Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kabul gören Bloom taksonomisinin, 2001 yılında yenilenmiş şeklinin ana çerçevesinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 1- Orijinal Bloom sınıflamasının doğuşu ve temel özellikleri nelerdir? 2- Orijinal sınıflamanın yenilenme gerekçeleri nelerdir? 3- Yenilenmiş taksonomide ne tür düzenlemeler yapılmıştır? 4- Yenilenmiş taksonomi üzerine görüşler nelerdir? Araştırma yöntemi olarak derleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma soruları doğrultusunda elde edilen bulgular şunlardır: 1- 1948-1956 yıllarında, Bloom koordinatörlüğünde bir grup eğitimci, bilişsel alan sınıflamasını geliştirmişlerdir. 2- 1956'dan bu yana olan değişmelerin, eğitim ile ilgili düşünce ve uygulamaları değiştirmesi, taksonominin revize edilmesinin temel gerekçesidir. 3- Revize edilmiş sınıflamada, bilgi boyutu ve bilişsel süreç boyutu olmak üzere iki farklı boyut ortaya konmuştur. 4- Bilgi boyutu orijinal taksonominin bilgi basamağının alt basamaklarına benzemektedir. Bilişsel süreç boyutu ise, kazanımların eylem boyutunu ifade etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the main purpose is to present the main frame of revised version in 2001 of Bloom's taxonomy that has been accepted extensively in our country since 1956 as well as around the world. In accordance with this purpose, in the study, answers have been searched to these questions: 1- The rise of the original Bloom's taxonomy and what are the key features of? 2- What are the reasons for renewal of original taxonomy? 3- What kind of arrangements has been made in revised taxonomy? 4- What are the comments on Revised Taxonomy? Scanning method was used as a research method. These are the findings that were acquired in line with the research questions: 1- Between 1948-1956, a group of educators under the coordination of Bloom, developed the classification of cognitive domain. 2- Being modified of thinking and practices related with education by changes since 1956 is the leading motive of the taxonomy's being revised. 3- In revised taxonomy, two different dimensions revealed including dimension of information and dimension of the cognitive process. 4- Dimension of information is similar to the lower stages of knowledge digit of original taxonomy. Cognitive process dimension refers to the action size of the gains.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :