SVPWM İNVERTERİN ÇOKLU DARBELER YÖNTEMİYLE HARMONİK ANALİZİ

Uzay Vektör Modülasyon (SVM) tekniği asenkron motor kontrolünde üç fazlı gerilim beslemeli inverter için popüler ve önemli bir PWM tekniğidir. Bu çalışmada Uzay Vektör PWM (SVPWM) inverterin çoklu darbeler yöntemini kullanarak yapılan harmonik analizi incelenmiştir. Çoklu darbeler yöntemi çıkış PWM dalga şeklinin her bir pozitif ve negatif darbesinin Fourier katsayılarını hesaplamakta ve tüm PWM çıkış sinyalinin Fourier katsayılarını hesaplamak için süperpozisyon ilkesini kullanarak birbirleriyle toplamaktadır. Harmonik genlikleri; doğrusallaştırma, tarama tabloları kullanımı ya da Bessel fonksiyonları olmaksızın bu yöntemle doğrudan hesaplanabilir. Bu çalışmada, değişken parametre değerleri için SVPWM uygulamasından elde edilen sonuçlar, çoklu darbeler yöntemiyle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

HARMONIC ANALYSIS OF SVPWM INVERTER USING MULTIPLE-PULSES METHOD

Space Vector Modulation (SVM) technique is a popular and an important PWM technique for three phases voltage source inverter in the control of Induction Motor. In this study harmonic analysis of Space Vector PWM (SVPWM) is investigated using multiple-pulses method. Multiple-Pulses method calculates the Fourier coefficients of individual positive and negative pulses of the output PWM waveform and adds them together using the principle of superposition to calculate the Fourier coefficients of the all PWM output signal. Harmonic magnitudes can be calculated directly by this method without linearization, using look-up tables or Bessel functions. In this study, the results obtained in the application of SVPWM for values of variable parameters are compared with the results obtained with the multiple-pulses method.

29014 12153

Arşiv