Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konya vilâyet salnâmelerine göre saidili nahiyesi’nin idarî ve sosyo-ekonomik yapısı

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı döneminde Konya'ya bağlı nahiyelerden biri de Saidili nahiyesidir. Nahiyenin merkezi Kadınhanı kasabasıdır. Zamanla Saidili nahiyesinin idarî yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Saidili, XVIII. yy.'da kaza olmuş, XIX. yy. başlarında tekrar nahiyeye dönüştürülmüştür. Nahiyeye bağlı köy sayısında da değişiklikler olduğu görülmektedir. Kanuni döneminde 40 civarında olan köy sayısı zamanla dokuza kadar düşmüştür. XIX. yy. sonlarında nahiyeye muhacirlerin iskân edilmesi ile yeni köyler kurulmuştur. Nüfus da muhacir iskânına bağlı olarak nahiye genelinde artmıştır. Osmanlı genelinde uygulanan nahiye idarî teşkilatlanması, Saidili nahiyesinde de uygulanmış, idarî yapıda yeni birimler oluşturulmuştur. Tekrar kaza haline getirilen Saidili nahiyesinin sınırlarında da idarî yapıda meydana gelen gelişmelerden dolayı değişiklikler yaşanmıştır. Saidili adı, zamanla unutulurken nahiyenin merkezi olan Kadınhanı kasabası adı ön plana çıkmıştır. Kadınhanı, günümüze kadar Konya'ya bağlı kazalardan biri olarak idarî sistemdeki yerini almıştır. Saidili nahiyesinin idarî ve demografik yapısında değişmeler meydana gelirken, tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapıda pek fazla değişim meydana gelmemiştir. Nahiyede faaliyette bulunan eğitim kurumları sayesinde XIX. yy. sonlarında nahiyede eğitim seviyesinde yükselme olduğu görülmektedir. Bu araştırmada Saidili nahiyesinin XIX. yy. sonlarındaki idarî, demografik ve sosyoekonomik yapısı Konya Vilayet Salnâmeleri'ne göre değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the township connected to Konya was Saidili township. The centre of township was Kadınhanı town. Changes in the administrative of Saidili township had occured in times. Saidili had been district in XVIII'th century, after that converted as a township at the early of XIX'th century. It has seen that changes had been in the number of villages connected to township. The number of villages was 40 in Kanuni period, had fell down to nine. New villages had established after emigrant settled. The population had increased in the general of township. The administration organization of township had applied in general had applied in Saidili township, new units had been created in administrative structure. Changes in the border of Saidili township had occured because of the development in administrative structure after being a district of Saidili township. The name of Kadınhanı town to came forward after had been forgotten the name of Saidili in times. Kadınhanı has been a district connected to Konya in administrative system to nowadays. Some changes had been in administrative and demographic structure changes hadn't been in economic stucture which depended on farming and livestock. Increase has seen in education level owing to education foundations had activitied in township. The administrative, demographic and sosico-economic structure of Saidili township at the end of XX'th century was evaluated according to Yearbooks of Konya province.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :