FİRMA BÜYÜMESİ İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışmada Borsa İstanbul Sınai Sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2003-2016 dönemine ait yıllık verileri üzerinden firma büyümesi ile karlılık arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada firma büyümesi ile karlılık arasındaki ilişkinin araştırmasında panel eş bütünleşme ve panel nedensellik testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, karlılık ve büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğunu ve tahmin edilen uzun dönemli parametrelerin karlılık ve büyüme üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir. Panel nedensellik testi sonuçlarına göre ise büyüme ve karlılık arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akinlo, A.E. (2012) “Firm size-profitability nexus: Evidence from panel data for Nigeria”, Economic research-Ekonomska istraživanja, 25(3), 706-721.

Altıntaş, H. ve Mercan, M. (2015) “AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 345-376.

Amato, L. ve Wilder, R. P. (1985) “The effects of firm size on profit rates in US manufacturing”, Southern Economic Journal, 181-190.

Baştürk, F. H. ve Ödül, Y. (2008) “Firma Büyüklüğü ile Firma Büyümesi Arasındaki İlişkinin Gibrat Yasası Çerçevesinde Ele Alınması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (39), 142-154.

Beaumont, R. (2012) “An Introduction to statistics Correlation”, http://www.floppybunny.org/robin/web/virtualclassroom/stats/basics/part9.pdf, (07.12.2017)

Breusch, T. ve Pagan, A. (1980) “The Lagrange Multiplier Test and Its Application to Model Specifications in Econometrics”, Reviews of Economics Studies, 47, 239-253.

Coad, A. (2007) “Testing the principle of ‘growth of the fitter’: The relationship between profits and firm growth”, Structural Change and Economic Dynamics, 18(3), 370-386.

Çoban, S. (2014) “The Interaction Between Firm Growth And Profitability: Evidence From Turkish (Listed) Manufacturing Firms”, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, IX(II), 73-82.

Dang, C., Li, Z. F., ve Yang, C. (2018) “Measuring firm size in empirical corporate finance”, Journal of Banking & Finance, 86, 159-176.

Delmar, F., McKelvie, A., ve Wennberg, K. (2013) “Untangling the Relationships Among Growth, Profitability and Survival in New Firms”, Technovation, 33(8-9), 276-291.

Demirgunes, K. ve Ucler, G. (2015) “Inter‐Relationship Between Profitability, Growth and Size: Case of Turkey”, Journal of Business, Economics & Finance, 4(4), 659-678.

Doğan, M. (2013) “Does firm size affect the firm profitability? Evidence from Turkey”, Research Journal of Finance and Accounting, 4(4), 53-59.

Doğru, C. (2011) “Karlılığın Belirleyicileri Analizi: Teori ve Orta Ölçekli Bir Banka Uygulaması”, Maliye Finans Yazıları, 25(91), 47-75.

Emirmahmutoglu, F. ve Köse, N. (2011) “Testing for Granger causality in heterogeneous mixed panels”, Economic Modelling, 28, 870-876.

Fiegenbaum, A. ve Karnani, A. (1991) “Output flexibility—a competitive advantage for small firms”, Strategic management journal, 12(2), 101-114.

Fitzsimmons, J. R., Steffens, P., ve Douglas, E. J. (2005) “Growth and Profitability in Small and Medium Sized Australian Firms”, Melbourne: In Proceedings AGSE Entrepreneurship Exchange. doi:https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1263734

Goddard, J., Tavakoli, M., ve Wilson, J. O. (2005) “Determinants of profitability in European manufacturing and services: evidence from a dynamic panel model”, Applied Financial Economics, 15(18), 1269-1282.

Hall, M. ve Weiss, L. (1967) “Firm size and profitability”, The Review of Economics and Statistics, 319-331.

Işık, O., Unal, E. A., ve Unal, Y. (2017) “The Effect Of Fırm Sıze On Profitability: Evidence From Turkish Manufacturing Sector”, Journal of Business Economics and Finance, 6(4), 301-308.

Jang, S. ve Park, K. (2011) “Inter-Relationship Between Firm Growth and Profitability”, International Journal of Hospitality Management, 30(4), 1027-1035.

Kapetanios, G., Pesaran, M. H., ve Yamagata, T. (2011) “Panels with non-stationary multifactor error structures”, Journal of Econometrics, 160(2), 326–348.

Kouser, R., Bano, T., Azeem, M., ve Hassan, M. (2012) “Inter-Relationship between Profitability, Growth and Size: A Case of Non-Financial Companies from Pakistan”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 6(2), 405-419.

Lee, S. (2014) “The relationship between growth and profit: evidence from firm-level panel data”, Structural Change and Economic Dynamics, 28, 1-11.

Marcus, M. (1969) “Profitability and size of firm: Some further evidence”, The Review of Economics and Statistics, 104-107.

Niresh, A., ve Thirunavukkarasu, V. (2014) “Firm size and profitability: A study of listed manufacturing firms in Sri Lanka”, International Journal of Business and Management; Vol. 9, No. 4; 2014.

Okuyan, H. A. (2013) “Türkiye'deki En Büyük 1000 Sanayi Isletmesinin Karlilik Analizi”, Business and Economics Research Journal, 4(2), 23.

Pervan, M. ve Mlikota, M. (2013) “What determines the profitability of companies: case of Croatian food and beverage industry”, Economic research-Ekonomska istraživanja, 26(1), 277-286.

Pesaran, M. H. (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Cambridge: University of Cambridge Working Paper.

Pesaran, M. H. (2006) “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure”, Econometrica, 74(4), 967-1012.

Pesaran, M. H. (2007) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.

Pesaran, M. H., Ullah, A., ve Yamagata, T. (2008) “A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-section Independence”, Econometrics Journal, 11, 105-127.

Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008) “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142, 50-93.

Ramezani, C. A., Soenen, L., ve Jung, A. (2002) “Growth, Corporate Profitability, and Value Creation”, Financial Analysts Journal, 58(6), 56-67.

Razaq, I. T.,ve A. E. (2017) “Interrelationship Between Size, Growth and Profitability of Non Financial Firms in Nigeria”, European Journal of Business and Management, 9(7), 76-86.

Scherer, F. M. (1973) “The determinants of industrial plant sizes in six nations”, The Review of Economics and Statistics, 135-145.

Shehzad, C. T., Haana, J. D., ve Scholtens, B. (2012) “The Relationship Between Size, Growth and Profitability of Commercial Banks”, Applied Economics, 45(13), 1751-1765.

Shepherd, W. G. (1972) “The elements of market structure”, The review of economics and statistics, 25-37.

Tatlı, H. (2015) “Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli ile Toplam Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 135-157.

Topallı, N. (2016) “G20 Ülkelerinde İhracat, Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(29), 193-206.

Yadav, I. S. ve Goyari, P. (2014) “The Profitability and Size of Indian Companies: An Empirical Analysis”, South Asian Journal of Management, 21(1), 32.

Yoo, S. ve Kim, J. (2015) “The Dynamic Relationship between Growth and Profitability under Long-Term Recession: The Case of Korean Construction Companies”, Sustainability, 7(12), 15982-15998.