Türkiye’de Son On Yıldaki Örgütsel DavranışKongrelerindeki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve Örgütsel Davranış Kongresi Örneği

Örgüt içinde çalışan bireylerin gösterdikleri çaba, sahip oldukları bilgi, yetenek ve beceriler örgütlerin amaçlarına ulaşmasını etkilemektedir. Bireylerin davranışları örgütlerin verimliliğinde, kârlılığında ve uzun ömürlülüğünde belirleyici olmaktadır. Bu nedenledir ki örgütü etkileyen birey veya grupların davranışlarını inceleyen örgütsel davranış alanı örgüt literatüründe önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 1993 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve 2013 yılından itibaren düzenli olarak yapılan Örgütsel Davranış Kongresi bildirilerinden hareketle Türkiye’de örgütsel davranış literatürünün son on yıldaki seyrini ve yönelimini ortaya koymaktır. Bu bağlamda ise 2006 - 2016 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongreleri ve Örgütsel Davranış Kongreleri’ndeki örgütsel davranış alanında sunulan bildiriler araştırmalarda en sık kullanılan temalar, yazar sayıları ve araştırma yöntemleri açısından incelenerek, alanın yıllara göre nasıl bir yönelim içerisinde olduğu belirlenmeye çalışılmaktır. Araştırma sonucunda, bildiri sayısının yıllara göre arttığı, bildiri temalarında daha spesifik konulara yönelimin olduğu, yöntem açısından daha çok araştırmalarda nicel yöntemlerin kullanıldığı ancak son yıllarda nitel yöntemlerinde sıkça kullanıldığı görülmektedir.

Trends in Organizational Behavior Congresses in the Last Decade in Turkey: National Management and Organization Congress and Organizational Behavior Congress

The efforts of individuals working within the organization influence the achievement of the organizations' goals, knowledge, skills and competences. Individuals' behavior is determinative of the efficiency, profitability and longevity of organizations. For this reason, the individual who is influencing the organization has an important place in the organizational literature of organizational behavior that delves into behaviors of groups. The purpose of this study is to show the course and direction of the last 10 years of organizational behavior literature in Turkey with the announcement of the National Management and Organization Congress which has been held regularly since 1993 and the Organizational Behavior Congress which has been held regularly since 2013. In this context, the most frequently used themes in the field of organizational behavior in the National Management and Organization Conventions and Organizational Behavior Congresses between 2006 and 2016 are examined in terms of the number of authors, the number of authors and the research methods, and it is tried to determine how the field is oriented with respect to years. As a result of the research, it is seen that the number of the papers increased with the years, and the tendency towards the more specific topics in the themes of the papers, the quantitative methods are used more in researches but they are frequently used in qualitative methods in recent years.

Kaynakça

Akyol, B. ve Akçay, C. (2015), “Analysis of OrganizationalBehaviourStudies in Turkey/Türkiye’deki Örgütsel Davranış Çalışmalarının Analizi”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, Cilt:11, Sayı:1.

Başaran, İ,E. (2000), Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü,Feryal Matbaası, Ankara.

Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2003), “Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği”, 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Berkman, A.Ü. ve Kozan, K. (1979), “Amme İdaresi Dergisi’nde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi, Vol 2, No 1.

Brief, A.P. ve Weiss, H.M. (2002), “OrganizationalBehavior: Affect in TheWorkplace”, AnnualReview of Psychology, Sayı:53(1).

Duygulu, E. ve Sezgin, O.B. (2014), “Türkiye’de Örgütsel Davranış Yazını Doktora Tezlerine Yönelik Bir İnceleme”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.

Erdem, F. (2009), “Örgütsel Davranış Araştırmalarında Niş Alanlar Nasıl Belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Yazını üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:4(1).

Erdemli, İ.,Robbins, S.P ve Judge, T.A. (2012), Örgütsel Davranış, Çev. Ed. İnci Erdem, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Ergun Özler, N.D. (2010), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Editör: N.Derya Ergun Özler, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Kızıldağ, D. Ve Özkara, B. (2014), “Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örneği”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.

Koçel, T. (1999), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.

Kutanis, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007), “Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Özen, Ş. (2001), “Türk Yönetim/Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu: Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, Sayı:1(1).

Özen, Ş. ve Kalemci, A. (2009), “Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin Doğuşu, Kurumsallaşması ve Alana Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:4, Eskişehir.

Özdevecioğlu, M. ve Karadal, H. (2008), Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Editör: Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal, İlke Yayınevi, Ankara.

Riggio, R.E. (2014), Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Çev. Ed. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Sabuncuoğlu, Z. ve Vergiliel T.M. (2013), Örgütsel Davranış, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul.

Şimşek, M.Ş., Çelik, A. ve Akgemci, A. (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Eğitim Yayınevi, Konya.

Turgut, E. ve Begenirbaş, M. (2014), “Örgütsel Davranış Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Ağ Analizi İle İncelenmesi: Journal Of OrganizationalBehavior Dergisi Örneği”, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Turgut, E. ve Begenirbaş, M. (2016), “Türkiye’deki Örgütsel Davranış Yazınına Bakış: Örgütsel Davranış Kongrelerinin Yazar ve İçerik Yönünden Ağ Analizi İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:18/1, Ankara.

Üsdiken, B. (1996), “ImportingTheories of Management andOrganization: The Case of TurkishAcademia”, International Studies of Management &Organization, Sayı:26(3).

Üsdiken, B. ve Erden, Z. (2001), “Örnek Alma, Mecbur Tutulma ve Geçmişe Bağımlılık: Türkiye’deki Yönetim Yazınında Değişim, Amme İdaresi Dergisi, Sayı:34(4).

Yozgat, U. ve Kartaltepe, N. (2009), “Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:4(1).

Wasti, A.S. ve Üsdiken, B. (2004), Americanization vs. Contextualization at thePeriphery: Scholarly Publishing in Management in Turkey, 1970-1999, Academy of Management Conference, New Orleans, USA.

(2006), 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

(2007), 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

(2008), 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya.

(2009), 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

(2011), 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

(2012), 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

(2013), 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

(2014), 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Konya.

(2015), 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

(2016), 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

(2013), 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

(2014), 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.

(2015), 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

(2016), 4. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Adana.