Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 1-5. sınıflar türkçe öğrenci çalışma kitaplarındaki görsel okuma etkinliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. 1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim 1-5. Sınıf Türkçe dersi görsel okuma kazanımlarının sınıf düzeyine göre öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerde yer alma durumu ve bu etkinliklerin kazanımlarla tutarlılığını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırmada doküman incelemesi yoluyla İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı'ndaki görsel okuma kazanımları ile bu kazanımlara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları'nın 2007 tarihli 1-5. Sınıflar için hazırlamış olduğu "Türkçe Öğrenci Çalışma Kitapları"ndaki etkinlikler incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği benimsenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğrenci çalışma kitaplarında bazı kazanımlara (Resim ve fotoğrafları yorumlar, Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar, Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını bilir) yönelik etkinliklere sıklıkla yer verilirken kimi kazanımlara yönelik etkinliklere (Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır) hiç yer verilmediği belirlenmiştir. Bazı kazanımlara yönelik etkinliklere (Reklamlarda verilen mesajları sorgular, Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri yorumlar, Harita ve kroki okur, Karikatürde verilen mesajı algılar) ise çok az sayıda etkinlikte yer verildiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study aims at investigating the situation of visual reading outcomes of 1st - 5th grades Turkish Course in student workbook activities and the coherence between the activities and outcomes. In this study, visual reading outcomes in Primary Education Turkish Course Curriculum and those outcomes related with activities in "Turkish Course Student Workbooks" written by The Ministry of National Education in 2007 for 1st -5th grades were investigated through documentary analysis. For data analysis, descriptive analysis was conducted. According to the result of the study, it was determined that while some of the outcomes (such as "comments on pictures and photographs", "writes sentences and texts via starting from visuals", "knows the meaning of figures, symbols and signs") frequently took place in the activities in student workbooks, some of them (such as uses information and communication technologies to collect data) were not observed. Indeed it was seen that some of the outcomes (such as "questions the messages in advertisements", "interprets information, news and ideas which are given by mass communications, reads map and plan", "perceives the message given in caricatures.") took place in few activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :