Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş tatmini alt boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: yöneticiler üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gnkur.Per.Bşk.lığı1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel Vatandaşlık Davranışını (ÖVD) etkileyen önemli değişkenlerden biri olarak kabul edilen iş tatmininin, ÖVD'yi hangi alt boyutlarıyla ne şekilde etkilediği, karşımıza bir problem olarak çıkmaktadır. Ancak, konu ile ilgili olarak yapılan araştırmaların çoğunda iş tatmininin alt boyutları ile değil bir bütün olarak ÖVD üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, bu konudaki çalışmaların yöneticilerden oluşan örneklemler üzerinde sınırlı sayıda yapıldığı görülmektedir. Bu eksiklik ve ihtiyaçtan hareketle, yapılan bu çalışmanın amacı, iş tatmini alt boyutlarının yöneticilerin sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışına olan etkisini belirlemektir. Çalışmada iş tatmini alt boyutları olarak kullanılan; "işin kendisinden duyulan tatmin", "ücret", "terfi", "ödül" ve "iş arkadaşlarından tatmin" boyutlarının, yöneticilerin bireye ve örgüte yönelik olarak gösterdikleri ÖVD'yi ne şekilde etkildiği yapılan hiyerarşik regresyon analizleri ile incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; iş tatmini alt boyutlarından "işin kendisinden duyulan tatminin", yöneticilerin bireye ve örgüte yönelik olarak gösterdikleri ÖVD'yi olumlu yönde, "ücretten duyulan tatminin" ise bu davranışları olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgular, yöneticilerin gösterdikleri ÖVD'yi etkileyebilecek iş tatmini alt boyutlarına yönelik, yöneticiler için farklı örneklemleri ve yeni değişkenle

Özet İngilizce :

How and with which subdimensions of the job satisfaction are considered to be one of the most important factors that influence Organizational Citizenship Behavior (OCB), affects the OCB is a problem. However, in most of the researches, the effect of the job satisfaction on OCB was examined as a whole, not with its subdimensions. In addition, it is seen that there are limited number of studies about this topic which focused on the samples formed by managers. Regarding this point, the goal of this study is to identify the effect of the subdimensions of job satisfaction on OCB shown by managers. In the study, how the subdimensions "satisfaction with the job itself", "pay", "promotion", "reward" and "satisfaction with colleagues", used as subdimensions of job satisfaction, affect the OCB shown by managers toward the individual and organization is investigated by hierarchical regression analyses. Findings indicate that "satisfaction with the job itself" affects the OCB shown by managers toward the individuals and the organization positevely, whereas "the satisfaction with pay" has a negative effect on OCB. Findings suggest that other factors that might affect the OCB shown by managers should also be investigated by using different and larger samples.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :