Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The analysis of students’ skills of asking questions through informative texts

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Res. Asst. Aksaray University, Faculty of Education, Turkish Education1, M.A. Student. Sakarya University, Faculty of Education, Turkish Education2
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

In 9th grade Turkish Language and Literature lesson it is stated that students’ skills of asking questions can be improved through informative texts. In this research the evaluation of students’ skills of asking questions through informative texts is aimed. In this research survey model was used. The universe of the research is composed of 9th grade students of 2011-2012 academic year, and the sample is composed of 357, 9th grade students living in Hendek, Sakarya and going on their education in different types of high schools. In this research in order to gather the necessary
data, Montaigne’s essay “Human Nature”. The students was asked to write 6 questions about the text and it was decided that the questions’ of students belong to which step according to the Revised Bloom’s Taxonomy and the difference according to the types of high schools was analyzed. The data was resolved by two researchers via SPSS 15.0 package program. It is important to reveal both for this research and future researches how much the ability of asking questions of 9th
grade students’ who finish primary education and start high school improve when an academic year finishes.

Özet İngilizce :

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında bilgilendirici metinler yoluyla öğrencilerin soru sorma becerilerinin geliştirilebileceği belirtilmiştir. Bu araştırmada da dokuzuncu sınıf öğrencilerinin soru sorma becerilerinin bilgilendirici metinler yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören dokuzuncu sınıf öğrencileri, örneklemini ise Sakarya İli Hendek İlçesindeki farklı lise türlerinde öğrenim gören 357 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Montaigne’nin “İnsan Hâli” adlı denemesi kullanılmıştır. Öğrencilerden metinle
ilgili altışar soru oluşturmaları istenmiş, öğrenci sorularının Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre hangi basamaklara girdiği belirlenmiş ve lise türleri arasındaki farklılaşmaya bakılmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak iki araştırmacı tarafından da çözümlenmiştir. İlköğretimi tamamlamış liseye yeni başlamış olan 9. sınıf öğrencilerinin bir öğretim kademesi sona erdiğinde soru sorma becerilerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemek bu araştırma ve gelecek araştırmalar açısından önem taşımaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :