SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391 Pelin VARDARLIER, Özge AKINER

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=339169 SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=339130

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca örgütsel sessizlik boyutları ve örgütsel bağlılık boyutları ile çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve işyerindeki çalışma süresi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin çalışanları oluşturmaktadır. Bu bağlamda ele alınan bu çalışmada, örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler alt boyutlarıyla ele alınmış ve yapılan araştırmanın sonuçları ile de söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler ampirik olarak desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 128 çalışan ve yöneticiye anket uygulanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391 Anahtar Kelimeler:

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391 Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sessizlik, Sigorta Sektörü

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391An Empirical Study on Determining the Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Silence

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391This study aims primarily to analyze the relationship between organizational silence ve organizational commitment of employees. In addition, it will try to determine whether there is a significant difference between the employees' age, gender, educational status, total working time ve work time in the workplace, ve the dimensions of their organizational silence ve commitment. The sample of the study is composed of employees working in a company in the insurance sector operating in Istanbul. In this study, the relationship between organizational silence ve organizational commitment is discussed with sub dimensions, ve the relations between the variables ve the results of the research are tried to be supported empirically. Within the scope of the study, 128 employee ve managerial questionnaires were applied ve the results were analyzed statistically.
SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391 Keywords:

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391 Organizational Commitment, Organizational Silence, Insurance Sector

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391

Kaynakça

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391Abdulkadir, Danlami Sani, Sulu Babaita Isiaka ve Salami Isaac Adedoyin (2012), “Effects of strategic performance appraisal, career planning ve employee participation on organizational commitment: An empirical study”, International Business Research, 5(4), 124.

Aeen, Mojtaba Nik, Reihaneh Zarei ve, Hasan Zarei Matin (2014), “Do the Organizational Rumors Emphasize Commitment?”, Journal of Social Issues ve Humanities, 2(1), 88-93. of

Organizational Silence over Organizational

Alparslan, Ali Murat ve Murat Kayalar (2012), “Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları, Örgütsel ve Bireysel Etkileri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6), 136-147.

Akgündüz, Yılmaz (2014), “Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizliği Tercih Etmelerinde Örgütsel Güvenlerinin Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1).

Bayram, Levent (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, Sayı, 59.

Brinsfield, Chad T. (2009), “Employee silence: Investigation of dimensionality, development of measures, ve examination of related factors”, The Ohio State University.

BrinsŞeld, Chad. T., Marrissa Edwards S. ve Jerald Greenberg (2009), “Voice ve silence in organizations: Historical review ve current conceptualizations”, Voice ve silence in organizations, 1.

Cakinberk, Arzu Karaca, Nurten Polat Dede ve Gulsen Yilmaz (2014), “Relationship between organizational trust ve organizational silence: an example of public university”, Journal of Economics Finance ve Accounting, 1(2), 91-10.

Cinar, Orhan, Fatih Karcioglu ve Zisan Duygu Aliogulları (2013), “The Relationship between Organizational Silence ve Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in the Province of Erzurum, Turkey”, Procedia-Social ve Behavioral Sciences, 314-321.

Çakıcı, Ayşehan (2007), “Örgütlerde sessizlik: Sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1).

Deniz, Nevin, Aral Noyan ve Oznur Gulen Ertosun (2013), “The relationship between employee silence ve organizational commitment in a private healthcare company. Procedia-Social ve Behavioral Sciences, 99, 691-700.

Demirel, Yavuz (2009), “Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım”.

Dilek, Yaprak ve Erkan Taşkıran (2016), “Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”.

Doğan, Selen ve Selçuk Kılıç (2007), “Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (29).

Dyne, Linn Van, Soon Ang ve Isabel C. Botero (2003), “Conceptualizing employee silence ve employee voice as multidimensional constructs”, Journal of management studies, 40(6), 1359- 1392

Elçi, Meral, Melisa Erdilek Karabay, M. Şebnem Ensari ve Ayşe Bilge (2016), “Effect Of Perceived Organizational Justice Ve Trust In Leader On Organizational Silence Behavior: A Research On Public Security Employees”, (332-347).

Elçi, Meral ve Melisa Erdilek Karabay (2016), “İşletmelerde Yıldırmaya Maruz Kalma Algısının Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Ve Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisi: Hizmet Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 125-149.

Erol, Günay ve Ahmet Köroğlu (2013), ”Liderlik Tarzları Ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3).

Eroğlu, Ahmet Hüsrev, Orhan Adıgüzel ve Umut Can Öztürk (2011), “Sessizlik Girdabı ve Bağlılık İkilemi: İşgören Sessizliği İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2).

Fatima, Afsheen, Sarah Salah-Ud-Din, Shanza Khan, Misbah Hassan ve Hammad Ahmad Khan Hoti (2015), “Impact of Organizational Silence on Organizational Citizenship Behavior: Moderating Role of Procedural Justice”, Journal of Economics, Business ve Management, 3(9), 846-850.

Gök, Gaye Atilla (2016), “Bir Bağlılık Pratiği Olarak Örgütsel Sessizlik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 104-124.

Hasan, Gül ve Nazlı Özcan (2011), “Mobbing ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler: Karaman il özel idaresinde görgül bir çalışma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 80-134

Kızrak, Meral ve Hakkı Okan Yeloğlu (2016), “Öğrenmeye Adanmışlık Ve Algılanan Örgütsel Destek Değişkenleri İle Prososyal Ses Ve Sessizlik Üzerine Bir Model Önerisi.

Mercan, Mustafa (2006), “Öğretmenlerde örgütsel bağlılık örgütsel yabancılaşma ve örgütsel vatveaşlık”, (Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversite, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Milliken, Frances J., Elizabeth W. Morrison ve Patricia F. Hewlin (2003), “An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward ve why. Journal of management studies”, 40(6), 1453-1476.

Mowday, Richard T., Lyman W. Porter ve Richard Steers (1982), “Organizational linkage: the psychology of commitment, absenteeism ve turnover”, Organizational ve Occupational Psychology, 10(3), 2008.

Nikmaram, Sahar, Hamideh Gharibi Yamchi, Samereh Shojaii, Maryam Ahmadi Zahrani ve Seyed Mehdi Alvani (2012), “Study on relationship between organizational silence ve commitment in Iran”, World Applied Sciences Journal, 17(10), 1271-1277.

Özdevecioğlu, Mahmut ve Aylin Aktaş (2007), “Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (28).

Özdevecioğlu, Mahmut (2013), “Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2).

Özler, Derya Ergun, Ceren Giderler Atalay ve Ceren Giderler Şahin (2008), “Mobbing’in örgütsel bağlılık üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 37-60.

Özutku, Hatice (2008), “Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Istanbul University Journal of the School of Business, 37(2), 79-97.

Podsakoff, Philip M., Scott B. MacKenzie, Julie Beth Paine ve Daniel G. Bachrach (2000), “Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical ve empirical literature ve suggestions for future research”, Journal of management, 26(3), 513-563.

Poyraz, Kemal ve Bülent Kama (2008), “Algılanan iş güvencesinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2).

Salha, Hamide, Hasan Cinlioğlu, Hasibe Yazıt ve Emirhan Yenişehirlioğlu (2016), “İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Balkan ve Near Eastern Journal of Social Sciences, 2, 5- 15.

Şehitoğlu, Yasin ve Cemal Zehir (2010), “Türk kamu kuruluşlarında çalışan performansının, çalışan sessizliği ve örgütsel vatveaşlık davranışı bağlamında incelenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, 43(4), 87-110.

Shojaie, Samereh, Hasan Zaree Matin ve Ghasem Barani (2011), “Analyzing the infrastructures of organizational silence ve ways to get rid of it”, Procedia-Social ve Behavioral Sciences, 30, 1731-1735.

Tamer, İdil, N. Öykü İyigün ve Mehmet Sağlam (2014), “Örgüt Kültürünün Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Perakende İşletmesi Çalışanları Üzerinde Araştırma”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8).

Taşkıran, Erkan (2011), “Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Ara sveaki Etkileşim”, Beta Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul.

Tayfun, Ahmet ve Ozan Çatır (2013), “Örgütsel sessizlik ve çalışanların performansları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 114-134.

Ülker, Funda ve Pelin Kanten (2009), “Örgütlerde Sessizlik İklimi, İşgören Sessizliği Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 111-126

Ürek, Duygu, İpek Bilgin Demir ve Öznur Uğurluoğlu (2016), “Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Vatveaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması”, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 122-141.

Yaman, Erkan ve Kayhan Ruçlar (2014), “Örgüt Kültürünün Yordayıcısı Olarak Üniversitelerde Örgütsel Sessizlik”, Journal of Higher Education ve Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 4(1).

Yağcı, Kamil (2007), “Meyer-Allen örgütsel bağlılık modeli yaklaşımıyla otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin ölçülmesine yönelik bir araştırma”.

Yüceler, Aydan (2009), “Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 445-458.

Zehir, Cemal ve Ebru Erdogan (2011), “The association between organizational silence ve ethical leadership through employee performance”, Procedia-Social ve Behavioral Sciences, 24, 1389- 1404.

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391

15195 5814

Arşiv
SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=3391

Sayfa 2.1884760856628 Saniyede Yüklendi