MANAS DESTANI'NDA ALP KADIN TİPİ

Coğrafî koşullar, konar-göçer hayat ve sonu gelmeyen savaşlar destanlarda kahraman “alp tipi”ni doğurmuştur. Hayatta kalma mücadelesinde halkına önderlik eden, onların birlik ve dirliğini korumaya çalışan alp tipi, Manas Destanı’nda da karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda alp tipi, destanda yer alan kadın karakterler üzerinden incelenmiş ve bir alp kadın tipolojisi oluşturulmuştur. Destanda en belirgin alp kadın tipi Manas’ın eşi Kanıkey’dir

MANAS DESTANI'NDA ALP KADIN TİPİ

Kaynakça

Aslan, E. (2003). Dede Korkut Hikâyeleri ile Türk Destan ve Halk Hikâyelerinde Alp-Kız Motifi, Halkbilimi Araştırmaları I, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi. 193-226.

Bedelbayev, A. (1995). Manas Destanı Hakkında İlk İlmî Araştırmalar, Manas Destanı ve Etkileri Uluslar Arası Bilgi Şöleni. Ankara: AKM. 37-43.

İnan, A. (1992). Manas Destanı, İstanbul: MEB.

Günay, U. (1998). Manas Destanı’ndaki Kadın Adları İle İlgili Bir Deneme, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı. Pars yılı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. 49-61.

Yardımcı, M. (2007). Türk Destanlarında Tipler ve Motifler, Destanlar. Ankara: Ürün. 50-69.

Yayın, N. (2008). Kırgız epik terimler sözlüğü. İzmir: Ege Üniversitesi.

Yıldız, N. (1995). Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız kültürü ile ilgili tespit ve tahliller, Ankara: TDK.