İlhami COŞKUNDENİZ

Toplulukla İş İhtilafları, Hazırlanması ve Yürütülmesi Meseleleri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1955 - Sayı: 7

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Stresle Başetme Stretejileri Ölçeği (SBSÖ) Eleştirel Bir Değerlendirme

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Zeynep Deniz YÖNDEM

“Laoqıda Yan Jıe” Kitabındaki “Men” , “Jıa” Eklerinin Kullanımı Doğrultusunda Ekin Tanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Semine İmge AZERTÜRK

GÜNLÜK YAŞAMDAKİ FEN OLAYLARININ BİLGİ TEMELLİ YAKLAŞIM DÜZEYLERİNİN TOPLUMSAL BAZI DEĞİŞKENLER AÇIŞINDAN İNCELENMESİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İsmail KILIÇ, Tuğba ÜNAL, Demirali Yaşar ERGİN

XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kütahya Kazâsı/Kaza of Kütahya in the Second Half of XVII Century

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İbrahim Etem ÇAKIR

IV. Murad'ın Bağdat Seferi'ne Dair Anonim Bir Eser: Feth-i Bağdâd Kıssası

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Mehmet Fatih Gökçek

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM KALİTESİNİ ALGILAMALARI: SERVQUAL BOYUTLARININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Öneri Dergisi

Fatma ACAR

KOBİ’lerin Finansman Sıkıntılarının Giderilmesi İle Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Batman İli Örneği

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mücahit ÇAYIN, Esra ATALAY

5237 Sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 122. Maddesindeki Son Düzenlemeler Bağlamında Engellilik Nedeniyle Yapılan Ayrımcılığa Yönelik Değerlendirmelerimiz

Ankara Barosu Dergisi

Av. Osman SEZER