TÜRKİYE'DE POLİTİK KONJONKTÜREL DALGALANMALAR: 1950-2003 DÖNEMİ

Öz

Türkiye'de Politik Konjonktürel Dalgalanmalar: 1950-2003 Dönemi

Kaynakça

AKÇORAOGLU, Alpaslan / YURDAKUL, Funda (2004), "Siyasal Ekonomi Açısından Büyüme, Enflasyon ve Bütçe Açıklan: Türkiye Üzerine Bir Uygulama," Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59/1: 1-25.

AKŞiN, Şina (2000), Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980 (Istanbul: Cem Yayınevi, Altıncı basım) .

ALCOE, Glen (2001), "Economic Theories of Voting and the Political Business Cycle: ACross. National Comparative Analysis," Essex Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi.

ALESINA, Alberto / ROUBINI, Nouriel / COHEN, Gerald (1991), "Macroeconomic Policyand Eleetions in OECD Democracies," NBER Working Paper Series: 3830.

ALESINA, Alberto (1992), "Political Models of Macroeconomic Policyand Fiscal Reforms," The World Bank Working Papers (WPS 970)

ALESINA, Alberto / Nouriel, Nouriel (1992), "Political Cycles in OECD Economies," Review of Economic Studies, 59: 663-688.

ALESiNA, Alberto / ROUBINI, Nouriel / COHEN, Gerald (1997), Potitical Cye/es and the Macroeconomy, (Cambridge: ABD, MIT Press).

AN, Yong Heun (2002), "Eleetion, Electoral Pressure and Macroeconomic Policy: The Political Economy of Elections in Korea and Taiwan," California Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Cumhuriyeti Ansiklopedisi (2003), (istanbul: Yapı Kredi Yayınları, Dördüncü basım) DERiN, ibrahim (2002), "Do Political Business Cycles Exist in Turkey?," Claremont Graduate Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi.

EROGLU, Nadir (2003 "Türkiye'de iktisat Politikalarının Gelişimi," Marmara Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve Inkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlediği 80. yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumunda sunulan bildiri (istanbul).

IMF, International Finance Statistics Yearbook (Washington) (Çeşitli Yıllar). KUZU, Yasemin (2001), "Türkiye Ekonomisinde Politik Devresel Hareketler," Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi.

KUZU, Yasemin, "Political Business Cycle in the Turkish Economy: 1977'2001," www.econturk.org (erişim tarihi, Ocak 2005).

MAC RAE, Duncan (1977), "A Political Model of the Business Cycle," The Journal of Potitical Economy, 85/ 2: 239-263.

NORDHAUS, William D. (1975), "The Political Business Cycle," The Review of Economic Studies, 4212: 169-190.

ONUR, Sara (.... ), "Politik Bütçe Döngüleri Bağlamında iç ve Dış Borçlanmanın Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi," Ekonomi ve Toplum, 5/2 www.isgüç.org.

ONUR, Sara (2002) "Politik Bütçe Döngüleri ve Türkiye Ekonomisi (1975-2000)," Uludağ Üniversitesi, I.I.B.F Dergisi, 11/2: 85-126.

ONUR, Sara (2003), "Literatürde Ekonomi Politika ilişkisi," "Iş, Güç" Endüstri /lişkileri ve Insan Kaynaklan Dergisi, 6/1 www.isgüç.org.

PALDAM, Martin (1979), "Is There An Election Cycle? A Comparative Study of Natioanal Accounts," Scandinavian Journal of Economics, 81: 323.342.

PALDAM, Martin (1983), "Industrial Conflicts and Economic Condition. A Comparative Emperical Investigation, " European Economic Review, 20: 231-256.

SAYAN, Serdar / BERUMENT, Hakan (1997), "Türkiye'de Siyaset Ekonomik Popülizm ve Hükümetler," Hacettepe Üniversitesi, J.J.B.F Dergisi, 15/2: 171-185.

TELATAR, Funda (2000), "Parlamenter Sistemlerde Politik Devresel Dalgalanmalar: Teori ve Türkiye için Bir Uygulama," Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4: 133-154.

TELATAR, Funda (2004), Politik Iktisat Potitikası (Ankara: Imaj Yayınevi).

TUGiAD (1986), 2000'ti Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlanna Yaklaşımlar: Seçim Sistemi, Seri no: 18.

TREISMAN, Daniel / GIMPELSON, Ylademir (2001), "Political Business Cycless and Russian Elections or the Manipulations of "chudar," British Journal of Potitical Science, 31: 225.46.

YARIM, Suphi (1997) 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: Seçim Ekonomisi (Türkiye Genç işadamları Derneği Yayınları).