Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken çocukluk döneminde türk kültürüne ait sanat örnekleri aracılığıyla sosyo-kültürel eğitim

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde küreselleşme ile birlikte kültürel değerler değişmekte ve etkililiği azalmaktadır. Bu nedenle kültürel değerlerin küreselleşme sürecinden fazla yara almadan çıkabilmeleri için, bireyin içinde yaşadığı kültürü erken yaşlardan itibaren tanıması ve özümsemesi gerekmektedir. Bu bağlamda, erken çocukluk döneminde sosyo-kültürel eğitimin verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma; erken çocukluk döneminde Türk kültürüne ait sanat örnekleri aracılığıyla sosyo-kültürel eğitimin verilebileceğine yönelik bir örnek oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışmada; hem çocukların yaratıcılıklarını ve iç dünyalarını yansıtmaları, hem de kültüre ait değerlerden biri olması sebebiyle, Türk kültürüne ait bazı sanat etkinlikleri kapsamında; kültürümüzü yansıtan müzik aletleri, seramik sanatı ve ebru sanatı etkinliklerine yer verilmiştir. Kültürümüzü yansıtan müzik aletleri olarak kabak kemane, tulum, davul ve kopuz seçilmiş ve etkinlikler hazırlanarak bir hafta süreyle 6 yaş grubunda bir anaokulunda uygulanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseniyle gerçekleştirilen çalışma, pilot uygulama ve ana uygulama olarak iki aşamada uygulanmıştır. Araştırmaya 24 çocuk katılmış; çocuklardan 11'i pilot uygulamada, 13'ü de ana uygulamada sürece dâhil olmuşlardır. Yapılan pilot uygulamalarla araştırmada kullanılan etkinliklerin geçerliliği artırılmaya çalışılmıştır. Uygulama süreci kamera ile kayıt altına alınmış ve kayıt altına alınan görüntüler, yazıya aktarılmıştır. Yazıya aktarılan veriler, etkinlikler süresince çocukların bütün konuşmaları, ifadeleri ve ürünleri yorumsal analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda çocukların sosyo-kültürel eğitim bağlamında; akıl ve mantık yürütme ile problem çözme becerilerini kullandıkları; günlük hayatla ilişkilendirmeler yaptıkları, neden sonuç ilişkisi kurdukları, empati kurabildikleri ve geçmiş algısı ile zaman kavramına sahip oldukları tespit edilmiştir. Etkinlikler uygulandıktan bir ay sonra çocuklarla görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda; 11 çocuktan 9'unun Türk kültürüne ait müzik aletleri kapsamında tanıtılan kabak kemaneyi hatırladığı, 6 çocuğun tulumu hatırladığı, 11 çocuğun davulu hatırladığı ve 7 çocuğun kopuzu hatırladığı görülmüştür. Ebru sanatı ve seramik sanatını ise 5 çocuğun hatırladığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to set an example for the possibility of giving socio-cultural education in the early childhood period via examples of art which belong to Turkish culture. At the present time, cultural values change and reduce their effectiveness together with globalization. For this reason, it is necessary for the individual to know and internalize the culture in which s/he takes part beginning from the early childhood period so that cultural values can get through globalization period with minimal damage. In this sense, the necessity of giving sociocultural education in the early childhood period arises. In this study, activities of musical instruments, ceramics and marbling art which represent our culture have been given place as part of some art activities belonging to Turkish culture due to the fact that both they reflect the creativity and the inner world of the children and they are some of the values belonging to the culture. As musical instruments which represent our culture, "kabak kemane," bagpipe, drum and "kopuz" have been chosen and the activities have been prepared and carried out for a week on 6 year-old group in a nursery school. The study, which has been carried out through the pattern of action research that is one of the qualitative research methods, has been applied in two stages as pilot practice and main practice. 24 children have attended to the research; 11 of them have been included in the process during the pilot practice and 13 of them have been included during the main practice. It has been tried to enhance the validity of the activities used in the research by the aid of pilot practices. The implementation phase has been recorded in a camera and the recorded images have been put down on paper. The written data, and the speech, the expressions and the products of children during the activities have been subjected to interpretive analysis. As a result of the research, within the context of sociocultural education of the children, it has come out that they use the skill of reasoning and problem-solving, they make association with daily life, they establish cause and effect relation, they can establish empathy and they have perception of past and concept of moment. Some meetings have been held with the children a month after the activities were carried out. As a consequence of these meetings, it has been seen that 9 children of 11 remember "kabak kemane", 6 children remember bagpipe, 11 children remeber drum and 7 children remember "kopuz" which are introduced within the context of musical instruments belonging to Turkish culture. It has come out that only 5 children remember marbling art and ceramics. Key

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :