Konut Konulu Makalelerin Sosyo-Politik Nitel Analizi 2005-2015 Dönüşümü

Bu çalışmada Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKBİM veri tabanında sosyal bilimler alanında bulunan, son 10 yıla ait 2005-2015 “Konut” konulu makalelerin sosyal politika bakımından niteliksel analizinin yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda NVIVO programı ile nitel veri analizinin bir alt unsuru olan içerik analizi çalışması yapılmıştır.

Sociopolitical Qualitative Data Analysis of Published Papers About “Housing” 2005-2015

In this Study, It has been planned a qualitative data analysis QDA of papers those were produced by academics during last decade 2005-2015 under “Housing” title which has been indexed in National Publication Database. In this paper Inductive analysis is targeted and one of the sub-branch of QDA, “Content Analysis” is used.

Kaynakça

Akbıyık, A., Coşkun E.(2012), “Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:3.2., s.51

Altan, Ömer Zühtü (2007), Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Yayınları

Birkök, M., C. (2008), “Eğitim bilimlerinde yeni araştırma araçları ve katkıları: Niteliksel (kalitatif) analiz yazılımları ve ATLAS.ti örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Sayı:5-2 , s.3

Beşel, F.(2017),”Türkiye’de Maliye Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (2003-2017)”, International Journal of Public Finance, Sayı: 1, s.27

Beşel, F.,Yardımcıoğlu,F.(2017), “Maliyenin Dergisi’inin Bibliyometrik Analizi;2007-2016 Dönemi”,Maliye Dergisi,Sayı: 172,s.133

Bilgin, N. (2014), Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi (Teknikler ve Örnek Çalışmalar), Siyasal Kitap Yayınları

Güçlü Nergiz, H. (2014). “Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013)”, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın.

Miles Matthew B., Huberman M. (1994), Qualitative Data Analysis-An Expanded Sourcebook 2nd Edition, SAGE Publications

Saillard, K.E. (2009), Nvivo 8 ile Nitel Araştırma Projeleri, Anı Yayıncılık

Saillard, K.E. (2012), Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri (Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi?), Anı Yayıncılık

12551 5196

Arşiv