KALE (DENİZLİ) GÜNEYİNDEKİ BÖLGENİN JEOLOJİK VE PETROGRAFİK İNCELEMESİ

Kale güneyindeki bölgede üst üste gelmiş tektonik birimler yer alır. Bölgede en altta Üst Kretase - Alt Paleosen pelajik kireçtaşları ve bunların üzerinde uyumlu olarak gelen Üst Paleosen - Alt Eosen flişi yer almaktadır. Bu birimler otokton bir konumda bulunurlar. Bunların üzerine tektonik dokunaklı olarak "Ofiyolitik seri "gelir. İkinci tektonik birim ise, Üst Triyas(?) -Alt Kretase karbonatlarıdır. Oligosen kırıntılı çökeller tüm alttaki birimler üzerinde açısal uyumsuzlukla örtmektedir. Burdigaliyen kireçtaşları da Oligosen çökellerini açısal uyumsuzlukla örter.Kale güneyindeki ofiyolitler, başlıca tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana bileşenden oluşur ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluğunu temsil eder. Ofiyolitik serinin şimdiki yerlerine yerleşmesi Orta Eosen veya Orta Eosen - Oligosen arası bir dönemde olmuştur. Ofiyolitik serinin tektonik hatlarında ve tabanlarında "Tektonik dilim " şeklinde metamorfik kayaçlar yer alır. Bunlar, ofiyolitin yerleşimi esnasında tabandan ve çevreden koparılarak ofiyolitik seriye dahil edilmiş kayaç parçalarıdır.

THE GEOLOGICAL AND PETROGRAPHICAL INVESTIGATION OF THE REGION IN THE SOUTHERN KALE (DENİZLİ)

There are tectonical strata which have been thrusted one over the other in Kale region. Upper Cretacaeous-Lower Paleoceneous pelagic limestones are situated at the base of this region. Over this strata the Upper Paleocene-Lower Eocene aged flysh formation is situated. These formations are autochthonous and they are covered by a series of ophiolitic rocks which have tectonic border. A second type tectonic formation are Upper Trias(?) - Lower Cretaceous aged dolomitic limestones and neritic limestone. The Oligocene aged sediments by an angular discordance.Burdigalian aged limestones cover the Oligocene aged sediments by an angular discordance. The ophiolites in the southern part of Kale are composed of two main components. These are called tectonics and vein rocks which cut through the tectonics.These rocks represent a group of ophiolitic rocks which has an incomplete series. The settlement of the ophiolitic rocks to the current location took lace the Middle Eocene or in the period between Middle Eocene and Oligocene. There are metamorphic rocks within the tectonic zones and tectonic base (in the shape of tectonic slice) of the ophioltic series as a result of the settlement of the ophiolite.