Ayşe ARI

40 22

Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ekonomik büyüme oranı ve işsizlik oranı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 1980-2014 dönemi için sorgulamaktadır. Bu bağlamda Bayer ve Hanck 2012 tarafından geliştirilen eşbütünleşme testine başvurulmaktadır. İlaveten, büyüme oranı ve işsizlik oranı arasındaki nedensellik ilişkinin varlığı Hacker ve Hatemi-J 2006 testi ile sınanmaktadır. Elde edilen bulgular, büyüme oranı ve işsizlik oranı arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin ve nedenselliğin olmadığını göstermektedir. Bu bulgular Türkiye’de istihdam yaratmayan bir büyümenin söz konusu olduğu düşüncesini desteklemektedir.

An Analysis of the Relationship between the Economic Growth and Unemployment in Turkey: A New Cointegration Test

The aim of this study is to investigate the long-run relationship between the economic growth rate and unemployment rate in Turkey over the period 1980-2014. To this end, the cointegration test developed by Bayer ve Hanck 2012 is applied. In addition, the existance of the causality relationship between the growth rate and unemployment rate is tested by the Hacker and Hatemi J 2006 ’s test. The findings showed that, there is no cointegration relationship in the long-run and any causality between growth rate and unemployment rate. These findings support the thoughts that there exist jobless growth in Turkey

Kaynakça

Aksoy, Emre (2013), “Relationships between Employment and Growth from Industrial Perspective by Considering Employment Incentives: The Case of Turkey”, International Journal of Economics and Financial Issues, Volume: 3, Issue: 1, p.74-86.

Akturk, Levent Necmi, Veli Yılancı ve Şeref Bozoklu (2014), “Spot ve Türev Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Türkiye Örneği”, 1.Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Eylül 2014, Zonguldak.

Al-Habees, Mahmoud A. ve Mohammed Abu Rumman (2012), “The Relationship Between Unemployment and Economic Growth in Jordan and Some Arab Countries”, World Applied Sciences Journal, Volume: 18, Issue:5, p.673-680.

Banerjee, A., J.J. Dolado ve R. Mestre (1998), “Error-correction mechanism tests for cointegration in a single-equation framework”, Journal of Time Series Analysis, Volume: 19, Issue:3, p. 267–83.

Barışık, S., E.İ. Çevik ve N.K. Çevik (2010), “Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov- Switching Yaklaşımı”, Maliye Dergisi, 159, s. 88-102.

Bayer, C., ve C. Hanck (2013), “Combining non‐cointegration tests”, Journal of Time Series Analysis, Volume:34, Issue:1, p. 83-95.

Boswijk, H. P. (1994), “Testing for an unstable root in conditional and unconditional error correction models”, Journal of Econometrics, 63, p. 37–60.

Ceylan, S. ve B.Y. Şahin (2010), “İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11, s.157-165.

Enders, W. (1995) Applied Econometric Time Series, Jonh Wiles and Sons, Canada.

Engle, R. F. ve C.W. Granger (1987), “Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing”, Econometrica, Volume:55, Issue:2, p. 251-276.

Fisher, R. (1932), Statistical methods for research workers. London: Oliver and Boyd

Govindaraju, V.G.R.C. ve Chor Foon Tang (2013), “The dynamic links between CO2 emissions, economic growth and coal consumption in China and India”, Applied Energy ,104,p. 310–318.

Hacker, R. S. ve Abdulnasser Hatemi-J. (2006), “Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application”, Applied Economics, Volume:38, Issue:13, p. 1489-1500.

Johansen S. (1988), “Statistical analysis of cointegration vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, p. 231–54.

Kızılgöl, Ö. (2006), “Türkiye’de Büyüme Oranı ile İşsizlik Arasındaki İlişkisi”, Akademik Fener Dergisi, Sayı:6, s. 54-69.

Kreishan, Fuad M. (2011), “Economic Growth and Unemployment: An Empirical Analysis”, Journal of Social Sciences, Volume: 7, Issue:2, p. 228-231.

Lee, J. (2000), “The Robustness of Okun’s Law: Evidence from OECD Countries”, Journal of Macroeconomics, 22, p. 331–356.

Muratoğlu, Y. (2011), “Büyüme ve İstihdam Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, International Conference on Eurasian Economies, p. 167- 173.

Okun, A. M. (1962), “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Statistics Section, p. 98–104.

Özdemir, Bilge Kağan ve Selim Yıldırım (2013), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve İstihdam Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi: Özçıkarımlı Dalgacık Yaklaşımı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 38, s. 97-116.

Sodipe, Oluyomi Ayyuka ve Oluranti Isaiah Ogunrinola (2011), “Employment and Economic Growth Nexus in Nigeria”, International Journal of Business and Social Science, Volume:2, Issue: 11, p. 232-239.

Takım, A. (2010), “Türkiye'de Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki Granger Nedensellik Analizi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/ DERG_/27/315-324.pdf,20.01.2015. No:2.

Timur, Taner ve Zehra Doğan (2015), “İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye Analizi”, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s. 231-247.

Yılmaz, Ö. G. (2005), “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 2, s. 63-76.