Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübeleri İle Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu biçimde hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları hakkında 1 Ocak 2013 öncesinde muhasebe meslek mensupları üzerinde uygulanmak üzere bir anket çalışması hazırlanmıştır. Ana kütle olarak muhasebe meslek mensuplarının yaklaşık yarısının faaliyet gösterdiği bölge olan Marmara Bölgesi ele alınarak anket uygulanmıştır. Bu makale çalışmasında muhasebe meslek mensuplarının muhasebe standartlarına yönelik algılarının mesleki tecrübeleri açısından analiz sonuçları yer almaktadır. Ayrıca konumuzla benzer daha önce yapılmış çalışmalar incelenerek tecrübe değişkeni açısından karşılaştırmalar yapılmıştır. Anket sonuçları IBM SPSS Statistics 20 Programı ile değerlendirilmiştir. Ki-Kare ve Independent Sample T-Testi ile analiz edilen anket sonuçlarına göre meslek mensuplarının verdikleri cevaplarla “0-15 yıl” ve “16 yıl ve üzeri” tecrübe süresi gruplandırması açısından istatistiki olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. One Way ANOVA Testi ile analiz edilen anket sonuçlarına göre ise meslek mensuplarının verdikleri cevaplarla “0-10 yıl”, “11-20 yıl” ve “21 yıl ve üzeri” şeklinde belirlediğimiz tecrübe süresi gruplandırması açısından istatistiki olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

A Study on the Relationship between Experience of Accounting Professionals andTheir Perception of Accounting Standards: Marmara Region Case

A survey to apply on accounting professionals, before January 1, 2013, concerning Turkish Financial Reporting Standards and Turkish Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Enterprises, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards, was devised. Marmara Region, where almost half of the accounting professionals work, was included in the survey study as the main population. This article includes analyses results concerning perception of accounting standards by accounting professionals in terms of experience. Furthermore, previous studies on the subject were examined and comparisons on the experience variable were drawn. Survey results were evaluated by IBM SPSS Statistics 20 Program. According to the survey results, analyzed with Chi-Square and Independent Sample T- Test, statistically significant differences among members of the “0-15 years” and “16 years and more” groups were identified. According to the survey results, analyzed with One Way ANOVA test, statistically significant differences among members of the profession considering the professional experience groups; “0-10 years”, “11-20 years”, “21 years and more”, were identified.