Yapısökümün Çifte Buyruğu: Kimlik/Farklılık ve 'Versus Krizi'

Öz Bu makale, Derrida’nın “yapısöküm”ünü bir politik strateji olarak okumayı öneriyor. Bunu yaparken yapısökümün çağdaş kimlik ve tanınma mücadeleleri tartışmalarına müdahalesini ortaya çıkarmaya çalışıyor. 

Kaynakça

Akşin, T. (1994), “Önsöz”, Göstergebilim ve Gramatoloji: Jacques Derrida ve Julia Kristeva Arasında Söyleşi, İstanbul, Afa.

Aschroft, B.&Griffits, G.&Tiffin, H. (2007), Post-colonial Studies: The Key Concepts, Routledge.

Best, S. &Kellner, D. (1998), Postmodern Teori: Eleştirel Soruşturmalar, çev. Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı.

Bewes, T. (2008), Şeyleşme: Geç Kapitalizmde Endişe, çev. Deniz Soysal, İstanbul: Metis.

Boyne, R. (2009), Foucault ve Derrida: Aklın Öteki Yüzü, çev. İsmail Yılmaz, Ankara, Bilgesu.

Caputo, J. D. (1997), Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida, New York, Fordham University Press.

Derrida, J. (1987), Positions, translated by Alan Bass, London, The Athlone Press.

Derrida, J. (1994), Göstergebilim ve Gramatoloji: Jacques Derrida ve Julia Kristeva Arasında Söyleşi, çev. Tülin Akşin, İstanbul, Afa.

Derrida, J. (1998), “Yapıbozum ve Pragmatizm Üzerine Düşünceler”, Yapıbozum ve Pragmatizm, der. Chantal Mouffe, çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Sarmal.

Derrida, J. (1999a), “Japon Bir Dosta Mektup”, çev. Medar Atıcı&Mehveş Omay, Toplumbilim, 10.

Derrida, J. (1999b), “Différance”, çev. Önay Sözer, Toplumbilim, 50.

Derrida, J. (1999c) “Yapıbozum, Etik, Politika, İnsan Hakları ve İstanbul Üzerine”, Söyleşiyi Yapan: Ferda Keskin, Cogito, 21.

Derrida, J. (2000), “Bir Önsöz İçin 52 Aforizma”, çev. Işık Ergüden, Cogito, 18.

Derrida, J. (vd.) (2004), Teoriden Sonra Hayat, çev. Ebru Kılıç, der. Michael Payne&John Schad, İstanbul, Agora.

Derrida, J. (2005), “Sınırlı Ekonomiden Genel Ekonomiye: Sakınımsız Bir Hegelcilik”, çev. Ragıp Ege, Geceyazısı, 7.

Derrida, J. (2006), Gün Doğmadan: Elisabeth Roudinesco ile Konuşma, çev. Kenan Sarıalioğlu, İstanbul, Dharma.

Dews, P. (2007), Logics of Disintegration: Post-structuralist Thought and the Claims of Critical Theory, Verso.

Direk, Z. (2004), “Derrida Düşüncesinin Fenomenolojideki Kaynakları”, Çağdaş Fransız Düşüncesi, der. Refik Güremen&Zeynep Direk, Ankara, Epos.

Direk, Z. (2005a), Başkalık Deneyimi, İstanbul, Yapı Kredi.

Direk, Z. (2005b) “Derrida’nın Ardından: Ölüm, Kültür ve Dil”, Toplum ve Bilim, 102.

Ege, R. (2005), “Jacques Derrida’nın Hegel’in ‘Aufhebung’ (Ortadan Kaldırma) Kavramını Soruşturması Üzerine”, Kaygı, 4.

Fraser, N. (1997), “From Redistribution to Recognition?”, Justice Interrupts: Critical Reflections on the ‘Post-socialist’ Condition, New York and London, Routledge.

Fraser, N. (2005), “Reframing Justice: In a Globalizing World”, New Left Review, 36, November-December.

Fraser, N. (2014), “Tanınmayı Yeniden Düşünmek”, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık, ed.&çev. Fırat Mollaer, Ankara, Doğu Batı.

Fraser, Nancy&Axel Honneth (2003), Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, London, New York, Verso.

Fraser, N.&Nicholson, L. (1994), “Felsefesiz Toplumsal Eleştiri: Feminizm ve Postmodernizm Arasında Bir Karşılaşma”, Modernite Versus Postmodernite, der.&çev. Mehmet Küçük, Ankara, Vadi.

Gasché, R. (1997), The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard University Press.

Guha, R. (2006), Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih, çev. Erkal Ünal, İstanbul, Metis.

Hall, S., “Who Needs ‘Identity’?”, The Question of Cultural Identity, ed. Stuart Hall&Paul du Gay, Sage.

Hegel (1977), Phenomenology of Spirit, trans. A. V. Miller, Oxford University Press.

Hegel (2005), Seçme Yazılar, der.&çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Say.

Isin, E. (2013), “We, the Non-Europeans: Derrida with Said”, Bora Isyar and Agnes Czajka (eds.), Europe after Derrida, Edinburgh University Press.

Kronick, J. G. (2001), “Hegel After Derrida”, Criticism, 43.1.

Lacan, J. (1994), Fallus’un Anlamı, çev. Saffet Murat Tura, İstanbul, Afa.

Laclau, E.&Mouffe, C. (1992), Hegemonya ve Sosyalist Strateji, çev. Ahmet Kardam&Doğan Şahiner, İstanbul, Birikim.

Lucy, N. (2003), Postmodern Edebiyat Kuramı, çev. Aslıhan Aksoy, İstanbul, Ayrıntı.

Lucy, N. (2004), A Derrida Dictionary, Oxford, Blackwell.

Megill, A. (1998), Aşırılığın Peygamberleri, çev. Tuncay Birkan, Ankara, Bilim ve Sanat.

Mollaer, F. (2018), Kimlik, Tanınma Mücadelesi, Şarkiyatçılık, İstanbul, Metis. (Yayınlanacak).

Moran, B. (1994), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, Cem.

Mortley, R. (2000), Fransız Düşünürleriyle Söyleşiler, çev. Baki Güçlü vd., Ankara, İmge.

Mouffe, C. (1994), “Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?”, Modernite Versus Postmodernite, der.&çev. Mehmet Küçük, Ankara, Vadi.

Mouffe, C. (2001), Demokratik Paradoks, çev. A. Cevdet Aşkın, Ankara, Epos.

Norris, C. (1988), Deconstruction: Theory and Practice, London and New York, Methuen.

Roney, P. (2005), “Sonlu Özgürlük, Sonlu Topluluk: Jean-Luc Nancy’nin Düşüncesine Bir Giriş”, Çağdaş Fransız Düşüncesi, der. Refik Güremen&Zeynep Direk, Ankara, Epos..

Said, E. (2004), Freud ve Avrupalı-Olmayan, çev. Erol Mutlu, İstanbul, Aram.

Spivak, G. (1997), “Translator’s Preface”, of Grammatology, The John Hopkins University Press.

Spivak, G. (2007), Köklerim Havada: Söyleşiler, çev. Osman Akınhay, İstanbul, Agora.

Türkyılmaz, Ç. (2008), “Hegel’de Gerçekleşme Kavramı”, Monokl-Cogito Uluslararası Hegel Kongresi.