Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmini Üzerinde Kontrol Odağı Etkisini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensupları açısından kontrol odağı ile iş tatmini ve performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya katılanların kontrol odağı, iş tatmini ve performans düzeylerini belirlemek amacıyla tasarlanan soru formu Kayseri’de faaliyette bulunan 132 muhasebe meslek mensubuna uygulanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek üzere basit doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma bulguları muhasebecilerin kişiliklerinin bir boyutu olarak ölçülen kontrol odağının iş tatmini ve iş performansı düzeyinin tahmin edilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir . Araştırmada ayrıca iç kontrol odaklı muhasebe meslek mensuplarının dış kontrol odaklı muhasebe meslek mensuplarına göre hem iş tatminlerinin hem de iş performanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak beklendiği gibi muhasebe meslek mensupları açısından dış kontrol odağı ile iş tatmini ve iş performansı arasında negatif bir ilişki tespit edilememiştir. Bu çalışma muhasebe meslek mensuplarının kontrol odaklarının dikkate alınması nedeniyle Türkiye’de konu ile ilgili olarak daha önce yapılan diğer çalışmalardan farklıdır. Son olarak çalışmanın bazı kısıtları olduğu vurgulanmış ve gelecekte kontrol odağı ile ilgili araştırma yapacaklara bazı önerilerde bulunulmuştur.

A Research on the Impact of Locus-of-Control on Accounting Profession Members Job Satisfaction

The purpose of this paper is to examine the relationships between locus of control and job satisfaction, job performance. A sample of 132 accountants worked in Kayseri completed a survey instrument used to identify respondents’ degree of “locus of control”, job satisfaction and performance. Simple linear regression analysis was utilized to test the hypothesis. The findings indicate that one aspect of an accountants’ personality, as measured by locus of control, can be used in predicting in the level of job satisfaction and performance. The study also finds that accountants with internal locus of control have both higher levels of job satisfaction and job performance than accountants with external locus of control. Contrary to expectations, the findings of this research indicate that there is no negatively relationship between external locus of control and job satisfaction, job performance in terms of accountants. This study differs from the prior studies focused on the similar subjects in Turkey because of considering the accountants’ locus of control. Finally, it is emphasized that the study has some limitations and suggestions are included about the researches to be done related to the locus of control in the future.