Lloyd Endeksi, sendika üye sayıları; şehirlerde yaşayan nüfus ve kamu borç miktarı verileri baz alınarak panel veri analizi uygulanmış ve söz konusu değişkenlerin reel GSYİH üzerindeki etkisi test edilmiştir. Elde edilen bulgular, şehirleşme dışında, endüstri-içi ticaret, sendikalaşma ve kamu borçları açısından Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne üye olmasını destekler niteliktedir.

Turkey’s Adjustment To Euro Area: Panel Data Analysis

This study intends to solve the necessity whether Turkey will become a membership of Euro Area by making use of traditional panel data models. The problem with such question can be stated if Turkey becomes a membership of Euro Area or not. In order to solve the problem, intra-industry trade and trade unionization are selected as main variables; urbanization and government debt are selected as control variables. Related to these variables, panel data analysis based on Grubel-Lloyd Index, number of trade union member, urban population and amount of the public debt is analyzed and effect of these variables are tested on real GDP. The findings obtained support Turkey’s membership of Euro Area in terms of intra-industry trade, unionization and government debt except urbanization

Kaynakça

Abbott, A., Easaw, J., ve Xing, T. (2008), Trade Integration and Business Cycle Convergence: Is The Relation Robust across Time and Space, The Scandinavian Journal of Economics, 110(2), 403-417.

Akat, A. S. (2004), Dalgal Kur ve Para Politikas : Bir Parasal Kural Önerisi, Gülten Kazgan'a Arma an Türkiye Ekonomisi, Editörler: L. H. Akgül ve F. Aral (s. 57-80), stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , stanbul.

Akiba, H., ve Iida, Y. (2009), Monetary Unions and Endogeneity of The OCA Criteria. Global Economic Review, 38(1), 101-116.

Alada, A. D. (2000), ktisat Felsefesi ve Belirsizlik, Ba lam Yay nlar , stanbul.

Albert, M. (1991), Kapitalizme kar kapitalizm, (C. Oktay, & H. Dilli, Çev.) AFA Yay nlar , stanbul.

Alesina, A., Barro, R. J., ve Tenreyro, S. (2002), Optimal Currency Areas. M. Gertler, & K. Rogoff içinde, NBER Macroeconomics Annual (Cilt 17, s. 301-356), MIT Press, Cambridge.

Anderson, B. (2011), Hayali Cemaatler Milliyetçili in Kökenleri ve Yay lmas , (Çev: E. Sava r), Metis Yay nlar , stanbul.

Aquiono, A. (1978), Intra-Industry trade and Inter-industry Specialization as Concurrent Sources of nternational Trade in Manufactures. Review of World Economics, 114(2), 275-296.

Artis, M. J., ve Okubo, T. (2012), Business Cycle, Currency and Trade, Revisited. Pacific Economic Review, 17(1), 160-180.

Artis, M., ve Okubo, T. (2011), Does nternational Trade Really Lead to Business Cylcle Synchronization? A Panel Data Approach, The Manchester School, 79(2), 318-332.

Balassa, B. (1966), Tariff Reductions and Trade in Manufacturers among The Industrial Countries, The American Economic Review, 56(3), 466-473.

Baldwin, R., ve Wyplosz, C. (2004), The Economics of European Integration, McGraw-Hill, London.

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, West Sussex, England.

Barro, R. J., ve Gordon, D. B. (1983), Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 12(1), 101-121.

Baum, C. B. (2006), An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata press, Texas.

Bayraktutan, Y. (2004), Global Ekonomide Bütünle me Trendleri: Bölgeselle me ve Küreselle me, Nobel Yay n Da m, Ankara.

Bedir, A. (2009), Uluslararas Ticarette Fiyata Dayal Rekabet Gücü ile Endüstri-içiTicaret Aras ndaki li ki: Türk malat Sanayi Örne i, T.C. Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat Koordinasyon Genel Müdürlü ü, Ankara.

ktisadi Sektörler ve

Bell, S. (2001), The Role of State and The Hierarcy of Money, Cambridge Journal of Economics, 25, 149-163.

Berg, H. V. (2004), International Economics, McGraw Hill, New York.

Biçerli, M. K. (2007), Çal ma ekonomisi, Beta Yay nc k, stanbul.

Bordo, M., ve James, H. (2006), One World Money, Then and Now. National Bureau of Economic Research. Cambridge, NBER Working Paper Series, Cambridge.

Böwer, U., ve Guillemineau, C. (2006). Determinants of Business Cycle Synchronization across Euro Area Countries, ECB Working Paper Series(587), s. 4-69.

Braudel, F. (1993), Maddi Uygarl k Ekonomi ve Kapitalizm XV. ve XVIII. Yüzy llar Gündelik Hayat n Yap lar (Cilt I). (M. A. K çbay, Çev.) Gece Yay nlar . Ankara.

Broz, L., ve Frieden, J. A. (2001), The Political Economy of International Monetary Relations. Annual Review of Political Science, 4.

Brülhart, M. (1994), Marginal Intra-industry Trade: Measurement and Relevance for The Pattern of Industrial Adjustment. Review of World Economics, 130(3), 600-613.

Busch, M. L., ve Milner, H. V. (1994), The future of the international trading system: International firms, regionalism and domestic politics. R. Stubbs, & G. R. Underhill içinde, Political Economy and The Changing Global Order (s. 259-276). New York: St. Martin's Press.

Ceserano, F. (2006a), Optimum Currency Areas: A Policy View. BNL Quarterly Review, 59(239), 317-332.

Ceserano, F. (2006b), The Equilibrium Approach to Optimum Currency Areas. BNL Quarterly Review, 59(237), 203-220.

Chey, H.-k. (2009), A Political Economic Critique on The Theory of Optimum Currency Areas and Implications for East Asia. The World Economy, 32(12), 1685-1705.

Dixit, A. K., ve Stiglitz, J. E. (1977), Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. The American Economic Review, 67(3), 297-308.

Eichengreen , B. ve Frieden, J. A. (2001), The Political Economy of European Monetary Unification: An Analytical Introduction, The Political Economy of European Monetary Unification (s. 1-35), Editörler: B. Eichengreen, & J. A. Frieden, Westview Press.

Emerson, M., Gros, D., Italiener, A., Pisani-Ferry, J.ve Reichenbach, H. (1992), One Market One Money an Evaluation of The Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, Oxford University Press, Oxford.

Fleming, J. M. (1971), On Exchange Rate Unification. The Economic Journal, 81(323), 467-488.

Frankel, J. A. (1999), No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times. National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Series, Cambridge.

Frankel, J. A., ve Rose, A. K. (1998), The Endogeneity of The Optimum Currency Area Criteria. The Economic Journal, 108, 1009-1025.

Fidrmuc, J., Ikeda, T. ve Iwatsubo, K. (2012), International Transmission of Business Cycles: Evidence from Dynamic Correlations, Economic Letters(114), 252-255.

Gerber, J. (2005), International Economics, Pearson Addison Wesley, Boston.

Giddens, A. (2004), Modernli in Sonuçlar . Çev. E. Ku dil. Ayr nt Yay nlar . stanbul.

Gill, I. S.ve Goh, C.-C. (2010). Scale Economies and Cities. The World Bank Research Observer, 25(2), 235-262.

Goodhart, C. E. (1995), The Political Economy of Monetary Union, Understanding Interdependence The Macroeconomics of The Open Economy (s. 448-508), Editör: P. B. Kenen, Princeton University Press, Princeton.

Grauwe, P. (2007), Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford.

Grauwe, P. (2006), What have We Learnt about Monetary Integration since The Maastricht Treaty? Journal of Common Market Studies, 44(4), 711-730.

Grauwe, P. (1997). The Economics of MonetaryIintegration, Oxford university Press, Oxford.

Greenaway, D., Hine, R. C., Milner, C.ve Elliott, R. (1994), Adjustment and The Measurement of marginal Intra-industry Trade. Review of World Economics, 130(2), 418-427.

Greenaway , D. ve Hine, R. C. (1991), Intra-industry Specialization, Trade Expansion and Adjustment in European Economic Space, Journal of Common Market Studies, 29(6), 603-622.

Greenaway, D. (1987), Intra-industry Trade, Intra-firm Trade and European Integration: Evidence, Gains and Policy Aspects, Journal of Common Market Studies, 26(2), 153-171.

Grubel, H. G. ve Lloyd, P. J. (1971), The Emprical Measurement of Intra- industry Trade, Economic Record, 47, 494-517.

Grubel, H. G. (1967), Intra-industry Specialization and The Pattern of Trade, The Canadian Journal of Economics and Political Science, 33(3), 374- 378.

Gujarati, D. (2011), Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, New York.

Hamilton, C. ve Kniest, P. (1991), Trade Liberalisation, Structural Adjustment and Intra-industry Trade: A Note, Review of World Economics, 127(2), 356-367.

Harvey, D. (2010), Postmodernli in Durumu Kültürel De (S. Savran, Çev.), Metis Yay nlar , stanbul. imin Kökenleri

Inklaar, R., Jong-A-Pin, R. ve de Haan, J. (2008), Trade and Business Cycle Synchronization in OECD Countries-A Re-examination, European Economic Review, 52, 646-666.

Ishiyama, Y. (1975), The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey, International Monetary Funds Staff Papers, 22(2), 344-383.

Kalemli-Ozcan, S., Sorensen, B. E. ve Yosha, O. (2004), Asymmetric Shocks and Risk Sharing in a Monetary Union: Updated Evidence and Policy

mplications for Europe, CEPR Discussion Papers No: 4463. London.

Kalemli-Ozcan, S., Sorensen, B. E. ve Yosha, O. (2001). Economic Integration, Industrial Specialization and The Asymmetry of Macroeconomic Fluctuations, Journal of International Economics, 55 (1), 107-137.

Kar, M. (2003), Avrupa Para Birli i ve Ortak Para Politikas , Avrupa Birli i Ortak Politikalar ve Türkiye Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikalar n Uyumla Yay nc k, stanbul.

Karluk, S. R. (2013), Uluslararas Ekonomi Teori ve Politika, Beta Yay nlar , stanbul.

Kawai, M. (1987), Optimum Currency Areas, The New Palgrave: A Dictionary of Economic Theory and Doctrine, Editörler: J. Eatwell, M. Milgate, ve P. Newman, The Macmillan Press, London.

Kenen, P. B. (2000), The International Economy, Cambridge University Press. Cambridge.

Kose, A. M., Otrok, C. ve Whiteman, C. H. (2003), International Business Cycles: World, Region, and Country Specific Factors, The American Economic Review, 93(4), 1216-1239.

Kose, A. M., ve Yi, K.-M. (2001), International Trade and Business Cycles: Is Vertical Specialization The Missing Link, The American Economic Review, 91(2), 371-375.

Krieger-Boden, C. (2002), European Integration and The Case for Compensatory Regional Policy, 42nd European Congress of the European Regional Science Assocciation, (s. 1-31). Dortmund.

Krugman, P. (2009), The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography, The American Economic Review, 99(3), 561-571.

Krugman, P. (1999), The Role of Geography in Developmen, International Regional Science Review, 22(2), 142-161.

Krugman, P. (1998), What's New about The New Economic Geography, Oxford Review of Economic Policy, 14(2), 7-17.

Krugman, P. (1994), Complex Landscapes in Economic Geography, The American Economic Review, 84(2), 412-416.

Krugman, P. (1993). Lessons for Massachusetts for EMU, Adjustment and Growth in the European Monetary Union (s. 241-266), Editörler: F. Torres ve F. Giavazzi, Cambridge University Press, Cambridge.

Krugman, P. (1991a), Geography and trade, The MIT Press, London.

Krugman, P. (1991b), History and Industry Location: The case of The Manufacturing Belt, The American Economic Review, 81(2), 80-83.

Krugman, P. (1991c), History versus Expectations, The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 651-667.

