Suriyeli Sığınmacıların Yoğun Yaşadığı Bölgelerdeki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşleri: Altındağ Örneği

Öz Türkiye’ye göç eden Suriyeli mültecilerin toplumsal uyumlarının istenilen şekilde gerçekleşmemesi ve mültecilere ait bir politikanın olmaması, mültecilerin toplumsal uyum ve kabullerini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu sorun sadece mültecileri değil, mültecilerle birlikte Türkiye’de özellikle yoğun sığınmacı nüfusunun olduğu bölgelerde yaşayan insanları da oldukça risk altına sokmaktadır. Ankara’nın Altındağ bölgesinde yaşayan ve sosyal hizmet merkezini aktif olarak kullanan ve Suriyeli komşuları ile ilgili sorunlarını dile getiren 6 kadın müracaatçı ile mültecilere ilişkin görüş ve tutumların değerlendirilmesi amacı ile odak grup görüşmesi planlanmıştır. Bu görüşmenin ardından Suriyeli kadın müracaatçılar ile görüşülmüş ve onlardan Türkiye’deki yaşamları ve yerel halk ile ilgili görüşleri alınmıştır. Türkiyeli katılımcıların Suriyelilere ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve doğru, resmi ve yasal dayanaklarla bilgilendirme yapılarak, farklı ve yanlış görüşlerin değiştirilmesi amaçlanmıştır.            Çalışmadan elde edilen bulgulardan Türk katılımcıların Suriyeli misafirler ile ilgili birçok farklı, yanlış ve abartılı görüşleri olduğu, yasal düzenlemeler ve verilen haklar ile ilgili sağlıklı bilgilerinin olmadığı anlaşılmıştır. Katılımcılar bilgilendirme oturumu ve Suriyeli katılımcılar ile görüşmelerinin ardından görüşlerinin değiştiğini ve farkındalıklarının arttığını bildirmiştir. Benzer çalışmaların daha geniş popülasyonla tekrarlanması tavsiye edilmektedir. 

Kaynakça

Akgül, A., Kaptı, A., ve Demir, O. Ö. (2015). Göç ve Kamu Politikaları: Suriye Krizi Üzerine Bir Analiz. A Journal of Policy and Strategy, 1(2), 1-22.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K., ve Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi, Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107.

Erdoğan, M. (2017). “Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği. Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2018). İstatistikler Geçici Koruma, 08.03.2018 itabariyle, Erişim tarihi 19.03.208. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik.

Göker, G., ve Keskin, S. (2016). Haber Medyası Ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (41).229-256.

Sönmez, M. ve Adıgüzel, F. (2017). Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 797-807.

UNHCR, (2018). UNHCR Türkiye İstatistikleri, erişim tarihi: 22.01.2018. http://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri.

Ünal, S. (2014). Türkiye'nin Beklenmedik Konukları:" Öteki" Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.

Yıldız, Ö. (2013). Türkiye Kamplarında Suriyeli Sığınmacılar: Sorunlar, Beklentiler, Türkiye ve Gelecek Algısı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16(1).140-169.