Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zâhirîlik ve mecâz -ibn hazm örneği-

Yazar kurumları :
Şırnak Üniv. Arap Dili ve Belâğatı1
Görüntülenme :
242
DOI :
Özet Türkçe :

İslam düşünce tarihinde Kur'ân'ı anlama ve yorumlama konusunda birçok akım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım tarzlarından birisi de lafzın dildeki zâhirî anlamını birinci derecede referans kabul eden ve Kur'ân'ın anlam örgüsünü dilsel zeminde arayan zâhirî düşünce sistemidir. İlk defa hicrî üçüncü asrın başlarında daha çok dönemin düşünce yapısına tepkisel bir çizgide ortaya çıkan Zâhirîlik, İbn Hazm ile birlikte sistemli bir yapıya kavuşmuştur. İbn Hazm dinin nesnel anlamına ulaşmak için kendine has bir yorum metodu arayışına girer. İşte bu çalışmada konuya bir zemin oluşturması amacıyla öncelikle genel anlamda Kur'ân'ın muhtevası, üslûbu ve mecâzî dilin kutsal metinlerdeki önemi hakkında bilgi verildi; ardından zâhirî düşünce'nin tanımı ve te'vîl anlayışı incelendikten sonra İbn Hazm'in te'vîl anlayışını şekillendiren mecâzla ilgili görüşleri üzerinde duruldu. Zâhirî düşünce'nin geliştirdiği özgün yorum metodunun ortaya konulması ve İslam düşünce geleneğindeki yerinin tespiti çalışmanın temel amacını teşkil edecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the history of Islamic thought, a number of various approaches have emerged to try and interpret and understand the Qur'ān. One of these approaches is a Zāhirī thought system which considers the literal meaning of the word of Allah (God) as basic reference to the first degree and seeks the contextual meaning of the Qur'an in its linguistic foundation. The Zāhirī school emerged for the first time in the early third century AH from a reactionary line against the systems of thought during the time, forming a systematic structure with Ibn Hazm. Ibn Hazm entered into a commentary method which was unique to him, to try and provide an objective meaning of religion. In this article, in order to provide a foundation, we have provided information about the contents of the Qur'ān, its style and the significance of the metaphorical language in sacred texts in order to establish a framework for our topic. Then we have studied the definition of Zāhirī thought and the understanding of ta'wīl and dealt with the opinions of Ibn Hazm on metaphor/majāz which shaped his thought system. The main purpose of this article is to determine the original interpretation method and its scope in Islamic thought tradition on which the Zāhirī thought system developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :