Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalkınma ajanslarında iç denetim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınma Ajansları, kuruldukları bölgelerinde girişimcilik kültürünü geliştirmek suretiyle, bölge insanını üretime yönlendirerek ve teşvik ederek onların proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesine, proje uygulaması yoluyla iş yapmayı öğrenmelerine aracılık eden ve projelerine finansman desteği sağlayan bir kurumdur. Kalkınma Ajanslarının kullandıkları kaynakların yerinde ve etkin kullanımı ile uygulama sonuçlarının izlenmesi için iyi işleyen, etkin bir muhasebe sistemine sahip olması gerekmektedir. Ajans bünyesinde iç ve dış denetim ile gerçekleştirilen denetim faaliyetinin denetim ilke ve kurallarına uygun bir biçimde yapılması, faaliyet sonuçlarının hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkesine uygun olarak raporlanmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajanslarında iç denetim faaliyetleri, Ajansın çalışmaları, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak yapılmakta, sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlara ve kamu iç denetim standartlarına uygun bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Ajansın çalışmaları, hesapları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenmekte ve iç denetim raporları yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Development Agencies are organizations that provide financial support for local people and mediate them to learn to do business with project implementation, through the development of culture of entrepreneurship in their establisment areas, by directing and encouraging local people for production to develope their skills in project preparation and. If Development Agencies have an effective and well-functioning accounting system which provide effective using of their resources and internal and external audit which suitable for principles and rules of audit, all of these factors will guarantee to report of activity result that consistent of principle of accountability and financial transparency. Internal audit activities, the Agency's study, accounts, operations, performance, management and control structures, risk management of financial operations in Development Agencies are carried out oriented of assessing and enhancing of efficiency of management and control processes in accordance with international standards and public internal audit standards in systematic and disciplined way. Agency's study, accounts, operations and performance are audited by management board chairman or general secretary with an internal auditor and internal audit reports are presented to board of directors and development board.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :