İktisat Biliminde Yöntem Tartışması: Carl Menger ve Gustav Schmoller Çekişmesi

İktisat metodolojisi, iktisadın doğuşu ile bilimselliğini, ana kavramlarını ve onu meydana getiren olmazsa olmaz ilkeleri sorgulayan bir çalışma alanıdır. Bir iktisatçı, meydana gelen veya olması beklenilen iktisadi gerçekliği açıklarken, nesnel bir bakış açısıyla doğru ve tutarlı bir şekilde hareket etmelidir. Teori, yaklaşım veya model kurarken metodolojiyi kullanmak zorundadır. Bu anlamda iktisat biliminde yöntem sorunu her zaman en önemli tartışma konularından biri olmuştur. İktisadi bir olayı açıklarken hangi yöntem veya yöntemlerin kullanılması gerektiği çoğu iktisatçı tarafından farklı şekillerde dile getirilmiştir. Avusturya Okulu temsilcilerinden Carl Menger, iktisadi incelemelerde analizlerin tümdengelimci bir method kullanılarak yapılması gerektiğini öne sürmektedir. Soyut-dedüktif method kullanan Carl Menger, iktisadi olayların tarihsel sıralamasına önem vermektedir. Gustav Schmoller, İktisat biliminde yöntem araştırmalarında bulunan diğer bir iktisatçıdır. Alman Tarihçi Okul’un en önemli isimlerinden biri olan Gustav Schmoller iktisat biliminde tümevarımcı bir method kullanarak realist-indüktif yaklaşımı savunmaktadır. Sosyal bilimlerinin en temel noktası olan yöntem sorunu iktisat biliminde ikili bir ayrım oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Carl Menger ve Gustav Schmoller arasında sıcak bir tartışmaya yol açan yöntem sorunu ele alınacaktır. Bu amaçla iktisat teorisinde bir modelleme veya bir yaklaşım tahlil edilirken hangi yöntemin kullanılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

The Method Discussion in Economics: Carl Menger and Gustav Schmoller Contention

The methodology of economics is a field of study which questions the birth of the economics and its scientific, the main concepts and the indispensable principles that constitute it. An economist should act in an accurate and consistent manner from an objective point of view when explaining the economic reality that is or is expected to occur. At the same time an economist must use the methodology to establish a theory, approach or model. In this sense, the problem of methodology in economics has always been one of the most important topics of discussion. The way in which the methods or methods are used to explain an economic event is expressed in many ways by many economists. Carl Menger, one of the representatives of the Austrian School, suggests that analyzes should be made by using a deductive method in economic studies. Carl Menger, who uses abstract-deductive methods, evaluates economic events with an anti-historicalist approach. Gustav Schmoller is another economist involved in methodology in economics. Gustav Schmoller, one of the most important names of the German Historian School, defends the realist-inductive approach by using an inductive method in economic science. It gives importance to the examination of economic facts in a historical process. The problem of method, which is the most important point of social sciences, constitutes a dual distinction in economic science. In this study, the issue of method leading to a hot discussion between Carl Menger and Gustav Schmoller will be discussed. For this purpose, a model or an approach in economic theory will be studied and what method should be used

Kaynakça

Adaçay, F. R. ve İslatince, H. (2013). İktisadi Düşünceler Tarihi. Bursa: Ekin Yayınevi.

Bocutoğlu, E. (2016). İktisadi Düşünceler Tarihi: Ekin Yayınevi.

Buğra, A. (1989). İktisatçılar ve İnsanlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Demir, Ö. (1995). İktisat ve Yöntem. İstanbul: İz Yayıncılık.

Demir, Ö. (2012). İktisat Metodolojisi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Demir, Ö. ve Acar, M. (1992). Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.

Ersoy, A. (2012). İktisadi Düşünceler Tarihi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Hamlin, A. P. (1986). Ethics economics and the state, Brighton: Wheatshelf Books Ltd.

Hands, D. W. (1985). The structuralist view of ecoomic theories: A reviewessay: The case of general equilibrium in particular. Economics and Philosophy, 1(2), 305-323.

Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Matbaş Matbaacılık.

Kaymakçı, Ö.B. (2013). Bilim Felsefesi Işığında İktisat Metodolojisi. İstanbul: Ötüken.

Kumbaracıbaşı, O. (1976). Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Düşüncenin Evrimi. Ankara: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını.

Kurmuş, O. (1982). Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu. Ankara: Savaş Yayınları.

Kurz, Heinz D. (1995). “Marginalism, Clasissism and Socialism in German Speaking Countries”, Socialism and Marginalism in Economics: London, 37.

Küçükkalay, A. M. (2008). İktisadi Düşünce Tarihi. İstanbul: Beta Yayınları.

Lakatos, I. (1986). Falsification and the methodology of scientific research programmes. London: Cmbridge University Press.

Louzek, M. (2011). The Battle of Methods in Economics: The Classical Methodenstreit— Menger vs. Schmoller. American Journal of Economics and Sociology, 70(2), 439-450.

Maki, U. (1988). How to combine rhetoric and realism in the methodology of economics. Economic Philosophy, 4(1), 89.

Menger, C. (1985). Investigations Into The Method of the Social Sciences. New York, London: New York University Press.

Mises, Ludwig von: “The historical Settings of the Austrian School of Economics”, http://www.mises.org/etexts/histsetting.pdf, (12.10.2007).

Niehans, J. (1994). A History of Economic Theory, Classic Constributions 1720-1980, The Johns Hopkins University, Londra.

Popper, K. R. (1989). Conjecture and refutations: The growth of scientific knowledge. London: Routledge.

Rotwein, E. (1966). Mathematical economics: The emprical view and an appeal for pluralism. S.R. Krupp, S.R. (Der.): The structure of economic science, 102-113. London: Prentice Hall. 102.

Schmoller, G. (1883). Devlet ve Sosyal Bilimler Metodolojisi Üzerine. Schmollers Jahrbuch, 7(3), 240-258.

Schmoller, G. (1888). Devlet ve Sosyal Bilimlerin Edebiyat Tarihi Üzerine. Duncker & Humblot.7(3), 280.

Simon, H. A. (1978). Rationality as process and as product of thought. American Economic Review, 68(2), 2.

Soto, Jesus Huerto de. (1998). “The Ongoing Methodenstreit of the Austrian School”, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, (8), 78-92.

Staley, C. H. (1989). A History of Economic Thought, From Aristotle to Arrow, Basil Blackwell, New York.

Turğuter, E.A. (2016). “Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması”, MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi. (3). 9-10.

Yıldırım, C. (1979). Bilim Felsefesi. İstanbul Remzi Kitabevi.