Krugman, P. R. ve Obstfeld, M. (2006), International Economics: Theory and Policy, Pearson/Addison Wesley, Boston.

Kydland, F. E. ve Prescott, E. C. (1977), Rules rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, The Journal of Political Economy, 85(3), 473-492.

Levitt, M. ve Lord, C. (2000), The Political Economy of Monetary Union, Palgrave MacMillan Press, London.

Loertscher, R. ve Wolter, F. (1980), Determinants of Intra-industry Trade: Among Countries and across Industries, Review of World Economics, 116(2), 280-293.

Marelli, E. (2007), Specialization and Convergence of European Regions, The European Journal of Comparative Economics, 4(2), 149-178.

Markusen, J. R., Melvin, J. R., Kaempfer, W. H. ve Maskus, K. E. (1995). International trade theory and evdience. New York: McGraw Hill.

Marrewijik, C. V., Ottens, D. ve Schueller, S. (2007), International Economics Theory, Application, Policy, Oxford University Press, Oxford.

Mervel, H. P. ve Ray, E. J. (1987), Intraindustry Trade Sources and Effects on Protection, Journal of Political Economy, 95(6), 1278-1291.

McKinnon, R. I. (2004), Optimum Currency Areas and Key Currencies: Mundell I versus Mundell II, Journal of Common Market Studies, 42(4), 689-715.

McKinnon, R. I. (1963), Optimum Currency Areas, The American Economic Review, 53(4), 717-725.

McNamara, K. (2002). Rational fictions central bank independence and the social logic of delegation. West European Politics, 25(1), 47-76.

Mikek, P. (2009), Shocks to New and Old Europe: How Symmetric, Journal of Common Market Studies, 47(4), 811-830.

Mongelli, F. P. (2005), What is European Economic and Monetary Union Telling Us about The Properties of Optimum Currency Areas?, Journal of Common Market Studies, 43(3), 607-635.

Morin, E. (1995), Avrupa'y Dü ünmek

Tekeli, Çev.), AFA Yay nlar , stanbul.

Mumford, L. (1996), Makina Efsanesi, (F. Oruç, Çev.), nsan Yay nlar , stanbul.

Mundell, R. A. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, 51(4), 657-665.

Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under-developed Regions, Greald Duckworth, London.

Nicolaides, P. (2010), A Model of Europeanisation with and without Convergence. Intereconomics(1), 114-121.

North, D. C. (2005), Understanding The Process of Economic Change, Princeton University Press, New Jersey.

Polillo, S. ve Guillen, M. F. (2005), Globalization Pressures and The State: The Worldwide Spread of Central Bank Independence, The American Journal of Sociology, 110(6), 1764-1802.

Pugel, T. A. (2007), International Economics, McGraw Hill International Edition. Boston.

Salvatore, D. (2007), International Economics, NJ: John Wiley&Sons Inc. Hoboken.

Sava , V. F. (1999), Ça

n Deneyi Euro, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Sennett, R. (2008), Karakter A nmas Yeni Kapitalizmde in Ki ilik Üzerindeki Etkileri, (B. Y ld m, Çev.), Ayr nt Yay nlar , stanbul.

Shin, K. ve Wang , Y. (2004), Trade Integration and Business cycle Co- movements: The Case of Korea with Other Asian Countries, Japan and The World Economy(16), 213-230.

Tavlas, G. S. (2004), Benefits and Costs of Entering The Eurozone, Cato Journal, 24(1-2), 89-106.

Topak, O. (2012), Refah Devleti ve Kapitalizm 2000'li Y llarda Türkiye'de Refah Devleti, leti im Yay nlar , stanbul.

Toprak, M. (1997), Yeni ktisat, z Yay nc k, stanbul.

Weber, M. (1995), Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuram , (Ö. Ozankaya, Çev.), mge Kitabevi, Ankara.

Willett, T. D., Permpoon, O. ve Wihlborg, C. (2010), Endogenous OCA Analysis and the Early Euro Experience, The World Economy, 851-872.

Wray, R. L. (2002), State money. International Journal of Political Economy, 32(3), 23-40.