Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genç yetişkinlerde yaşamın anlamı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensttüsü PDR 1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, genç yetişkinlerin sahip olduğu yaşamın anlamını cinsiyet, algılanan sosyo-ekonomik düzey, algılanan ebeveyn tutumu, anne baba birlikteliği ya da boşanmış olması ve doğum sırası değişkenlerine göre incelemektir. Bu araştırmanın örneklemini, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve random olarak seçilen 215 kadın, 250 erkek toplamda 465 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemde bulunan bireyler 17-27 yaş arasındaki genç yetişkinlerdir. Araştırma, ilişkisel araştırma modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ölçme araçları olarak, genç yetişkinlerin cinsiyeti, doğum sırasına göre konumu, algılanan gelir düzeyi, anne baba birlikteliği ve algılanan ebeveyn tutumuna ilişkin bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Genç Yetişkinlerin yaşam anlamı düzeylerini belirlemek için Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilen, Akın ve Taş (2011) tarafından Türkiye'ye uyarlaması yapılan, Yaşamın Anlamı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, yaşamın anlamının cinsiyet, algılanan sosyo-ekonomik düzeyi ve ebeveyn birlikteliği ya da ayrı oluşuna göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında genç yetişkinlerdeki yaşamın anlamı algılanan ebeveyn tutumu ve doğum sırasındaki konuma göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the meaning in young adults' lives according to gender, perceived socio economic status, perceived parental attitudes, association or separation of parents and birth order variables. In the light of scientific data, making way for individuals who search for meaning in life or who are not satisfied with the one he / she found is the secondary purpose of this study. The sample group of this research consists of randomly chosen 465 students (215 female / 250 male) who study various subjects at Sakarya University and Istanbul Technical University. These people are young adults between the ages 17 – 27. This is a descriptive study, which is based on correlational research model. Personal Data Form, which was developed by the researcher to collect information about young adults' gender, position according to birth order, perceived level of income, association or separation of parents and perceived parental attitudes was used as a measurement tool. The Meaning in Life Questionnaire developed by Steger, Fraizer, Oishi and Kaler (2006) and adapted to Turkey by Akın and Taş was used to set out adults' level of meaning in life. As a result of the analysis of the obtained data, young adults' level of presentmeaning in life, search meaning in life and general meaning in life do not show expressive differences according to gender, perceived socio economic status and association or separation of parents. However, young adults' level of present meaning in life, search meaning in life and general meaning in life differ meaningfully in terms of parental attitude.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :