Girişimciliğin Desteklenmesinde Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamalarına Yönelik Tanımlayıcı Bir Değerlendirme

Girişimcilerin desteklenmesi konusunda dünyada ve ülkemizde çeşitli destek modelleri uygulanmaktadır. Kamu – Özel Sektör İşbirliği çerçevesinde yeni modeller geliştirilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve böylece ekonomik refah düzeyinin artırılması açısından önem taşımaktadır. Girişimciliğin desteklenmesi alanında kamu-özel sektör işbirliği ya da ortaklığı denilebilecek uygulamalara çok fazla rastlanmamaktadır. Kamu- özel sektör işbirliği uygulamaları daha çok altyapı yatırımlarının desteklenmesinde ve finanse edilmesinde kullanılmakla beraber son yıllarda girişimciliğin desteklenmesinde de gündeme gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada girişimciliğin desteklenmesi ile ilgili olarak Kamu-özel sektör işbirlikleri çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de örnek uygulamalara yer verilmiştir. Çalışmada örnek uygulamaların sonuçları ana hatlarıyla incelenmiş ve genel olarak değerlendirilmiştir. Örnek uygulamalar geliştirilmeye muhtaçtır çünkü ya kamu ağırlıklıdır ya da sorumluluk büyük çoğunlukla kamudadır. Bazen de bu uygulamaların sivil toplum tarafının güçlü olduğu fakat özel sektörün yeteri kadar temsil edilmediği görülmektedir. Sonuç olarak, Kamu – Özel Sektör İşbirliğinin girişimciliğin desteklenmesi alanında yeteri kadar geliştirilemediği tespit edilmiş ve bu alanın geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

A Definitive Evaluation for Public Private Sector Cooperation Applications in Supporting Entrepreneurship

Support models are implemented in Turkey and around the world to support entrepreneurs. Developing new models within the framework of Public - Private Sector Cooperation is important in terms of spreading the culture of entrepreneurship and thus increasing the level of economic prosperity. There is not much practice in publicprivate sector cooperation or partnership in support of entrepreneurship. Although public-private sector cooperation practices are mostly used to support and finance infrastructure investments, they have also begun to support entrepreneurship in recent years. In this study, regarding the promotion of entrepreneurship in the framework of public-private partnerships in the world and are given to the best practices in Turkey. The results of the sample applications were examined and evaluated in general. Exemplary applications are in need of development because they are publicly weighted or responsibility is mostly public. Sometimes it is seen that these practices are strong on the part of civil society but the private sector is not sufficiently represented. As a result, it has been determined that Public - Private Sector Cooperation has not been developed sufficiently in the field of supporting entrepreneurship and suggestions have been made on the development of this field.

Kaynakça

Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012, 29 Haziran)

T.C. Resmi Gazete, 28338

Ata, B. (2010) Giriş: Bilim ve Teknolojinin Sosyal Değişime Etkisi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, (Ed. Bahri Ata) Pegem Akademi 3. Baskı, Ankara

Çerçi, A. A. (2014) Küresel Ölçekte Melek Yatırımcılığın Gelişiminin İncelenmesi, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Doğruel, S.A. (2002) İstikrar Politikaları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye’nin Son Yirmi Yıllık Serüveni Üstüne Düşünceler, Küreselleşme, Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum, (Ed. Ahmet Alpay Dikmen), İmaj Yayıncılık, Ankara

Ersoy, H. (2010) Kültürel Çevrenin Girişimcilik Tercihine Etkisi, İstanbul: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Yayın No: 2

Hobohm, S. (2002) Small And Medium-Sized Enterprises In Economic Development: The

Unido Experience, World Development Vol. 30, No. 6, pp. 991–1008

http://www.sesric.org/files/article/157.pdf (Erişim Tarihi:23.12.2017)

İSTKA, (2015) Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

Karabayır, M. E., Gülşen, A. Z., Çifçi, S., Muzaffar, H. (2012) Melek Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Girişimci Odaklığının Rolü: Türkiye’deki Melek Yatırımlar Üzerine Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Cilt 67 (2) 69-93

Kayfeci, M. (2014) Girişimcilikte Melek Finansman Yöntemi ve Yatırımcısına Sağladığı Teşvikler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe – Finansman Bilim

Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Kayıhan, L. (2003) Rekabet Hukuku Uygulamalarında Ortak Girişimler, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara

Schumacher, E.F. (1989) Küçük Güzeldir, Cep Kitapları Yayınevi, İstanbul

Uçkun, N. (2009) KOBİ’lerin Finansal Sorunlarına Melek Sermaye Çare Olabilir mi? Muhasebe ve Finansman Dergisi Yayın No: 41

Ulaş, D. (2016) Çok Uluslu Şirketlerin Ortak Girişim Stratejisini Kullanma ve Sonlandırma Nedenleri, Ankara Üniversitesi, Siyasi Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:71 Sayı:2, Ankara

Utami, R.M. and Lantu, D.C. (2014) Development Competitiveness Model for Small-Medium Enterprises among the Creative Industry in Bandung, The 5 th Indonesia International

Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business, Procedia - Social and Behavioral Sciences 115 ( 2014 ) s. 305 – 323