Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalari Üzerine Bir Değerlendirme

Bu çalışmanın amacı, yerel düzeyde ortak nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli bir yeri olan belediyelerin sosyal devlet, sosyal politika ve sosyal belediyecilik kavramları çerçevesinde Türkiye’de ne durumda olduklarını uygulamalı ve karşılaştırmalı bir değerlendirme ile ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda çalışma üç bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, sosyal devlet anlayışı ve sosyal politika kavramlarından hareketle sosyal belediyecilik kavramının üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacaktır. Bu kavramsal girişin ardından sosyal belediyeciliğin işlevleri ele alınacaktır. İkinci bölümde; Türkiye’de yasal düzenlemeler çerçevesinde belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamındaki görev ve yetkilerinden bahsedilecek; sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirilen başarılı örneklere yer verilecektir. Üçüncü ve son bölümde ise Keçiören Ankara Belediyesi’nde gerçekleştirilen sosyal belediyecilik uygulamaları ele alınacaktır. Bunun için hem çalışan ve yöneticilerle yüzyüze yapılmış olan görüşmelerden elde edilen verilere yer verilecek; hem de kurumların stratejik planları, performans programları ve yıllık faaliyet raporları incelenerek ilgili belediyenin konu ile ilgili mevcut durumu ve geleceğe yönelik bakış açısı anlaşılmaya çalışılacaktır.

An Analyze of Social Municipalism Applications in Turkey

The objective of this study is to exhibit the current position of municipalities in Turkey, which have a significant place in the local provision of common needs, within the framework of concepts of social state, social policy and social municipalism, through a practical and comparative study. In this respect, the study will be made up of three chapters. In the first part, the concept of social municipalism will be accentuated in detail with reference to the sense of social state and social policies. Following this conceptual introduction and functions of social municipalism will be discussed. In the second part, the duties and authorities of municipalities in terms of social municipalism will be cited within the scope of legal arrangements in Turkey and certain successful examples that have been conducted in this field will be presented. In the third and final part, social municipalism applications being carried out in Keçiören Ankara Municipality will be introduced. To this end, a semi-structured interview will be conducted on employees and managers; the strategic plans of organizations, their performance programs and annual activity reports will be studied, and current positions of the abovementioned municipalities and their viewpoints towards the future will be worked out

Kaynakça

Akarsu, S. (2014). Sosyal Belediyecilik (Zeytinburnu Belediyesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Akdoğan, Yalçın (1999), “Sosyal Belediyecilik”, İstanbullu Dergisi, Mart Sayısı.

Arslan, M. (2013). Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri (Arnavutköy Belediyesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Aygen, M. (2014). Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Elazığ Belediyesi Örneği, Fırat Üniversitesi Harput Araştırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 173-192.

Bayraktar, B. (2013). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikaya Bakış Açısı “Sosyal Belediyecilik”(Nilüfer Ve Yıldırım Belediyesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

Çelik, A. (2014). Sosyal Belediyecilik Anlayışı : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi16/1, ss.1-20.

Efe, H. (2012). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Bayrampaşa Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Gül, M. (2011). Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Seçmen Davranışlarına Etkileri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

Gündüz, H. (2013). Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yardıma Muhtaç Ailelere Yaptıkları Sosyal Yardımlar: Bağcılar Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Keleş, S. (2008). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.

Kesgin, B. (2012). Kentsel Yoksulluğa Yönelik Yerinden Ve Yerel Müdahale: Sosyal Belediyecilik, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 26, ss. 169-180.

Koçak, O., Kavi, E. (2014). Sosyal Politika Aktörü Olarak Sosyal Girişimci Belediyecilik, Uluslar Arası Emek Ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, ss. 26-49.

Pekşen, S.N. (2014). Sosyal Belediyecilik Çerçevesinde Engellilere Sunulan Hizmetler: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Pektaş, E.K. (2010). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Ve Temel Sorunlar, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss. 4-22.

Sevinç, İ. (2015). Sosyal Belediyecilik Uygulamalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, ss. 201-218.

Toprak, D., Şataf, C. (2009). Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 11-24.

Uçaktürk, T., Uçaktürk, A. Ve Özkan, M. (2011). Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği, /Ahmet.Ucakturk/Bildiri/Ahmet.Ucakturk11.08.2011_04.20.14bildiri.Pdf. (Erişim Tarihi: 05.01.2017).

Uslu, H. (2011). Sosyal Politika Açısından Belediyeler Ve Sosyal Belediyecilik, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Uzun, U. (2013). Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Kağıthane Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ünlü, U. (2016). Sosyal Belediyecilik Anlayışının E-Belediyecilik Uygulamalarına Entegre Edilmesi, Sayıştay Dergisi, Sayı 102, ss. 63-89.

Yavuz, İ. (2013). Sosyal Belediyecilik Bağlamında Çocuk Ve Gençlik Hizmetleri: Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yalova.

Yıldırım, A. (2014). Belediyelerin Sosyal Politika Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya Belediyesi Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, ss. 485- 509.

Yılmaz, E. (2013). Sosyal Belediyecilik Anlayışı Olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.