Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim örgütlerinde lider davranış biçimleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki (nevşehir ili örneği)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir il merkezi, merkeze bağlı kasaba ve köylerde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin lider davranış biçimlerini (dönüşümcü, sürdürümcü ve serbestlik tanıyan liderlik) algılama ve örgütsel vatandaşlık davranışı (özgecilik, üstün görev bilinci, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem) gösterme eğilimlerini tespit etmektir. Çalışmada veriler anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, dönüşümcü ve sürdürümcü lider davranış biçimleri ile örgütsel vatandaşlık davranışının tüm boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Serbestlik tanıyan lider davranışları ile örgütsel vatandaşlık davranışının özgecilik, üstün görev bilinci ve nezaket boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı, fakat serbestlik tanıyan lider davranışı ile örgütsel vatandaşlık davranışının centilmenlik ve sivil erdem boyutları arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu araştırma sonunda ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The study is carried out in order to determine the leadership styles of principals (transformational, transactional and laissez faire leadership) that teachers perceive and the inclinations of teachers to display organizational citizenship behaviors (altruism, conscientiousness, courtesy, sportsmanship and civic virtue) in primary and secondary educational institutions in NevĢehir. The data are obtained via questionnaires. According to the results of the research, positive relations are revealed between transformational and transactional leadership styles and all dimensions of organizational citizenship behaviors. No significant relations are found out between laissez faire leadership style and altruism, conscientiousness and courtesy. On the other hand, it is realized that laissez faire leadership styles relate positively to sportsmanship and civic virtue dimensions of organizational citizenship behaviors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :