Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The level of parents’ associations’ participation to school administration in high schools

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Kocaeli ili, İzmit ilçesi Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında, okul-aile birliklerinin okul yönetimine katılım düzeylerini eğitim-öğretim, öğrenci işleri, personel işleri ve okul işletmesinin yönetimi boyutlarında belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Okul aile birliklerinin okul yönetimine katkı düzeylerine yönelik yönetici algıları belirlenmiş ve bu algılamalardaki farklılıklar görev, yaş ve kıdem değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma tarama modeli esas alınarak yapılmıştır. Araştırmanın evreni Kocaeli ili, İzmit ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ortaöğretim kurumlarındaki 27 müdür ve 83 müdür yardımcısından oluşmaktadır. Araştırmada veriler “bilgi toplama formu” ve “okul aile birliğinin okul yönetimine katkısı ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve “t testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; okul-aile birliklerinin okul yönetimine sadece maddi konularda katılım gösterebilmekte olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Okul-aile birliğinin eğitim-öğretim, öğrenci işleri, personel işleri ve okul işletmesinin yönetimine katkısına yönelik yönetici görüşleri açısından görev durumuna, yaş durumuna ve kıdem durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research was carried out to identify the level of parents’ associations’ participation to school administration in Kocaeli city, İzmit district. Parents’ associations’ participation to school administration is identified according to the school administrators’ perceptions. Moreover, the differences in their perceptions
are examined according to the variables of their duty, age, and years of service. The population of the study was comprised of 27 principals and 83 vice principals who are working in the public high schools in Kocaeli, İzmit district. The data for the study were collected by using “personal information form” and “parents’ associations’ participation to school administration scale” which was developed by the researchers. Descriptive statistics and t-test were used to analyze the data collected for the study. Results of the study indicated that parents’ associations participate to school administration in only economic concerns. Any significant differences were not found in school administrators’ perceptions on parents’ associations’ participation to school administration according to their duties in school, age and years of service.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :