Türkiye’de Bağımsız Denetim Sistemindeki Gelişmeler: Denetim Kuruluşlarında Çalışan Denetçilere Yönelik Bir Araştırma

Öz Bu çalışmada Türkiye’de yıllardır aksaklıkların yaşandığı bağımsız denetim uygulamalarının önemi, mevcut durumu ve geleceği, oluşturulan hipotezler kapsamında bağımsız denetçilerin bakış açısıyla değerlendirilmiş ve bağımsız denetim alanında yaşanan gelişmelerden yola çıkılarak sistemin etkin bir şekilde işlemesine yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada konuyla ilgili veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir ve beklentilere uygun istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerinin, kurumsal yönetimin ve geliştirilen Türkiye Denetim Standartlarının; Türkiye’de bağımsız denetimin gelişimine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Arsoy, Poroy Aylin (2008), “Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları”, Afyon KocatepeÜniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 17-35.

Becht, Marco - Patrick, Bolton – Alisa, Röell (2002), “CorporateGovern¬anceand Control” NBER WorkingPaper Series, WorkingPaper 9371, Cambridge, Ma, USA December.

Erdoğan. Nurten - Çubukcu, Sezen (2010), “Tutuculuğun Kurumsal Yönetim Anlayışı Üzerindeki Etkileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, ss. 53-66.

Erhan, Deniz Umut (2012), “Yeni Türk Ticaret Kanunu Ortamında Elektronik Raporlama Tekniklerinin Finansal Raporlama ve Denetime Katkısı”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, Sayı:3, ss. 157-176.

Esen, Muhuttin (2012), “6102 Sayılı TTK İle Gelen Önemli Yenilikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:366, ss. 44-49.

Esendemir, Ebru (2011), “Finansal Bilginin Güvenilirliği ile Bağımsız Denetimin Amacı ve Bağımsız Denetim Süreci ile İlgili Son Gelişmeler”, Journal of Yasar University, 23(6), ss. 3890-3903.

Gökgöz, Ahmet (2012), “Küresel Finansal Krizin Muhasebe Temelli Nedenleri Bağlamında Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Meslek Etiğinin Önemi”, Atatürk üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:26, Sayı: 3-4, ss.313

Gürdal, Kadir (2013), “TTK, TMS/TFRS, VUK Düzenlemeleri ve Maliyet Denetimi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara SMMMO, Sayı: 1, 1-26.

Güredin, Ersin (2010), Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Kaval, Hasan (2007), Muhasebe Denetimi: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uygulama Örnekleriyle, İkinci Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

KGK Bağımsız Denetim Yönetmeliği, (26 Aralık 2012) , kgk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 02.01.2015).

Koçel, Tamer (2010), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım A.Ş., İstanbul.

Musteen, M. - Deepak K. D. - Pol H., (2009), “Ownershipstructureand CEO compensation: Implicationsforthechoiceforeign market entrymodes", Journal of International Business Studies, 40, pp. 321-338.

Özdemir, Serkan - Elitaş, Cemal (2013), “Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şeffaflık Kavramının Muhasebe Bilgi Sistemindeki Bilgi Kalitesine ve Muhasebe Eğitimine Etkileri”, XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya 24-28 Nisan 2013, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss. 42.

Selimoğlu, Seval Kardeş - Uzay, Şaban - Özbirecikli, Mehmet vd. (2011), Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.SPK Tebliğleri.

Toroslu, M. Vefa (2012), Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Finansal Tablolar Denetimi, Şeçkin Yayıncılık, Ankara.

Tunalı, Ahmet (2012), “Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Kurumsal Yönetim ilkeleri”, Vergi Dünyası Dünyası, Sayı:366, 76-82.

Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı).

TÜRMOB – TESMER, (2013), Mesleki Uyum Eğitimi, Denetim Cilt I, Tesmer Yayınları: 85, Ankara.

Zeytinoğlu, Emin - Özkan, Nasıf (2013), “Muhasebe Eğitimi ve Kurumsal Yönetim: Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Kurumsal Yönetim Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 61-82.